Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiets periodbetyg: 0-kurser, val, frånvaro

  Se bild

  Utskriften som finns i den här instruktionen kan användas för att skriva ut gymnasiets periodbetyg/studieutdrag fr.o.m. nollkursen. De nyaste vitsorden skrivs ut i fet stil.

  Spara .tul-filen som finns uppe på sidan på din egen dator. Öppna Primus Studeranderegister och klicka på Funktioner / Kopiera från fil. Välj filen som du nyss sparade och klicka på Ok. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Överrubrik


  De röda cellerna som finns i överrubriken skrivs ut högst uppe på den första sidan. Cellerna innehåller uppgifter om skolans namn, studerandens namn och grupp, läsår och period. De här uppgifterna kommer från Studeranderegistret och registret Information om skolan. Texten i de ljusgula cellerna har skrivits in för hand på utskriften och kommer alltså inte från något fält.

  Den första bilden till höger visar hur utskriften ser ut då den skrivs ut, medan den andra bilden visar hur den ser ut i utskriftseditorn.

  Prestationstabell


  Prestationstabellen har en mörkgul bakgrund och här skrivs ämnenas namn och vitsord ut.

  Den första röda cellen skriver ut ämnets namn, förutsatt att studeranden har vitsord eller val i ämnet. Klicka på cellen och kryssa i alla de kurstyper som er skola använder på ämnesnivå, t.ex. G lärokurs.

  Vitsord i 0-kurser

  Den andra röda cellen på första raden skriver ut vitsorden i s.k. nollkurser. Det är sådana kurser som studeranden måste gå för att få tillräckligt med kunskaper för att kunna delta i gymnasiets officiella kurser. Det kan röra sig om t.ex. matematik, engelska eller finska. Studeranden får inga kursprestationer eller studieveckor för nollkurser. Kurstypen kan vara t.ex. tillämpad kurs eller övrig kurs.

  Utskriften är inställd med villkoret att kursen innehåller förkortningen *0. Detta betyder att utskriften inkluderar sådana kurser som har en förkortning som slutar på 0 (t.ex. MA0). Om den förkortningen ni använder för nollkurserna inte är 0, bör ni ändra villkoret så att det passar er skola. Om du vill ändra själva förkortningen kan du göra det i Kursregistret.

  Utskriftsvillkoret är också inställt så att kurser som har en förkortning som slutar på *10 inte skrivs ut, eftersom det kan finnas ämnen som har över tio olika kurser (t.ex. med förkortningen MA10). Det är därmed viktigt att dessa inte beaktas som nollkurser.

  Nollkurser med ett vitsord som har givits inom de senaste 20 dagarna är skrivna med fet stil, medan äldre vitsord skrivs med normal stil. Om studeranden har valt en nollkurs, men ännu inte avlagt denna, syns en stjärna (*) på utskriften och om studeranden inte kommer att avlägga den överhuvudtaget syns ett streck (-).

  Övriga kursers vitsord

  I den första radens tredje cell skrivs vitsordet för de övriga kurserna ut.

  De vitsord som har givits inom de senaste 20 dagarna skrivs ut med fet stil, medan äldre vitsord skrivs ut med normal stil. För de kurser som studeranden har valt men inte avlagt anges en stjärna, (*) och för de kurser som studeranden varken avlagt eller valt anges ett streck (-).

  Som kurstyp väljer du alla de kurstyper som era kurser har. I bilden till höger ser du exempel på kurstyper som har valts för de övriga kurserna: G fördjupad kurs, G obligatorisk kurs, G tillämpad krus och G valbar kurs.

  Den här cellen innehåller sammanlagt åtta utskriftsvillkor. De fyra första hindrar kurser med förkortningen *0 att skrivas ut. De förhindrar alltså att nollkursernas vitsord skrivs ut bland de vanliga kursvitorden. De fyra sista utskriftsvillkoren gör så att kurser med förkortningen *10 skrivs ut på utskriften, så att kurser som t.ex. MA10 och MO10 kommer med på betyget. Om vitsorden inte skrivs ut korrekt bör du ändra på villkoren eller på kursernas förkortningar.

  Den första radens fjärde cell skriver ut ämnets slutsvitsord med fet stil. Den valda kurstypen ska vara på ämnesnivå, t.ex. G lärokurs.

  Den första radens femte röda cell skriver ut ämnets medelvitsord. Kurstypen ska vara den samma som i föregående cell. Den här cellen är också inställd så att endast två decimaler skrivs ut (Skriv ut 2 tecken).

  Den första radens sista röda cell skriver ut frånvaroantalet, om studeranden har läst en av kurserna i ämnet under den senaste perioden. Frånvaroantalet skrivs ut med samma villkor som vitsorden i fet stil, dvs. kursen ska vara avlagd inom de senaste 20 dagarna. Om en studerande har läst två kurser i samma ämne under den senaste perioden skrivs två frånvaroantal ut i cellen.

  Övriga prestationer

  Den andra radens enda röda cell skriver ut mellanrubriken och har därför också den kurstypen.

  Den tredje radens första röda cell skriver ut kursens tilläggsuppgifter (om sådana finns) och namnet på den övriga prestationen. Som kurstyp ska du välja den som er skola använder för övriga prestationer. Vi rekommenderar att det är en kurstyp som inte används för andra kurser och ämnen, t.ex. övrig kurs.

  Den andra röda cellen på samma rad skriver ut prestationsdatumet, förutsatt att fälten Tilläggsuppgifter och Namn på övrig prestation är ifyllda för kursen. Kurstypen ska vara den samma som i föregående cell.

  I den tredje röda cellen skrivs prestationens slutvitsord ut. Kurstypen ska vara den samma som i föregående cell.

  Underrubrik och kursernas antal


  På utskriftens sista sida finns underrubriken. I underrubriken finns celler som skriver ut studerandens sammanlagda kursantal och de olika kurstypernas kursantal. Ändra kurstypshänvisningarna på utskriftsmallen så att de passar er skola genom att klicka på de röda cellerna i tur och ordning och ändra kurstypen.

  Cellen som visar det sammanlagda antalet är korrekt från början, men de fyra övriga cellerna ska du ändra:

  • Cellen "Obligatoriska: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G obligarorisk kurs).
  • Cellen "Fördjupade, nationella": Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G fördjupad kurs).
  • Cellen Fördjupade, skolvisa": Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G skolvis fördjupad kurs).
  • Cellen "Tillämpade": Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G tillämpad kurs).
  • Cellen "Övriga". Välj t.ex. en sådan kurstyp som används för diplomkurser eller för de kurser som avläggs i andra skolor (om de har en egen kurstyp i Primus): Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G annan kurs) + Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G diplomkurs).

  Om de olika kurstypernas summa inte stämmer med den sammanlagda summan beror det på att någon kurstyp skrivs ut dubbelt eller att den inte skrivs ut överhuvudtaget. Du kan få fram vilka kurstyper som används i er skola med hjälp av en Fördelning över fältet Typ i Kursregistret. Det kan också hända att en studerande som har överförts från en annan skola fortfarande har prestationer med kurstyper som inte används vid er skola.


  Artikeln har updaterats 24.05.2016