Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Grupper och grupphandledaren

  Alla inledande gruppers uppgifter antecknas i Primus Klassregister. I Primus avses med klass den studerandegrupp som samtidigt inleder samma skolning. Klassens studerande kan antingen alltid vara på samma kurser eller så kan de ha helt individuella studieplaner.

  Man kan i Klassregistret anteckna alla utbildningar, även kortare sådana såsom Hygienpass, även om utbildningens studeranden inte skulle inleda utbildningen samtidigt. Inom vuxenutbildningen används ofta s.k. nonstop-utbildningar som studeranden kan inleda när som helst.

  Att skapa klasser

  Uppgifterna för grundundervisningens grupper antecknas i Klasser-registret. För varje klass görs ett eget registerkort. På kortet ifylls åtminstone namn och grupphandledare. Vi rekommenderat att man i namnet på något sätt anger gruppens inledningsår, så att det i registret under åren inte uppstår otaliga grupper med samma namn.

  För planerade, inställda och avslutade utbildningars grupper anges i Status-fältet ett passande alternativ. Då syns inte dessa grupper i onödan på listor i bl.a. Studeranderegistret, Wilma och dylika listor.

  För varje inledande grupp skapas alltid ett nytt registerkort och oftast behålls samma registerkort för gruppen under hela studietiden.

  Studeranderegistrets standardvärden i Klassregistret:

  I Klassregistret finns några fält som kan fyllas i färdigt för hela klassen. Dessa fält innehåller information som är den samma för alla klassens studerande i Studeranderegistret: Läroplan, Studerandetyp, Utbildningstyp, Typ av examen, Prestationssätt, Finansieringsform, Statsandel.

  För ovannämnda fält definieras ett standardvärde i Studeranderegistret: Fälteditorn / Definiera standardvärde. I Klassregistret fylls fälten i färdigt för hela klassen. Då man skapar nya studerandekort i Studeranderegistret får man sedan behändigt fram standardvärdet i fälten med ett klick, förutsatt att man först valt rätt grupp i fältet Grupp/Klass.

  Om alla klassens/gruppens studeranden studerar enligt samma läroplan väljer man i Klassregistrets Läroplan-fält t.ex. "Merkonom-läroplan".
  I Studeranderegistrets fälteditor definierar man för Läroplan-fältet standardvärdet Grupp/Klass->Läroplan->Läroplanens namn och kryssar i Visa fältets standardvärde automatiskt. Då man efter detta sätter till en ny studerande till gruppen och klickar på fältet Läroplan väljs för den nya studeranden automatiskt "Merkonom-läroplan".

  Gruppernas studerande

  När grupperna gjorts, väljer man rätt grupp för varje studerande i Studeranderegistret. Klassen väljs i Studeranderegistrets Grupp/klass-fält.

  Utbildningar och grupper som avslutar

  När en grupp lämnar skolan, arkiveras dess registerkort i Klasser-registret. Ifall någon av klassens studerande fortsätter i nästa års grupp, väljer man för studeranden i Studeranderegistrets Grupp/klass-fält följande inledande grupp.

  Använd funktionen Aktiva studeranden() när du vill få fram klasser/grupper som saknar studerande eller där alla gruppens studerande har gått ut utbildningen och har arkiverats i Studeranderegistret. Gör då följande sökrutin i Klasser-registret: Aktiva studeranden()=0. Sökningen visar s.k. tomma klasser/grupper i den högra kanten. Efter sökningen kan du arkivera dessa klasser. Sökningen Studeranden()=0 beaktar även arkiverade studeranden och lämpar sig för statistik som görs i efterhand.

  Du kan också inkludera funktionen i Listans ordning - då ser du genast antalet studerande per grupp efter klassens namn i klassförteckningen.

  Grupphandledare

  Fyll i grupphandledaren i Klasser-registrets fält Grupphandledare/klassföreståndare. Detta kopplar läraren till undervisningsgruppen på så sätt att läraren i Studeranderegistret ser endast den egna gruppens studerande.

  Flera grupphandledare

  Ifall gruppen har flera grupphandledare, anges dessa i fälten Handledare 1 och Handledare 2. Fälten fungerar på samma sätt som fältet Grupphandledare/klassföreståndare.

  Man kan för en klass ange flera handledare i det flerradiga fältet Övriga lärare. Rättigheterna är de samma som för personer som valts till fälten: Grupphandledare/klassföreståndare, Handledare 1, Handledare 2. Även i Studeranderegistret finns det flerradiga fältet Övriga grupphandledare.

  Samma lärare övervakar flera grupper

  Ifall läraren har flera övervakningsgrupper anges samma lärare i Klassregistrets fält Grupphandledare/klassföreståndare för alla de klasser som läraren övervakar.

  Den studerande har flera grupphandledare

  Ifall den studerande har flera grupphandledare anges dessa i Studeranderegistrets fält Övriga lärare.

  Utbildningsansvarig

  Alternativ 1: Om man vill att den utbildningsansvariga, linjeansvariga m.fl. ska kunna se studeranden inom det egna ansvarsområdet, ifylls den utbildningsansvariga i fältet Handledare 1 eller Handledare 2.

  Alternativ 2: Gör olika användargrupper för alla utbildningsområden, ex. "utbildningsansvarig, affärsbranschen". Välj från Studeranderegistret de studeranden som hör till t.ex. affärsbranschen. Ange för dessa i fältet Kortets äganderätt innehas av "utbildningsansvarig, affärsbranschen".