Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiets periodbetyg: val, frånvaro

  Se bild

  Utskriftsmallen som finns i den här instruktionen är till för gymnasiets periodbetyg. De nyaste vitsorden skrivs ut i fet stil och alla valda kurser har en stjärna (*). Utskriften visar också frånvaron i de tidigare kurserna och studerandens kursantal indelade i kurstyp.

  Spara tul-filen som finns i den här instruktionen på din egen dator. Öppna Primus Studeranderegister och utskriftseditorn. Klicka på Funktioner / Kopiera från fil och välj filen som du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Utskriftsmallen är indelad i tre delar: överrubrik, egentlig prestationstabell och underrubrik.

  Överrubrik


  I överrubrikens rödbottnade celler skrivs skolans namn, studerandens namn, grupp, läsår och period ut. De här uppgifterna kommer från Studeranderegistret och från registret Information om skolan.

  Det som står i de ljusgula cellerna har skrivits in som text.

  På utskriftsmallen finns 22 kolumner där kursvitsorden för varje ämne kan skrivas ut. Om det finns ett ämne som inte har så många kurser går det att ta bort de extra kursnumren i överrubriken och justera de resterande kolumnerna så att de blir bredare. Kom också ihåg att bredda kolumnerna på samma sätt på den gula prestationstabellen.

  Prestationstabell


  Den första röda cellen i den gula prestationstabellen skriver ut ämnets namn. I den här cellen ska du kryssa i alla ämnens kurstyper, t.ex. "g obligatoriskt ämne" eller "g valbart ämne".

  Följande cell på samma rad skriver ut vitsorden som studeranden har fått i de olika kurserna och en stjärna för de kurser som studeranden har valt. I den här cellen ska du kryssa i alla kursers kurstyper, t.ex. "g obligatorisk kurs" eller "g valbar kurs".

  De vitsord som har getts inom de närmaste 20 dagarna printas ut i fet stil och äldre vitsord printas ut i vanlig stil. Sådana kurser som studeranden har valt (men inte ännu avlagt) markeras med en stjärna (*) och sådana som studeranden varken har avlagt eller valt markeras med ett streck (-).

  Den första radens tredje röda cell skriver ut ämnets slutvitsord i fet stil. Lägg till samma kurstyper i den här cellen som i radens första röda cell (ämnens kurstyper). Ämnets vitsord skrivs ut om det har fått ett slutsvitsord (se närmare anvisningar om slutvitsord i skild instruktion, länk nedan).

  Den fjärde röda cellen skriver ut medeltalet av kursernas vitsord i ett visst ämne. Kryssa i samma kurstyper som i föregående cell. Som standard skrivs medeltalet ut med två decimaler, men om du vill kan du ändra det i utskriftseditorns högra kant: Skriv ut _ tecken.

  Den sista och femte röda cellen på den första raden skriver ut frånvaroantalet om ämnet har undervisats under den senaste perioden. Frånvaroantalet skrivs ut med samma villkor som vitsord med fet stil, dvs. endast de kurser som har bedömts inom de närmaste 20 dagarna. Om studeranden har avlagt två kurser i samma ämne under samma period står det två olika frånvaroantal i ämnets frånvarocell.

  Den andra radens röda cell skriver ut mellanrubriker. I gymnasiets läroplan finns oftast bara en mellanrubrik: "Övriga prestationer".

  Den tredje radens första cell skriver ut uppgifter om sådana kurser som har avlagts vid en annan skola. Det är först tilläggsuppgifter och sedan prestationens namn. Som kurstyp ska du välja t.ex. "g övrig kurs" eller "g diplomkurs" beroende på vilka kurstyper denna typ av kurs oftast har.

  De övriga cellerna på tredje raden skriver ut övriga prestationers prestationsdatum och vitsord och de ska ha samma kurstyp som den första cellen på samma rad.

  Underrubrik och kursernas antal


  Underrubriken finns längst ner i utskriftseditorn och den placeras alltid på utskriftens sista sida. På underrubriken finns celler som skriver ut studerandens sammanlagda kursantal och de olika kurstypernas kursantal. På utskriften ska du korrigera kurstypsreferenserna så att de motsvarar kurstyperna vid er skola. Det gör du genom att klicka en gång på de röda cellerna där det står Omfattning.Kurs... och sedan välja rätt kurstyp:

  • Den första cellen som visar prestationernas antal är korrekt och behöver inte justeras, men de övriga fem cellerna bör du ändra så att de passar er skola.
  • Obligatoriska: Välj Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Studieveckor, g obligatorisk kurs).
  • Fördjupade, riksgiltiga: Välj Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Studieveckor, g fördjupad kurs).
  • Fördjupade, skolvisa: Välj Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Studieveckor, g fördjupad skolvis kurs.
  • Tillämpade: Välj Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Studieveckor, g tillämpad kurs).
  • Övriga: Välj t.ex. de kurstyper som används för kurser som har avlagts vid andra skolor eller diplomkursernas kurstyper om denna typ av studier inte ingår i de vanliga kurstyperna. Ange t.ex. Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Studieveckor, g övrig kurs+Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Studieveckor, g diplomkurs).

  Om de olika kurstypernas summa inte stämmer överens med den sammanlagda summan betyder det att någon av kurstyperna inte skrivs ut eller att någon av dem skrivs ut i flera celler. Kontrollera vilka kurstyper ni använder, t.ex. genom att göra en fördelning av Kurser-registrets Typfält. Det kan hända att en studerande har överförts från en annan skola och att studerandens tidigare skola har använt annorlunda kurstyper.


  Artikeln har updaterats 24.05.2016