Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Stöd för lärande och skolgång, användargrupper och -rättigheter

  Med hjälp av olika användargrupper kan du ge olika personer, som lärare och personal, rätt att se och/eller ändra elevernas stöduppgifter, samtidigt som du kan dölja uppgifterna för andra Wilma-användare. Användargruppen definierar också vilka utskrifter personen kan printa ut via Wilma.

  Användargrupper

  Lärarens/personalens användargrupp

  • Gör en användargrupp åt de lärare och den personal som ska ha rätt till funktionen för stöd för lärande och skolgång. Namnge gruppen, t.ex. "stöd" eller "elevvård".
  • I Lärar- och Personalregistrets fält Användargrupp i Wilma lägger du till användargruppen för de personer som får se och behandla stödärenden.
  • Välj samma användargrupp på stödblanketterna i Blanketteditorn
  • Lägg till användargruppen på stödutskrifterna i registret Pedagogiska dokument.

  I registret Användargrupper, på fliken Wilma rättigheter ska du ange vilka rättigheter gruppen ska ha i registren Pedagogiska dokument, Stödåtgärder och Disciplinära åtgärder. Ge följande rättigheter för alla register:

  • Rätt att skapa nytt registerkort och
  • Rätt att skriva ut sparade utskrifter.

  För t.ex. rektorer kan du göra en separat användargrupp som dessutom har rätt att radera registerkort från registren Pedagogiska dokument och Stödåtgärder.

  Lärarnas rättigheter

  Som standard kan läraren inte se någon elevs pedagogiska dokument eller stödåtgärder. För att dessa uppgifter ska bli synliga för läraren måste läraren tillhöra en användargrupp som har tillträde till ifrågavarande register. Dessutom måste läraren antingen undervisa eleven i fråga, vara elevens klassföreståndare eller ansvarsperson för dokumentet i fråga.

  Från och med Wilmas version 2.13 kan vilken lärare som helst skriva in stödåtgärder för alla elever. Det som krävs är att läraren ska tillhöra en användargrupp som har rätt till registren Stödåtgärder, Pedagogiska dokument och Disciplinära åtgärder. Även åtgärdernas blanketter ska ha samma användargrupp.

  Rektor, studiehandledare och andra med omfattande rättigheter

  Lärare som har rätt att se elevens uppgifter i Wilma ser även alla uppgifter som berör stöd. Lärare som har Rätt att se alla studerandes uppgifter i Wilma:

  • ser alla elevers stödsida, dokument och stödåtgärder
  • får skapa nya dokument samt kopiera och ändra existerande dokument
  • får göra nya stödanteckningar och ändra existerande dokument

  Om en person inte behöver rätt att se alla studerandes uppgifter, men ändå behöver kunna se alla studerandes pedagogiska dokument, kan du ge personen Rätt att se alla pedagogiska dokument. Detta gör du i Lärar- och Personalregistret. Fältet är utarbetat främst för speciallärare. De som har denna rättighet ska också höra till en användargrupp som har tillträde till registret Pedagogiska dokument.

  På samma sätt kan du ge skrivrätt för stödanteckningar åt de lärare som inte har egna bedömningslistor. Läraren ska då tillhöra en användargrupp som har tillträde till registret Stödåtgärder och rätt att skapa nya kort i registret.

  Klassföreståndare

  • ser dokument och åtgärder som berör den egna klassens elever
  • ser och kan bearbeta dokument som berör andra klassers elever endast om han/hon är dokumentets ansvarsperson
  • ser inte stödanteckningar som berör andra klassers elever, förutom de som han/hon själv har skrivit in
  • Kryssfälten i Information om skolan: Grupphandledaren ser alla uppgifter för sin egen grupps studerande:
   • får ändra dokument som berör den egna klassens studerande
   • får lägga till och ändra stödanteckningar som berör den egna klassens elever

  Klassföreståndarens rättigheter omfattar alla de personer som finns ANTINGEN i Klassregistrets fält:

  • Grupphandledare/klassföreståndare
  • Handledare 1 eller Handledare 2
  • Övriga grupphandledare

  ELLER

  i Studeranderegistrets fält:

  • Övriga grupphandledare
  • Grupphandledare/klassföreståndare

  Ämneslärare

  Med ämneslärare avses här en lärare som inte är elevens egen lärare/klassföreståndare, utan som endast undervisar eleven i ett visst ämne. Eleven skall vara med på någon av lärarens bedömningslistor. Om ämnesläraren inte kan skriva in något på elevens stödsida bör du kontrollera om det finns någon bedömningslista överhuvudtaget.

  Ämnesläraren:

  • ser dokument som har gjorts för eleverna i de egna grupperna
  • ser dokument som andra lärare gjort för eleverna i de egna grupperna, förutsatt att han/hon har minst en oarkiverad bedömningslista där eleven i fråga är med (även då bedömningslistornas datum passerat)
  • kan ändra dokument som har gjorts för eleverna i de egna grupperna, förutsatt att han/hon är dokumentets ansvarsperson
  • kan göra nya dokument och kopiera existerande dokument
  • ser åtgärder som han/hon själv antecknat för den egna gruppens elever, men inte åtgärder som andra lärare har lagt till
  • ser inte andra elevers dokument och kan inte heller skapa nya dokument för dem
  • ser inte dokument gjorda av andra lärare, om han/hon inte har någon aktiv bedömningslista där eleven är med

  Ansvarig lärare för pedagogiska dokument

  • ser och kan ändra dokument som han/hon själv är ansvarig lärare för (fältet Ansvariga lärare)
  • kan inte kopiera dokument som han/hon är ansvarig för utan tilläggsrättigheter

  Endast läsrätt, ingen skrivrätt

  • Gör en ny användargrupp, t.ex. med namnet "läsrätt".
  • Kryssa för registren Pedagogiska dokument, Disciplinära åtgärder och Stödåtgärder. Om endast de pedagogiska dokumenten ska synas, ska du bara kryssa i registret Pedagogiska dokument.
  • Ge inte rätt till någon av funktionerna i registren.
  • Välj användargruppen "läsrätt" i fältet Användargrupp i Wilma för de lärare/den personal som ska ha dessa rättigheter.

  A) Rätt att se alla elevers dokument:

  • Kryssa i fältet Rätt att se alla pedagogiska dokument för de personer som får se alla elevers dokument.

  B)Rätt att se vissa elevers dokument:

  • Öppna Studeranderegistret och välj de elever, vilkas dokument en viss användargrupp ska ha rätt att se. Lägg till användargruppen "läsrätt" i fältet Kortets äganderätt innehas av på studerandenas registerkort.

  Kryssfält i registret Pedagogiska dokument

  • Dolt för andra lärare: Dokumentet är synligt för:
   • lärare som anges i fältet Ansvariga lärare på dokumentet
   • lärare som har rätt att se alla studerandes uppgifter i Wilma
   • klassföreståndaren, om fältet Grupphandledaren ser alla uppgifter för sin egen grupp är ikryssat i registret Information om skolan
   • lärare som har rätt att se alla pedagogiska dokument
  • Syns för alla lärare: Dokumentet visas för alla lärare i skolan, men utan skriv- eller kopieringsrätt. Lärarna måste dock tillhöra en användargrupp som har tillträde till registret Pedagogiska dokument.

  Elevens och lärarens skola

  Läraren har rätt att bearbeta dokument när lärarens skola är den skola som står på första raden i elevens Skolfält. Om läraren behöver kunna ändra dokument i den skola som finns på andra raden i Skolfältet måste också den skolan läggas till för läraren. Om läraren till exempel är elevens grupphandledare på sjukhusskolan ser läraren elevens dokument från den andra skolan, men kan ändra endast de dokument som har skapats i den egna skolan (Sjukhusskolan).

  På bilden finns lärarens och elevens Skolfält. Läraren Kosini har här Rätt att se alla studerandes uppgifter i Wilma för de elever som går i Exempelby 7-9, Exempelby grundskola eller Exempelby specialskola, dvs. Kosini har rätt att ändra de pedagogiska dokumenten för eleverna i de här skolorna. På bilden går studeranden både i Exempelby 7-9 och i Sjukhusskolan och Kosini ser både högstadiets och Sjukhusskolans dokument, men får bara bearbeta högstadiets dokument.

  På den andra bilden går studeranden både i sin egen skola och i Sjukhusskolan. Sjukhusskolan finns därför på den andra raden i Skolfältet. På Sjukhusskolan är studerandens grupphandledare Egenlärare och har registrerats i fältet Övriga grupphandledare i Studeranderegistret. Läraren får bearbeta Sjukhusskolans dokument och har rätt att se högstadiets dokument. Om Egenlärare också behöver tillträde till högstadiets dokument ska också Exempelby 7-9 finnas i Skolfältet.

  Vårdnadshavarnas användargrupp

  Vårdnadshavare ser elevens stödåtgärder och pedagogiska dokument i Wilma utan särskild användargrupp efter att dokumentet är offentliggjort (fältet "Publiceras för vårdnadshavare"). Du kan också vid behov ge vårdnadshavare rätt att skriva ut pedagogiska dokument via Wilma. Om du vill ge vårdnadshavarna rätt att skriva ut dokumenten ska du göra en egen användargrupp åt dem. Användargruppen ska ha tillträde till registret Pedagogiska dokument och där Rätt att skriva ut sparade utskrifter.

  Användargruppen anger du för de vårdnadshavare som ska ha rätt att skriva ut dokumenten. Användargruppen kan läggas till antingen i registret Information om skolan (alla vårdnadshavare), i Klassregistret (vissa klassers vårdnadshavare) eller i Studeranderegistret (separat för varje elevs vårdnadshavare). Användargruppen skrivs in i fältet Vårdnadshavarens användargrupp i Wilma.