Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiets periodbetyg: valförkortningar (obl./fördj./tillämp.), frånvaro

  Se bild

  Utskriftsmallen som finns i den här instruktionen är till för gymnasiets periodbetyg. De nyaste vitsorden skrivs ut i fet stil och alla valda kurser skrivs ut enligt deras förkortningar (t.ex. ob, fö, ti).

  Spara tul-filen som finns i den här instruktionen på din egen dator. Öppna Primus Studeranderegister och utskriftseditorn. Klicka på Funktioner / Kopiera från fil och välj filen som du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Utskriftsmallen är indelad i tre delar: överrubrik, egentlig prestationstabell och underrubrik.

  Överrubrik

  I överrubrikens rödbottnade celler skrivs skolans namn, studerandens uppgifter, dagens datum, periodens uppgifter och prestationstabellens rubriker ut.

  Skolans namn, adress och perioduppgifter kommer från registret Information om skolan och från det registerkort som finns på studerandens registerkort i fältet Skola. Om skolfältet är tomt kommer uppgifterna från registerkortet som har kortnummer 1 i Information om skolan.

  Det som står i de ljusgula cellerna har skrivits in som text.

  Prestationstabell

  Den gula prestationstabellen skriver ut alla ämnen och deras vitsord. Prestationstabellen går igenom studerandens läroplan och skriver ut de uppgifter som villkoren tillåter. Den första radens första röda cell skriver ut mellanrubriken i kursiv stil. Den andra radens första röda cell skriver ut ämnenas namn. Namnet skrivs endast ut om studeranden har ett vitsord eller val i ämnet. I den här cellen ska du kryssa i ämnesnivåns kurstyper som ni använder i er skola.

  Följande cell på andra raden skriver ut vitsorden som studeranden har fått i de olika kurserna. I den här cellen ska du kryssa i alla kursers kurstyper. De vitsord som har getts inom de närmaste 20 dagarna printas ut i fet stil och äldre vitsord printas ut i vanlig stil.

  För sådana kurser som studeranden har valt (men inte ännu avlagt) skrivs förkortningen ut:

  • ob = obligatorisk kurs
  • fö = fördjupad kurs
  • ti = tillämpad kurs
  • fös = fördjupad, skolvis kurs
  • tis = tillämpad, skolvis kurs

  Sådana kurser som studeranden varken har avlagt eller valt markeras med ett streck (-). Kursernas typer har lagts till i cellens utskriftsvillkor och på basis av dem skrivs förkortningarna ut. Om de kurstyper som ni använder vid er skola inte stämmer överens med kurstyperna på utskriften, ska du ändra dem så att de motsvarar er skolas kurstyper.

  Den andra radens tredje cell skriver ut medeltalet i de ämnen som studeranden har avlagt. Som standard skrivs medeltalet ut med två decimaler, men om du vill kan du ändra det i utskriftseditorns högra kant: Skriv ut _ tecken.

  Den sista och femte röda cellen på raden skriver ut frånvaroantalet om ämnet har undervisats under den senaste perioden. Frånvaroantalet skrivs ut med samma villkor som vitsord med fet stil, dvs. endast de kurser som har bedömts inom de närmaste 20 dagarna.

  Underrubrik

  På underrubriken finns celler som skriver ut studerandens sammanlagda kursantal, både avlagda och valda, indelade i kurstyper. Där står också kommunens namn (från registret Information om skolan och grupphandledarens namn (från Klasser-registret).

  På underrubrikens första rad finns prestationerna, på andra raden valen. På utskriften ska du korrigera kurstypsreferenserna så att de motsvarar kurstyperna vid er skola. Det gör du genom att klicka en gång på de röda cellerna där det står Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ... och sedan välja rätt kurstyp:

  Den första cellen som visar prestationernas antal är korrekt och behöver inte justeras, men de övriga cellerna bör du ändra så att de passar er skola:

  • Obligatoriska: Välj Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G obligarorisk kurs).
  • Fördjupade: Välj Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G fördjupad kurs).
  • Tillämpade: Välj Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G tillämpad kurs).
  • Tillämpade, skolvis: Välj Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G skolvis tillämpad kurs).
  • Fördjupade, skolvisa: Välj Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G skolvis fördjupad kurs).

  På den andra raden i valcellen är antalet korrekt och behöver inte justeras, men de övriga cellerna ska du ändra så att de passar er skola:

  • Obligatoriska: Välj Val.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G obligarorisk kurs).
  • Fördjupade: Välj Val.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G fördjupad kurs).
  • Tillämpade: Välj Val.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G tillämpad kurs).
  • Tillämpade, skolvis: Välj Val.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G skolvis tillämpad kurs).
  • Fördjupade, skolvisa: Välj Val.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,G skolvis fördjupad kurs).

  Artikeln har updaterats 24.05.2016