Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Utskrifter för yrkesinriktad specialundervisning

  Följande betyg ges till studerande i specialundervisning. Utskrifterna finns i utskriftsbanken. Det namn som finns inom parentes är utskriftens namn i utskriftsbanken.

  Examensbetyg

  När en studerande till väsentliga delar uppnått examensmålen, får hen ett likadant betyg som de andra. De examensdelar som har anpassats ska anges i fotnot enligt vad och på vilket sätt anpassningen genomförts. Fotnotstexterna finns i Utbildningsstyrelsens betygsmodeller.

  Betyg över avlagda examensdelar/yrkesprov

  Betyget är ett officiellt betyg och det är likadant som för övriga studerande, förutom att de anpassade studierna ska stå i fotnoterna.

  Dessa betyg ska ges i situationer där en studerande lämnar läroanstalten under studierna, eller på studerandens begäran under studietiden. Dessutom ska dessa betyg ges över andra examensdelar i de situationer då studeranden inte kan ges ett examensetyg till följd av att kraven på yrkesskicklighet inte uppfyllts i vissa studier.

  Som bilaga till betyget ska man ge en utredning av yrkeskompetensen samt ett studieutdrag.

  Betyg över den studerandes kunnande

  När en studerande har avlagt alla studier i examen, men inte har uppnått de centrala kraven på yrkesskicklighet och målen för lärande i alla examensdelar, kan den studerande inte ges något examensbetyg. Istället får studeranden ett Betyg över den studerandes kunnande. Ett modellbetyg för detta finns bland Utbildningsstyrelsens betygsmodeller.

  Över de examensdelar där kraven på yrkesskicklighet och målen för lärandet har uppnåtts ska den studerande få ett Betyg över avlagda examensdelar eller ett Betyg över avlagda yrkesprov.

  Betyg över utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv

  Betyg över avlagd utbildning ska ges till studeranden för handledande utbildning som inte leder till examen. Betyget förutsätter att studeranden har avlagt minst 60 kp.

  Betygen i vuxenutbildningen
  I vuxenutbildningen får studeranden Examensbetyg över avlagd yrkesexamen, Examensbetyg över yrkesinriktad grundexamen
  och Examensbetyg över specialyrkesexamen. Vid behov kan studeranden ges betyg över avlagda examensdelar i de nämnda examina. Man kan också ge studeranden ett intyg över deltagande i utbildning som förbereder för en examen eller examensdel (eller läroavtalsutbildning).


  Artikeln har updaterats 06.09.2016