Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiets avgångsbetyg

  Se bild

  Detta är gymnasiets avgångsbetyg enligt "Grunderna för gymnasiets läroplan 2003".

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  I slutet av sidan finns länken Relaterade sidor, där det finns instruktioner över räknande av slutvitsord i ämneslärokurs, avbrutna kurser samt hur man antecknar prestationer avlagda vid andra läroanstalter.

  Överrubrik

  Utskriftsbottnen är indelad i tre delar: överrubrik, gulbottnad prestationstabell och underrubrik. I över- och underrubriken finns alla studerandes gemensamma uppgifter, antingen som text eller data. Den gulbottnade prestationstabellen går alltid igenom hela ifrågavarande studerandes läroplan och skriver därifrån ut de uppgifter som definierats i betygsbottnen. Tabellens och cellens uppgifter skrivs ut på det ställe dit de placerats på bottnen.

  Bilden visar utskriftens överrubrik samt en liten del av prestationstabellen, såsom de ser ut i utskriftseditorn.

  Överrubriken på första (1.) sidan innehåller rödbottnade celler, t.ex. Skolans namn, dagens datum och studerandes namn. Innehållet är Data, vilket skrivs ut från fält i Primus. Cellen, "som börjat studera..." innehåller både text och data, uppgifterna har förentas med &-tecknet. Textcellerna, som t.ex. GYMNASIETS AVGÅNGSBETYG, syns som 'svart på vitt'. Om du vill ändra på texten som finnns i en cell; aktivera ifrågavarande cell så att textinnehållet kommer fram på Text -mellanbladet till höger. Du kan ändra på texten på ifrågavarande mellanblad. Datacellernas innehåll kan också bearbetas. Aktivera ifrågavarande cell och tryck på Data- mellanbladet och tryck sedan på det vita fältet som finns under mellanbladets rubrik så får du fram en sökruta. Töm fältets innehåll och välj önskat fält från fältlistan.

  Prestationstabell

  Första raden

  Den gulbottnade prestationstabellens första cell är Uppgifter om kursen->Namn, som skriver ut läroämnets namn.

  Den följande cellen skriver ut antalet studerade kurser. Cellens innehåll är Studieveckor().

  Till sist på första raden finns cellerna Vitsord()->Med bokstäver och Vitsord()->Vitsord.

  Varje cell på första raden har villkoret Vitsord()->Vitsord<>"" OCH Vitsord()-> Räknas som prestation = Ja, dvs. cellerna skrivs ut endast då ämnet innehåller ett vitsord som räknas som prestation.

  Välj de kurstyper som skall skrivas ut. I exemplet har typerna G obligatoriskt ämne och G valbart ämne använts.

  Andra raden, mellanrubrik

  Andra radens röda cell, Uppgifter om kursen()->Namn, skriver ut mellanrubriker då villkoret Antal prestationer>0 uppfylls, dvs. studerande har prestationer i barnkurser. Som kurstyp som skrivs ut väljs mellanrubrik.

  Tredje raden, övriga kursprestationer

  Tredje radens första cell har tre innehåll.

  Första innehållet är Tilläggsuppgifter()&","&Namn på övrig prestation(), utskriftsvillkoret är Tilläggsuppgifter()<>"". Cellen skriver ut den prestationsplats/läroanstalt som skrivits in i Tilläggsuppgifter-fältet samt namnet på den övriga prestationen som skrivits in i Kursens namn -fältet. Villkoret begränsar utskrivningen av fältets innehåll så att det endast skrivs ut då Tilläggsuppgifter-fälter har ett innehåll.

  Om prestationens Tilläggsuppgifter-fält är tomt, granskas cellens andra innehåll. Läroanstalt ()->Namn&","&Namn på övrig prestation() skrivs ut enligt villkoret Läroanstalt()<>"", då det finns innehåll i Läroanstalt-fältet.

  När utskrifstvillkoren till cellens första och andra innehåll inte uppfylls, kontrolleras utskriftsvillkoren till cellens tredje innhåll Namn på övrig prestation()<>"". Enligt villkoret utskrivs Namn på övrig prestation() när man har fyllt i den i Kursens namn -fält.

  Nästa cell på raden är Studieveckor(), vilken skriver ut kursens omfattning. Sist på raden finns cellen Vitsord()->Vitsord, vilken skriver ut vitsordet. Båda celler har som utskrivftsvillkor Vitsord()->Vitsord<>"".

  Som kurstyper som skrivs ut väljs till radens alla celler G annan kurs.

  Om de övriga kurserna önskas dokumenteras på en noggrannare nivå kan skapas kurstyperna som G annan obligatorisk kurs, G annan tillämpad kurs osv. Härvid måste alla dessa kurstyper väljas till tredje radens alla celler.

  Underrubrik


  På utskriftens sista sida finns underrubriken.

  Underrubriken innehåller både text- och dataceller.I underrubriken definieras celler för utskrivandet av uppgifter, vilka är gemensamma för alla studerande. Rubrikerna (textcellerna) syns som 'svart på vitt'. Datacellerna, som t.ex. rektorns namn, syns som rödfärgade. Underrubriken görs på sista sidan även om utskriften är endast en sida.


  Artikeln har updaterats 06.06.2011