Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

IP 1 (från Studeranderegistret)

  Filer

  En IP är en skriftlig plan för ordnandet av individuell undervisning för specialstuderande (A 811/1998, 8§).

  IP 1-utskriften hämtar information om specialundervisningen från fält i Studeranderegistret. Utskriften är avsedd för andra stadiets läroanstalter. Placera helst fälten i Studeranderegistret på flikar enligt den indelning som finns i utskrifterna. Ha alltså de fält som ingår i utskriften IP 1 på fliken IP 1 i Studeranderegistret, och de fält som finns på utskrift IP 2 på fliken IP 2 i Studeranderegistret, osv...

  Du kan använda utskrifter för den anpassade PSP:n som bilagor till IP-utskrifterna, länkar finns längst ner på denna sida.

  Läs in utskriften i Primus

  Spara utskriftsfilen som finns under Filer-rubriken på din dator.

  Öppna Primus och Studeranderegistrets utskriftseditor. Välj Funktioner/Kopiera från fil och öppna den fil du nyss sparade. Ett anant sätt är att parallellt med Primus öppna Den här datorn-vyn och där söka fram rätt katalog och därifrån dra filikonen med musen ovanpå utskriftseditorn.

  Informationen på utskriften


  Varje studerande ska ha en egen individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. I Primus finns de färdiga utskriftsmallarna IP 1, 2 och 3 för detta ändamål. Dessa utskrifter är till för att hämta den information som registrerats i fält i Studeranderegistret. Ett annat alternativ är att göra ett pedagogiskt dokument (IP) åt studeranden. De pedagogiska dokumenten skapas i Wilma med hjälp av blanketter.

  Sidhuvudet

  I sidhuvudet kommer dokumentets namn, huvudrubriken och en hänvisning till lagen. Den informationen står inskriven som text, medan läroanstaltens namn hämtas med ett datafält från Information om skolan.

  Tabellen

  Tabellens rödbottnade dataceller hämtar informationen från de motsvarande fälten i Studeranderegistret.

  I utskriftens första del kommer studerandens personuppgifter och vårdnadshavarens kontaktuppgifter, om studeranden är minderårig.

  Utskriftens andra del är reserverad för uppgifter över studierna, som t.ex. uppgifter om utbildningsområde och examen.

  I utskriftens tredje del finns uppgifter om specialundervisningen. Fälten är oftast sk. memo-fält. I denna typ av fält kan man skriva in mycket text, men man måste komma ihåg att radbyten räknas till textmängden. Från ett memo-fält ryms det så mycket text på en sida som det finns utrymme på sidan. T.ex. fältet Övriga individuella stödåtgärder finns på mitten av sidan, vilket innebär att informationen i fältet skrivs ut på det utrymme som finns kvar fram till sidans slut. Texten fortsätter alltså inte på följande sida.

  På grund av detta är det en bra idé att testa utskriften och kontrollera att innehållet ryms in på pappret.

  Sidfoten

  På utskriftens sista sida finns underrubriken. Här finns plats för underskrifter och bilagorna. Rektorns namn skrivs ut från Information om skolan-registrets fält Rektor/Skolans föreståndare.


  Artikeln har updaterats 07.09.2016