Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiestudier i en yrkesinriktad grundexamen och avläggare av dubbelexamen

  I en yrkesinriktad grundexamen kan man också inkludera gymnasiestudier och få dem erkända i yrkesstudierna. Den som avlägger grundexamen studerar då de yrkesinriktade studierna vid en yrkesläroanstalt och de gemensamma studierna och de fritt valbara (eller en del av dem) i gymnasiet.

  I Primus

  Registerkorten

  Studerande som avlägger dubbelexamen har två registerkort, ett per läroanstalt. Om läroanstalterna finns i samma multiPrimus ska ett av korten ha studerandetypen "Avlägger examen" och det andra typen "Examen 2" eller dylikt. På statistikdagarna ska studeranden inkluderas i enbart den ena studerandetypens. I Studeranderegistret ska fälten Dubbelexamenstyp och Examen 2 fyllas i. Även textfältet Dubbelexamen kan fyllas i.

  Att registrera gymnasiestudier i studerandens yrkesinriktade läroplan

  I en yrkesläroanstalt ska studeranden ha ett normalt läroplansträd för de yrkesinriktade studierna. Studeranden får vitsord för de studier som avläggs i gymnasiet och dessa antecknas som erkännande av kunnande på motsvarande ställen i yrkesläroplanen. Vitsorden ska konverteras till yrkesutbildningens motsvarande vitsord.

  Gymnasiets kurser ska INTE föras in i yrkesläroanstaltens Primus och ej heller dras in i studerandens läroplan. Gymnasiekurserna administreras helt och hållet på gymnasiesidan, i gymnasiets Primus, och först i utexamineringsskedet registreras erkännanden av kunnande i den yrkesinriktade läroplanen.

  Anteckning av gymnasieprestationer - erkännande av kunnande

  Med gymnasiestudierna kan man ersätta examensdelar som till målsättning och innehåll motsvarar studier de gemensamma examensdelarna, de fritt valbara examendelarna samt 5-15 kompetenspoäng övriga valbara yrkesstudier.

  Gymnasiets vitsord ändras så att de motsvarar den yrkesinriktade examens vitsord. Registrera gymnasiets prestationer i den yrkesinriktade läroplanen först i slutet av studierna. Ifall studeranden t.ex. avlägger 5 kp modersmål i gymnasiet, ska vitsordet registreras i delområdet för modersmål inom de gemensamma examensdelarna.

  De studier som ersatts med gymnasiestudier ska i kursprestationens Tilläggsuppgifter-fält ha information om i vilket gymnasium studierna avlagts. Då kommer en fotnot om prestationsplatsen in på betyget för de studiers del som avlagts i gymnasiet. Prestationsplatsen skrivs ut i sidfoten (se närmare info om referensuppgifterna i betygsmallarna).

  I Kurre


  Separata scheman - överlappningar hindrade

  Ifall yrkesläroanstaltens studerande i huvudsak tillsammans avlägger gymnasiestudierna vid ett visst gymnasium, lönar det sig för yrkesläroanstalten och gymnasiet att göra ett regionalt schema. Då kan båda läroanstalterna själv sköta sitt undervisningsutbud, men studeranden ser alla sina timmar i ett och samma schema. Även den som gör schemat ser i Kurre när studeranden har timmar på gymnasiesidan. Du kan antingen hindra eller tillåta överlappningar.

  Att bygga ett regionalt schema

  För att kunna använda ett regionalt schema ska båda läroanstalterna ha multiKurre.Läroanstalterna tar också i bruk en gemensam Kurre-serverdel. Vår kundsupport ger råd om att skapa en sådan programmiljö.

  Båda läroanstalterna kan självständigt bestämma vilka scheman som ska vara synliga för den andra läroanstalten och när. Gymnasiet kan vid behov också göra skilda scheman för de egna studerandena och för dem som avlägger dubbelexamen. Det senare schemat kan öppnas för yrkesläroanstalten direkt, den första kan öppnas t.ex. då de egna studerandena gjort sina val.

  Att hindra överlappningar genom att komma överens om tider

  Om det inte är möjligt att göra ett regionalt schema kan man hindra överlappningar genom att på förhand komma överens om de tidpunkter, då kombistuderandena ska vara på gymnasielektioner. Tidtabellerna kan ordnas t.ex. så att gymnasiestudierna är endast på tisdagar och torsdagar, eller endast på eftermiddagar efter kl. 13, eller endast i oktober och mars.

  På yrkesläroanstalten är det bra att ta hjälp av reservationer för att markera de tidpunkter då studeranden har gymnasielektioner. I Kurre kan man skapa olika typer av reservationer, t.ex. "möte", "besök" eller i detta fall "i gymnasiet". Med hjälp av reservationerna kan man hindra att någon i misstag lägger in yrkesinriktad undervisning på studerandens gymnasiestudier.

  Uppdaterad: 15.2.2016