Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Lärarens arbetstid, utskrifter

  I Kurre 7 finns färdiga utskrifter för lärarnas arbetsplan och för de timmar som lärarna har använt till andra uppgifter. Arbetsplansutskrifterna används framför allt inom yrkesutbildningen och i olika institut.

  Alla utskrifter relaterade till lärarens arbetsmängd kan öppnas via menyn Utskrifter på fliken Lärare i Grunduppgiftsfönstret. Övriga uppgifters timmar skrivs ut via fliken Övriga uppgifter.


  Lärarens arbetsplan

  Du printar ut arbetsmängderna på fliken Lärare genom att klicka på Utskrifter / Lärarens arbetsplan. Utskriften visar lärarens undervisningsgrupper samt undervisningsarbete och andelen annat arbete. I den nedre delen visas en sammanfattning över planerade och förverkligade timmar. Övertidstimmarna visas endast för lärare med undervisningsplikt.

  På utskriften Lärarens arbetsplan finns optionen Skriv ut placerade timmar, som innebär att gruppens placerade omfattning skrivs ut på utskriften i egna kolumner. I utskriftens nedre del anges också omfattningen för de placerade timmarna på egna rader.

  På fliken Perioder finns flikarna Periodsystem och Tidsperiod. Du kan alltså välja att skriva ut planen antingen enligt periodsystemet eller för önskad tidsperiod. Punkten Använd alltid detta periodsystem som standard är inaktiverad, och kan varken kryssas i eller ur. Kurre hämtar denna inställning direkt från Arbetsmängdsberäkningens inställningar i Kurre-filens Allmänna inställningar.

  Om du väljer att skriva ut utskriften för en bestämd tidsperiod, finns dessutom inställningar för att ta bort lördagar, söndagar och helgdagar och det är även möjligt att inkludera operiodiserade grupper och övriga uppgifter. På fliken finns också länken Ange intervallet för standardperiodsystemet. Då du klickar på länken fyller Kurre i det nuvarande standardperiodsystemets start- och slutdatum som tidsperiod. I Kurres Allmänna inställningar kan du välja om du i utskrifter som standard vill använda periodsystem eller tidsperiod.

  På fliken Tilläggsfunktioner kan du flytta sammandragen nere på sidan så att de skrivs ut uppe på sidan. Du kan också välja att skriva ut uppgifterna om lärarens anställningsförhållande. Då skrivs anställningsförhållandets inlednings- och anvslutningsdatum samt tjänst/befattning ut. Du kan på denna flik också ange att förmannens och lärarens underskrifter ska skrivas ut nere på sidan.

  Räkningens grunduppgifter mm. har beskrivits närmare i andra anvisningar, se länkarna nedan.

  Timmar som inte bidrar till arbetsmängden: I Kurre-utskrifterna över arbetsplanerna kan man nu få med också de timmar som inte inräknas i arbetsmängden (t.ex. kiky-timmarna). På flikenTilläggsfunktioner i utskriftsfönstren för lärarnas arbetsplaner kryssar man då för Även timmar som inte inräknas i arbetsmängden. Då kommer dessa timmar in i en separat tabell på utskriften. De timmar som inte ackumuleras i arbetsmängden är sådana

  • som inte har någon placeringstyp, eller där placeringstypen har Räknas till arbetsmängden ikryssat
  • där det för kurstypen står 0 (noll) i fälten Koefficient för undervisning och Koefficient för tilläggsarbete
  • där fälten Undervisning/omfattning/studerande och Tilläggsarbete/omfattning/studerande är tomma för kurstypen.

  Nedsättningar: I arbetsplanens nedre del är det också möjligt att skriva ut Läsårets nedsättningar. Om det nedsatta timantalet har periodiserats eller placerats, får du fram kolumnerna "Periodiserat", "Placerat" och "Timantal" på utskriften. Öppna fliken Funktioner och kryssa för Skriv ut periodiserade arbetsmängder och Skriv ut placerade arbetsmängder för att få fram kolumnerna.

  Årsarbetstid: Om man använder årsarbetstidsuppföljning får man på utskriften fram separata kolumner för arbetets natur i arbetstypssammandraget. Tabellen över arbetstidstyperna förlängs med tre kolumner för bundet respektive obundet arbete vardera: "Totalt, Mål och Övertid." Om det kommer in arbetstid på utskriften som inte är definierad som varken bunden eller obunden för läraren, visas den i rött. En typ som skrivs ut med röd font kan vara t.ex. den förinställda arbetstidstypen, i det fall att vissa timmar saknar definierad arbetstidstyp.


  Övriga uppgifters timmar

  På fliken Övriga uppgifter i Grunduppgifter-fönstret kan du skriva ut ett sammandrag av lärarnas övriga arbete. Utskriften finns under Utskrifter / Övriga uppgifters timmar. På utskriften ser du ett sammandrag av lärarens övriga uppgifter, det periodvisa timantalet samt placeringstyper och utrymmen. Du kan också skriva ut koder samt övriga resurser eller personer som är kopplade till uppgiften.

  På fliken Tilläggsfunktioner kan du välja olika optioner för utskriften:

  • Skriv endast ut placeringar skriver ut uppgifterna endast för uppgifter som redan placerats.
  • Skriv ut lärarvisa rader skriver ut lika många rader som det finns lärare antecknade för timmen.
  • Skriv endast ut timmar som har lärare skriver ut uppgifter för vilka minst en lärare antecknats.

  Kontorapportsutskrifter

  På Lärarfliken finns tre olika kontorapportsutskrifter under menyn Utskrifter:

  • Kontorapport
  • Kontorapport enligt lärare
  • Kontorapportssammandrag

  Dessutom finns det två olika sammandragsutskrifter:

  • Lärarspecifikt kontorapportsammandrag
  • Klasspecifikt kontorapportsammandrag

  Innan du börjar använda kontorapportsutskrifterna ska du klicka fram fliken Kurstyper och ta fram kolumnen Bokningskod. Du får fram kolumnen genom att klicka på Visa / Välj kolumner som visas. I Bokningskodskolumnen bestämmer du vilken kolumn kurstypens timmar ska räknas till i rapporten. Bokningskodens standardvärde är "Närundervisning". Bokningskoden ska ställas in för kurstyperna i alla de Kurre-filer som ska tas med i rapporten.

  Om du vill att kontorapporten ska visa t.ex. höstens och vårens timmar skilt, måste du på Periodsystem-fliken skapa ett nytt periodsystem som innehåller perioderna "höst" och "vår" (om ett sådant periodsystem inte redan finns). Periodens undervisningsdagar måste vara korrekta, eftersom endast de dagar som finns med i periodsystemet tas med på utskriften.

  När du printar ut t.ex. Kontorapport, ska du välja period på Perioder-fliken (t.ex. höst/vår-periodsystemet). Kryssa i Använd detta periodsystem som standard så att Kurre alltid väljer det här periodsystemet automatiskt då du skriver ut kontorapporter. Kontorapportsutskriften visar alltså timmarna för det valda periodsystemet och genom att skapa nya periodsystem kan du få fram timmarnas fördelningar på olika sätt.

  På kontorapporten går det att få fram kostnadsställe, kalkyl-id, kontonummer eller fullständig id. Det går också att ta med alla id:n för alla lärare i olika Kurre-filer om filerna är offentliga.

  I utskriften Klasspecifikt kontorapportsammandrag beräknas gruppens timantal enligt elevfördelningen i gruppen. Om t.ex. hälften av gruppens elever tillhör klass A och andra hälften klass B och gruppen har 28 timmar, får bägge grupperna 14 timmar på utskriften.

  Arbetsmängderna till andra program

  Om du vill bearbeta Kurres uppgifter i ett annat program kan du överföra uppgifterna via Windows klippbord. Måla alla lärare på Lärarfliken, högerklicka på någon av dem och välj Kopiera valda till klippbordet. Öppna därefter t.ex. ett kalkylprogram och klistra in uppgifterna där. Ett annat alternativ är att du sparar utskriften i html-format och därefter öppnar det i ett kalkylprogram.

  Arbetsmängderna till Primus

  Du kan överföra lärarnas arbetstimmar direkt från Kurre till Lärarnas arbetsmängd-registret i Primus. På Lärare-fliken ska du då välja Dataöverföringar / Överför till Primus / Lärarnas arbetsmängd. Du hittar närmare instruktioner om detta via Relaterade länkar nedan.

  Uppdaterat: 18.8.2017