Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kostnadsställen och kalkyl-id

  Med Kurre kan man följa med kostnadsfördelningen för undervisningen. För klassen och/eller studerande antecknas kostnadsställen och vid behov även 1-2 identifierare för noggrannare specifikation. Kostnadsställena kan vara enheter, linjeidentifierare och dylika instanser som fungerar som betalare. Kurre visar hur många procent av gruppens studerande som hör till olika kostnadsställen.

  Ta först reda på hur kostnaderna ska redas ut och fördelas i er egen läroanstalt eller utbildningssamkommun.

  • Vilka ska ha ett eget kostnadsställe?
  • Vad är kostnadsställets nummer/namn?
  • Ska kostnaderna för kostnadsstället specificeras ytterligare?


  Kostnadsberäkningens register och fält i Primus

  • Kostnadsställen: Alla kostnadsställen som behövs ska skrivas in i Primus register Konstnadsställe-områden.
  • Identifierare: En noggrannare indelning görs med hjälp av identifierare och de lägger man till i Primus register Fakturering. Enskilda studerandens identifierare utgörs av kostnadsställe, identifierare 1 och 2 och är i sin helhet i formatet "KS ID1 ID2".

  Kostnadsställen och identifierare har inte begränsats på något sätt utan de kan vara långa och bestå av både siffror och bokstäver.

  Kostnadsställena kan redan i Primus antecknas direkt i studerandenas uppgifter, speciellt om det inte finns någon tydlig gruppindelning. Kostnadsstället (den uppgift som finns på första raden i fältet Kostnadsställe-områden) överförs då till Kurre tillsammans med studeranden. Även Kalkyl id 1 och Kalkyl id 2 överförs. Id-uppgifterna kan också uppdateras i Kurre i efterhand, även om uppgiften om kostnadsställe skulle ha överförts tidigare. Om en studerande kommer in som ny studerande i Kurre via brickan, tas kostnadsstället och kalkyl-id:na med från Primus.

  Kostnadsberäkningens kolumner i Kurre

  Alla kostnadsställen som har skrivits in i Primus får man fram i Kurre, i kolumnen Kostnadsställe. I Grunduppgifter får man fram kolumnen bl.a. på fliken Studerande och Klasser.

  Identifierarna som har lagts till i Primus kan man också få fram i Kurre på samma flikar, men i kolumnerna Id 1, Id 2 och Id 3. För studeranden och klasser kan man endast använda identifierare 1 och 2, medan man kan använda den tredje för kurstyperna.

  Det lönar sig att ta fram kolumnerna för alla flikar samtidigt. Det gör man genom att klicka på Inställningar / Välj kolumner som visas.

  • Studerande
  • Klasser
  • Lärare
  • Utrymmen
  • Övriga resurser
  • Grupper
  • Projekt
  • Andra uppgifter
  • Kurstyper (endast Id 3)

  Att lägga till kostnadsställen och identifierare

  • Det lönar sig att börja med att mata in uppgifter på fliken Klasser. Klassens studerande får automatiskt samma kostnadsställe och identifierare som klassen.
  • Öppna klassfliken och välj en klass. Klicka på kolumnen Kostnadsställe med musens högra knapp. Klicka på Välj från listan. Det öppnas då en lista över alla kostnadsställen. Välj kostnadsställe och gör på samma sätt för de övriga klasserna. Om flera klasser har samma kostnadsställe ska du måla flera klasser på en och samma gång och sedan välja kostnadsställe för dem.
  • Skriv samtidigt in identifierare i Id 1-fältet. Om det behövs kan du också fylla i Id 2.
  • Om uppgifterna varierar mellan studerande ska du göra ändringarna på studerandefliken. De identifierare som utgår ifrån klassuppgiften har grön text, medan de som utgår från studeranden har svart text.

  Kurstypens kalkyl-id

  För kurstyperna finns inget kostnadsställe, men de kan påverka kalkyl-id:n. Del 1 och 2 för en viss undervisningsgrupps kalkyl-id:n formas på basis av studerandens id och del 3 på basis av kurstyp. En studerandegrupps obligatoriska studieperiod kan alltså få en annan kalkyl-id än den valbara studieperioden.

  Lärares, utrymmens samt övriga resursers och projekts kostnadsställe och kalkyl-id

  Fyll i kostnadsställe och/eller id även för lärare, utrymmen och övriga resurser, ifall de också påverkar beräkningen. Ta fram Kostnadsställe- och Id-kolumnerna för resurserna och projekten på grunduppgifterfönstret.

  Ett projekts Kostnadsställe samt Kalkyl-id 1 och Kalkyl-id 2 kan också överföras från Projektregistret till Kurre. Uppgifterna överförs om id:s (projektets) alla delar är tomma i Kurre.

  Undervisningsgruppers kostnadsställen

  Gruppernas kostnadsställe och kalkyl-id utformas automatiskt på basis av gruppens studerande. Om det finns studerande med olika kostnadsställen i samma grupp visas alla kostnadsställen på Grunduppgiftsfönstrets Gruppflik. De olika ställena är åtskilda med ett kommatecken. På utskriferna går det också att få fram hur många procent av gruppens studerande som hör till olika kostnadsställen.

  Programmet beaktar studerandens kostnadsställe i första hand, men om det saknas beaktas gruppens kostnadsställe.

  På gruppens rad går det också att få fram en tredje identifierare, dvs. kurstypens identifierare: Id 3

  Du kan också ge undervisningsgruppen ett kontonummer om timmarnas kostnad dras från ett särskilt konto. Kontonumret skrivs in i kolumnen Kontonr.

  Undervisningsgruppens identifierare är i sin helhet i formatet KS Id1 Id2 Id3 Kontonr.

  Den identifierare som undervisningsgruppen får automatiskt kan vid behov ändras för hand. De identiferare som har gjorts på basis av studerandeuppgifter syns med grön text och de som har skrivits in för hand syns med svart.

  Kostnadsställen och kalkyl-id:n för lärarens övriga uppgifter och projekt

  Övriga uppgifters kostnadsställe och kalkyl-id utformas enligt följande:

  • Om uppgiften har ett eget id används detta.
  • Om uppgiften inte har något id och det finns studeranden kopplade till uppgiften skapas kostnadsställe och kalkyl-id enligt studerandefördelning.
  • Om inget kostnadsställe angivits för studerandena används klassens kostnadsställe.
  • Om det inte finns några studeranden kopplade till uppgiften eller om studerandeuppgifterna inte är ifyllda används projektets id.
  • Om det inte heller finns någon koppling mellan uppgiften och något projekt används lärarens egna id som kostnadsställe och kalkyl-id.

  Reservationers kostnadsställe och kalkyl-id utformas enligt följande:

  • Om reservationstypen har ett eget id används detta.
  • Om reservationstypen inte har ett eget id används lärarens egna id som kostnadsställe och kalkyl-id.

  Lärarspecifika kalkyl-ID:n och kostnadsställe i placeringarna

  I Placeringen kan du för varje placering skriva in information om läraren. Det går alltså att ha en annan kurstyp eller kalkyl-ID t.ex. för en lektionsvikarie. Funktionen är också användbar i situationer där identifieraren i ett undantagsfall måste bytas ut mot något annat.

  Högerklicka på placeringen, öppna Egenskaper-editorn och välj Visa / Lektionens lärarspecifika information, så kommer delen fram i fönstret. Vilka kolumner som syns beror på vad som valts i Grunduppgifter, på flikarna Grupper och Övriga uppgifter.

  I tabellen finns alla lärare för lektionen i fråga. En lärare kan ha bara en typ och en identifierare per placering, trots att läraren står som lärare i samma placering på flera flikar.

  I Placeringen kan du samtidigt ändra flera placeringars lärarspecifika uppgifter, såvida alla de valda placeringarna har samam kurstyp och placeringstyp samt identisk lärarspecifik information. Läraren måste dessutom finnas med i alla valda placeringar.

  Informationen om kostnadsställe, kalkyl-ID:n och kontonummer kan också fås fram på flikarna för oplacerade lektioner i Placeringen. För dessa finns separata kolumner som du får fram via Visa / Välj kolumner som visas. Om det finns två lärare i gruppen är det informationen för den lärare som är aktiv som visas.

  Användarna kan ges rätt att ändra de lärarspecifika uppgifterna också i bearbetningsläget för schemat i Wilma. Läs mer om hur du tilldelar användarrättigheterna i den här anvisningen.

  Utskrifter och statistik

  Kostnadsställen och id:n syns bl.a. i Lärarens arbetsplan-utskrift, och de kan visas i periodiseringsutskriften.

  Utskrifterna öppnas från grunduppgifter-fönstrets Lärare-mellanblad.

  • I Timfördelning av kalkyl-id -utskriften ser man hur lärarens timmar fördelas mellan olika kostnadsställen och identifierare. Som standard skrivs ut hela läsåret, vid skriv ut rutans Periodval-mellanblad kan man välja fram t.ex. endast 1. perioden eller veckorna 36-40.
  • I Timfördelning periodvis av kalkyl-id -utskriften finns en sammanfattning av lärarens identifierare för hela året, indelat i perioder. I denna utskrift skrivs också ut som standard hela året, och på Periodval-fliken kan man välja enskilda perioder. Om du öppnar fliken Tilläggsfunktioner och kryssar i Inkludera operiodiserade timmar i den första periodens timantal kommer de operiodiserade timmarna att vara inräknade i den första periodens sammanlagda timantal.

  • I Timfördelning periodvis, sammanfattning -utskriften har man samlat flera olika lärares timfördelning till samma papper. Utskriften kan skickas till t.ex. löneräkningen.