Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiekursernas förhandsval i åk 9

  De gymnasier som använder Kurre 7 kan samla in kursvalen från eleverna i åk 9 via Wilma. I gymnasierna görs en kursbricka för förhandsval, där det finns en grupp för varje kurs som erbjuds. Kursbrickan görs offentlig för alla de högstadier som har elever som kommer till gymnasiet. Val och studerandenas namn sparas direkt i gymnasiets Kurre.

  För att gymnasiet skall kunna göra en kursbricka offentlig i alla högstadier ska högstadierna och gymnasiet tillhöra samma multiPrimus. Gymnasiet ska också använda multiKurre.

  Det går också att överföra högstadiets elever som blivande studerande till gymnasiets Primus.

  I den här instruktionen visar vi hur du kan göra en kursbricka för att samla in nuvarande och kommande studerandes kursval för nästa läsår.


  Skapa kursbricka för förhandsval

  1) Gör en ny Kurre-fil för följande läsår.

  • Överför alla de kurser som er skola erbjuder från Primus till Kurre. Kryssa i Endast läroplan och välj den läroplan som ni använder.
  • Överför också alla fortsättande studerande dvs. åtminstone de studeranden som för tillfället är på första och andra årskursen.
  • Överför inte val om det är meningen att samla in dem med denna kursbricka.
  • Lärare, undervisningsutrymmen mm. behöver inte överföras i detta skede.

  2) Lägg till en grupp för varje kurs på Grunduppgiftsfönstrets flik Kurser. Kurserna får automatiskt gruppnumret 1 och om du önskar kan du radera numret på fliken Grupper.

  3) Gå till Grupperingsfönstret flik Kursbricka, ta fram Operiodiserade-perioden och alla klasser. Töm klassmenyn och tryck på Enter eller skriv in en stjärna (*) i klassmenyn.

  4) Gör en kursbricka för den operiodiserade perioden genom att klicka på Ny kursbricka. För att det ska gå att klicka på den här knappen måste det finnas ett periodystem med periodernas uppgifter ifyllda. Ge brickan ett beskrivande namn så att också niorna förstår vad det gäller. Lämna kursbrickans klassbegränsning tom, eftersom kursbrickan gäller alla klasser (i gymnasiet). I Kursbrickans beskrivning kan du skriva in instruktioner, t.ex. "Blåa kurser är obligatoriska".

  5) Med musen kan du flytta grupper från den högra kanten till den vänstra sidan där det står "Balkarna byggs upp genom att...". Genom att du för grupper från höger till vänster bygger du upp balkarna. För alla grupper som hör till samma ämne till samma balk så att studerandena har lätt att hitta de kurser som de vill ha.

  Lägg till balkar genom att föra grupper ovanpå texten "Balkarna byggs upp..." som finns under de befintliga balkarna. Gör en skild balk för varje ämne eller ämnesgrupp.

  Om du högerklickar på balken kan du ändra dess namn och numrering. Du kan alltså skriva in noggrannare uppgifter om balkens kurser, t.ex. "SB är gymnasiets kurser i B3-spanska" eller "Välj minst 4 kurser i lång matematik per läsår".

  Tips! Du behöver inte själv ordna balkarna i alfabetisk ordning enligt ämne utan det kan göras automatiskt genom att du klickar på Tilläggsfunktioner / Ordna kursbrickans balkar i alfabetisk ordning.


  Kursbrickan synlig i högstadierna

  1) Klicka på Egenskaper under kursbrickan. Kryssa i Kursbrickan syns i Wilma.

  2) Tillåt dubbelval dvs. flera val i samma balk. Normalt får studerande välja endast en grupp i en balk, men i denna kursbricka måste studeranden kunna välja t.ex. tre kurser matematik i samma balk.

  3) Ange datum då fortsättande studerande får göra sina val. Kursbrickan syns i Wilma också utanför dessa datum, men valen kan inte ändras.

  4) Gå till fliken Övriga skolor. Ange datum då eleverna i åk 9 får göra sina val.

  5) Ge kursbrickan ett unikt och svårt id. Id:t är kursbrickans "lösenord" och med det förhindrar du att kursbrickan syns för "fel" skolor. Ge id:t till de högstadier vars elever i åk 9 får anmäla sig till kurserna via denna kursbricka. Högstadierna skriver in kursbrickans id i registret Information om skolan i fältet Kurres kursbricka id. I fältet Klasser som ser kursbrickan anger högstadiet t.ex. 9*,10* så att endast elever i åk 9 och 10 ser kursbrickan i Wilma.

  6) Ikryssa Offentlig oberoande av enhet och läroanstalt i Kurre Allmänna inställningar.


  Högstadieelever gör sina val

  Gymnasiets kursbricka syns för högstadieelever direkt på Wilmas startsida, i högra kanten. Kursbrickan öppnas genom att du klickar på dess namn.

  1) Eleverna gör sina val genom att klicka på en kurs och de kan ta bort val genom att klicka en gång till på samma kurs. Valen behöver inte sparas skilt utan de sparas automatiskt.

  2) Vart efter att högstadieeleverna gör sina val i Wilma kommer deras namn och val fram i gymnasiets Kurre. Elevernas namn syns med grön font i Kurre på Grunduppgiftsfönsters flik Studerande. Fortsättande studerande namn står i svart font.

  3) Gör en ny klass på Grunduppgiftsfönstrets flik Klasser för de kommande studerandena, t.ex. med namnet "kommande". Då valen har gjorts ska du flytta alla högstadieelever till denna klass. Måla deras namn på fliken Studerande och byt deras klass till "kommande". Då studerandena finns på någon klass är deras val lättare att handskas med och skriva ut. Alla inledande studerande kan i detta skede vara på en och samma klass.

  Kursernas valantal syns i gymnasiets Kurre på Grunduppgiftsfönstrets flik Kurser, i kolumnen Antal val. De studerandespecifika valantalen syns på Grunduppgiftsfönstrets flik Studerande efter studerandens namn och i valfönstret. Valen skrivs ut med valfönstrets utskrifter.

  Kursbricka för förhandsval

  Eftersom det tar ganska lång tid att göra en kursbricka för förhandsval så lönar det sig att återanvända samma kursbricka från år till år.

  • 1) Börja med att kopiera den ursprungliga Kurre-filen för förhandsvalens kursbricka.
  • 2) Ge kopian ett namn, t.ex. "Exempelby gymnasium läsår 20XX-XX".
  • 3) Gör så att den ursprungliga kursbrickan för förhandsvalen inte längre syns i Wilma.
  • 4) Den ursprungliga kursbrickan ska sparas som sådan. Kopian används för att bygga upp kommande läsårs schema och periodspecifika kursbrickor enligt den här instruktionen.
  • 5) Då följande läsårs förhandsval samlas in kan du återigen utgå från den ursprungliga Kurre-filen. Töm valen och ta bort de studeranden som har slutat skolan. Gör därefter kursbrickan synlig i Wilma och samla in det nya årets val.
  • 6) Efter att valen har samlats in tar du en kopia av filen och fortsätter arbetet med periodiseringen och schemat på kopian. Den ursprunliga kursbrickan för förhandsvalen sparas tills nästa år igen.

  Tips för yrkesutbildningen

  Inom yrkesutbildningen samlas ofta förhandsvalen in via en skild period. Det lönar sig att göra en period för förhandsvalen utan uppgift om Perioden börjar och Perioden slutar. Det gör att perioden inte har specifika dagar och krockar därmed inte med de egentliga perioderna. Om förhandsvalens period är utan dagar syns den inte heller i Wilmas schema i periodlistan (läsläge) och i periodmenyn (bearbetningsläge).


  Nyckelord: Förhandsval, kursbricka, nior, kursval, 5966
  Uppdaterad: 9.6.2014