Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Att lägga in uppgifter i Primus

  För yrkesutbildning rekommenderar vi multiPrimus. MultiPrimus är Primus version för flera läroanstalter, där man för varje skolform kan uppbygga egna, tydliga vyer i olika register. Separata inställningar görs åtminstone för att skilja ungdomsutbildning och vuxenutbildning från varandra och examensinriktad utbildning från kortkurser. I samma multiPrimus kan även läroavtalsbyrån tillläggas som en egen enhet.

  Programmets uppbyggnad ur användarsynvinkel

  Primus består av register (studeranderegister, lärarregister, kurser-register osv.) samt av fält, till vilka man matar in uppgifter om studerande, lärare, kurser osv. StarSoft har skapat registren och deras fält färdigt. Läroanstalterna matar in uppgifterna.

  Läroanstalten bestämmer själv vilka fält man fyller i och var varje fält är placerat. Det lönar sig att placera fälten enligt sakområden och de mest använda fälten bör placeras synligt. Onödiga fält kan läroanstalten dölja.

  För varje användargrupp kan egna vyer tilläggas, varvid användarna kan se och/eller ändra bara de fält som de behöver i sitt arbete.

  Att mata in uppgifter i programmet

  När man matar in uppgifter lönar det sig att framskrida i följande ordning. Då finns t.ex. de i punkt 2 skapade läraruppgiftena till förfogande när man i punkt 12 matar in gruppers uppgifter och deras grupphandledare.

  1. Information om skolan: kontaktuppgifter, tidtabeller, fakturering
  2. Lärarregister: kontaktuppgifter, arbetsmängd
  3. Personalregister: kontaktuppgifter
  4. Enheter: namn, kontaktuppgifter
  5. Utbildningsområde, examen, examensbenämningar, utbildningsprogram/kompetensområde
  6. Användargrupper
  7. Användarnamn
  8. Klasser (=grupper, förverkligande): namn, tidtabell, grupphandledare
  9. Studeranderegister: kontaktuppgifter, studier (överförda från tidigare administrativa program)
  10. Vitsordsskalor: namn
  11. Vitsordsdefinitioner: vitsord med skalor
  12. Kurser (=utbildningsutbud m.m.): namn, innehåll, mål, bedömning m.m.
  13. Läroplaner: läroplanens uppbyggnad, uppbyggs av kurser och rubriker
  14. Bedömning-register (= gruppernas bedömning): gruppens namn, kurs, tidpunkt, lärare m.m.
  15. Praktik- och platser för inlärning i arbetet: kontaktuppgifter, utbildning som erbjuds
  16. Arbetsplatshandledare: kontaktuppgifter, kompetens
  17. Tilläggsuppgifter till bedömning: betygens lagreferenser
  18. Examenskommissioner: kontaktuppgifter, utbildningsområden, examen

  Kompetensområdens, examinas m.m. namn skrivs ut på betyg i den form som de är inskrivna i registren. Skriv alltså alltid in namnen i officiell form. För examens del inmatas diarienummer och datering i fälten UBS föreskrift/Dnr och UBS föreskrift/datum. Dessa uppgifter skrivs ut på examensbetygets baksida.

  Dessutom finns många hjälpregister till vilka man kan mata in uppgifter enligt behov. Registeruppgifter som fattas ifylls vartefter då man i praktiken stöter på dem. Vilka uppgifter som absolut bör fyllas i och vilka uppgifter som är valfria, varierar enligt utbildningstyp och behovet av att samla uppgifter.