Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Antal arbetstimmar i undervisningen

  Beräkningen av arbetstiden för lärare på yrkesläroanstalter och högskolor sker i Grunduppgifter i Kurre 7. Informationen om undervisningstimmarna antecknas på flikarna Lärare, Undervisningsgrupper (Grupper) och Kurstyper i Grunduppgifter. Arbetsmängderna kan skrivas ut via Lärare-fliken: Utskrifter/Lärarens arbetsplan.

  Lärare-fliken

  • Kolumnen Timlärare: kryssas i de lärare som inte har heltidsarbete, utan som får betalt för de timmar de undervisar.
  • Kolumnen Total arbetstid används för att skriva in lärarens arbetstid för ett helt år, t.ex. 1600 timmar.
  • Den totala arbetstiden hämtas från Lärarregistrets fält Undervisningsskyldighet till Kurre vid dataöverföringen. Om siffran som står i Primus är mindre än 50, tolkar programmet det som antal årsveckotimmar och siffran multipliceras då med 38 (standardantalet arbetsveckor under året). Tal som är större än 50h överförs som sådana. Om det i Primus står "20" i fältet (20h/vecka), överförs 760 h timmar till Kurre, men om man skriver in "600" i Primus så överförs 600 h till Kurre.
  • Kolumnen Annat arbete används för att skriva in den planerade andelen annat arbete för året, t.ex. 800 timmar.

  Kolumnerna för undervisningstimmar

  Antalet undervisningstimmar syns i kolumnerna

  • Undervisning: i kolumnen syns automatiskt skillnaden mellan den totala arbetstiden och det övriga arbetet.
  • Planerad undervisning: all undervisning som hittills har skrivits in för läraren.
  • Övertidstimmar, undervisning: differensen mellan talet i undervisningskolumnen och i kolumnen för den planerade undervisningen. Talet i denna kolumn visar om läraren har för mycket/för lite timmar. Om talet är rött är det negativt och betyder att läraren har för lite planerat arbete. Ett grått positivt tal innebär att läraren har för mycket planerat arbete, dvs. övertidstimmar.
  • Kolumnerna fylls i automatiskt vartefter läraren kopplas till en undervisningsgrupp.
  • I Övertid-kolumnen beräknas inga värden för lärarna, om lärarens arbetsförhållande är ”Heltid” eller ”Deltid”.

  Planerat och förverkligat arbete

  • Planerat innehåller allt arbete som har tilldelats läraren, dvs. operiodiserat, periodiserat och placerat arbete.
  • Periodiserat innebär det arbete som har lagts in på en speciell tidpunkt, t.ex. då 16h av elementet "Kundbetjäning" är periodiserat för period 2, och 0,3 timmar grupphandledning har periodiserats jämnt över hela året.
  • Placerat innebär sådant arbete som är inlagt i schemat, dvs. veckodag och klockslag är redan bestämda. Timmarna placeras in i schemat i Placeringen.
  • De periodiserade och i schemat placerade timmarna står på separata rader i utskrifterna, men i Grunduppgifter på fliken Lärare ingår de i den planerade arbetsmängden.

  Från kompetenspoäng till undervisningstimmar

  I Kurre kan man göra scheman antingen genom att använda årsveckotimmar (kompetenspoäng) eller närundervisningstimmar.

  • När du använder närundervisningstimmar är lärarens undervisningstimantal samma som timantalet för studieelementet.
  • När du använder kompetenspoäng ska studieelementets närundervisningstimantal antingen skrivas in per element i Grunduppgifter på fliken Undervisningsutbud (Kurser) i kolumnen Närundervisningstimmar ELLER
  • på fliken Kurstyper, i kolumnen Närundervisning/omfattning, t.ex. 18h/kp för obligatoriska och 16k/kp för valbara. Då läraren undervisar ett obligatoriskt element vars omfattning är 1 kompetenspoäng, ackumulers då 18 h undervisningsarbete för läraren. Ett element på 2 kp blir 36 h osv.
  • Om elementens omfattningar inte ändras till närundervisningstimmar, bildas lärarens timantal på följande sätt: elementets kompetenspoäng multiplicerat med veckoantalet i standardperiodsystemet (oftast 38 veckor). Ett element omfattande en kompetenspoäng räknas alltså som 38 undervisningstimmar för en lärare.

  Fördelningen mellan annat arbete och undervisningsarbete

  Med hjälp av kurstyperna kan du göra indelningen av lärarens arbetstid i undervisning och i annat arbete. När en lärare håller ett visst delområde ackumuleras vanligtvis både undervisningstimmar och övrigt arbete enligt en viss koefficient eller antalet studerande. Lärarna kan även ha övrigt arbete där en del inräknas i undervisningstimmarna.

  Hur du fyller i kolumnerna på fliken Kurstyper finns närmare beskrivet i en skild instruktion om övrigt arbete.

  Om en lärare har undervisning som inte ska ingå i timberäkningen, ska du ge arbetet en egen placeringstyp, t.ex. "engångsersättning". I Grunduppgifter på fliken Placeringstyper skapar du då en ny placeringstyp som INTE har Räknas till arbetsmängden ikryssat. Den här typen väljer du antingen för hela elementet på t.ex. Grunduppgifternas Undervisningsgrupper (Grupper)-flik eller för enskilda lektioner i placeringsfönstret.

  Undervisningsarbetet på utskrifterna

  I lärarnas arbetsmängdutskrifter är undervisningsarbetet åtskilt från annat arbete. Undervisningent framgår i första hand av Undervisningsgrupper (Grupper)-delen, där varje element står på en egen rad. Om läraren dessutom har övrigt arbete, där en del räknas som undervisningsarbete, så finns undervisningstimmar även i delen Annat arbete, i kolumnen Undervisning.

  På utskriften Lärarens arbetsplan går det att välja Skriv ut placerade timmar. Det gör attman får fram t.ex. de timmar övrigt arbete som har genomförts, det vill säga placerats i schemat. Även på utskriften Övriga uppgifters timmar kan du välja Skriv endast ut placeringar.

  Kolumnen Arbetsmängd finns i Grunduppgifter på flikarna Undervisningsgrupper (Grupper) och Övriga uppgifter och den visar alla timmar som inräknas i lärarens arbetsmängd. Kolumnen fylls automatiskt i vartefter att uppgifterna ändras. Kolumnen uppdateras vartefter informationen ändras. Kolumnen syns också i fönstret Gruppens lektioner och Övrigt arbetes timmar, om kolumnen är framtagen på flikarna Undervisningsgrupper (Grupper) och Övriga uppgifter i Grunduppgifter.

  Timantalet i Placeringen

  Nere till höger i Placeringen visas en sammanfattning över lärarens timantal i perioden.

  • Placerade sammanlagt: lektioner, reservationer och övrigt arbete
  • Undervisning: antalet veckotimmar, t.ex. 20
  • Övriga uppgifter: antalet veckotimmar för övriga uppgifter
  • Reservationer: antalet veckotimmar för reservationerna
  • I övriga skolor: lärarens veckotimmar i andra skolor
  • Placerat timantal: antalet timmar i perioden, dvs. veckotimmarna x periodens längd i veckor, t.ex. 420:50. Summan av lektionerna, reservationerna och det övriga arbetet.

  Beräkningen av det sammanlagda antalet placerade timmar beror på vad som är valt i Kurres Allmänna inställningar i fältet Beräkna placeringarnas timantal.

  • Enligt periodens antal veckor:

   • antalet lektioner = antalet placerade veckotimmar x periodens veckoantal
   • antalet reservationer och övrigt arbete = antal veckotimmar som genomförs
  • Enligt placerade timmar:
   • antalet lektioner = antal veckotimmar som genomförs
   • antalet reservationer och övrigt arbete = antal veckotimmar som genomförs

  Antal veckotimmar som genomförs innebär att lediga dagar och dylikt beaktas i uträkningen. Om perioden är 10 veckor lång, men en av fredagarna är en ledig dag, t.ex. långfredag, kommer fredagens lektioner endast att räknas enligt 9 veckor.

  Uppdaterat: 19.8.2016

  Relaterade sidor: