Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Överföring av prestationer och val till en ny läroplan

  Med funktionen Överför prestationerna till en ny läroplan kan du överföra studerandens prestationer från en gammal läroplan till en ny, t.ex. då studeranden byter läroanstalt inom samma multiPrimus. Funktionen används också t.ex. då läroanstalter slås samman och en annan läroanstalts läroplan eller en helt ny läroplan tas i bruk för studeranden. Fr.o.m. Primus version 4.49 kan prestationer överföras för flera studerande på en gång, t.ex. hela årskursen eller alla som studerar enligt samma läroplan.

  I och med byte av läroanstalt eller av någon annan orsak kan studerandens läroplan bytas ut. Det finns då inte nödvändigtvis plats för de gamla prestationerna i den nya läroplanen, varvid de kan placeras under Övriga prestationernas moderkurs som s.k. svanskurser. Om den gamla och den nya läroplanen innehåller helt olika kurser överförs studerandens alla val och prestationer som svanskurser. Vid behov kan svanskurserna döljas i Läroplansregistret genom att man tömmer fältet Övriga kursers moderkurs på ifrågavarande läroplans registerkort.

  Identifiering av motsvarande kurser

  Svanskursernas vitsord och val kan överföras till motsvarande kurser i den nya läroplanen, förutsatt att man med hjälp av något fält i Kursregistret definierar, vilken kurs i den gamla läroplanen som motsvarar kursen i den nya läroplanen. Du kan här använda dig av funktionen Flikens uppgifter i tabellform. Med hjälp av funktionen kan du öppna både den nya och den gamla läroplanens kurser i en tabellvy där du kan mata in uppgifterna om motsvarande kurser i ett lämpligt fält (t.ex. ett kodfält). I vyn kan du ur Visa-menyn hämta fram en Avgränsare, med vilken du kan hämta fram kurser t.ex. ämnesvis genom att göra en avgränsning utgående från t.ex. förkortningarna.


  Exempel 1. Om studerandens gamla läroplan innehåller prestationer i kurserna ENA1, ENA2 och ENA3 under ämnet ENA Engelska A1-språk och den nya läroanstalten har motsvarande kurser med samma förkortningar, väljer du Förkortning i sökrutan och klickar på Ok. Nu överförs prestationerna i de tre kurserna till motsvarande kurser i den nya läroplanen. Primus meddelar hur många prestationer som blir överförda.

  Exempel 2. Om den gamla läroplanen innehåller prestationer i kurserna FRAB1 och FRAB2 under ämnet FRAB Franska och den nya läroplanen har förkortningarna FR1 och FR2 kan fältet Förkortning inte användas för identifiering, eftersom förkortningarna inte är likadana i de två läroanstalterna. I dylika fall kan man använda t.ex. fältet Kod eller Målgrupp som identifierande uppgift.

  Överföring av val och prestationer

  Val och prestationer i svanskurser överförs till den nya läroplanen på så sätt att man i Studeranderegistret väljer Tilläggsfunktioner / Överför prestationerna till en ny läroplan.

  • Välj först den studerande, vars läroplan blir utbytt och som har svanskurser.
  • Om det rör sig om flera studerande på grund av t.ex. en skolsammanslagning eller byte av läroplan ska alla studeranden som ändringen berör väljas samtidigt.
  • Välj sedan Tilläggsfunktioner / Överför prestationerna till en ny läroplan.
  • Välj i sökrutan det fält med hjälp av vilket motsvarande kurser i den gamla och den nya läroplanen identifieras. Ofta används t.ex. fältet Kod. Tryck sedan på OK.

  Primus öppnar nu ett fönster med fem alternativ:

  • Gör simulerad överföring utan att spara ändringarna, och visa sammanfattning: Om du kryssar i detta alternativ, görs överföringen simulerat, vilket innebär att du på förhand kan granska vad som skulle ske vid överföringen. Du kan alltså försäkra dig om att överföringen sker på önskat sätt.
  • Överför även till bedömd kurs: ersätter eventuella prestationer (t.ex. verbal bedömning, frånvaro) som redan finns i den nya läroplanen med uppgifter från den gamla läroplanen.
  • Ändra kurshänvisningarna i Wilmas anteckningar: det lönar sig vanligtvis att kryssa för denna option, varvid du får en enhetlig frånvarostatstik även för den tidsperiod då den föregående läroplanen användes.
  • Uppdatera kurstyperna från kursregistret...: Om du kryssar i detta alternativ, uppdateras kurstypen för den kursprestation som överförs med den kurstyp som angivits för motsvarande kurs i den nya läroplanen i Kursregistret. Efter att du tryckt på Ja, kan du välja vilka kurstyper uppdateringen inte ska gälla, dvs. kurstyper som du inte vill ersätta med kurstyper från den nya läroplanen.
  • Överför inte övriga vitsord: Om du kryssar i detta alternativ, överförs vitsorden i punkten Övriga vitsord i kursens prestationsruta inte till den nya läroplanen. Kryssa för detta alternativ, om Övriga vitsord (ämne) är olika i den nya och gamla läroplanen.

  Studerande som återupptar studier eller byter skola

  Inom andra gradens utbildning och i högskolor uppstår situationer då studerande återupptar sina studier, övergår från vanligt gymnasium till vuxengymnasium eller från en öppen yrkeshögskola till examensstuderande. Då en studerande överförs inom samma MultiPrimus kan prestationerna kopieras från det gamla registerkortet till ett nytt.

  Vid kopieringen av registerkortet frågar Primus om prestationerna ska kopieras. Svara "Ja". Då syns det gamla kortets prestationer och val i det nya kortets läroplansvy. Ändra vid behov uppgifterna om läroplan, studerandetyp mm.

  Om den studerande redan har ett nytt registerkort och du har hunnit fylla i endel prestationer kan du överföra prestationerna från det gamla kortet genom att välja Funktioner / Skolbyte / Uppdatera fälten från det ursprungliga kortet. De gamla prestationerna överförs till rätt ställe i den nya läroplanen, förutsatt att det finns motsvarande kurser för dem (=kurserna har samma registerkort). Andra prestationer överförs som s.k. svanskurser. Övriga prestationer som lagts till läroplanen överförs inte.

  En prestation från det gamla registerkortet ersätter en ny prestation om den tidigare prestationen har ett vitsord. Då ersätts alla prestationsuppgifter för samma kurs med det gamla kortets prestationsuppgifter.

  • Exempel 1: Den studerande har tidigare fått vitsordet 7 för en kurs. På det nya kortet har antecknats verbal bedömning, inget annat. => Den verbala bedömningen försvinner och vitsordet blir 7.
  • Exempel 2: Den studerande har tidigare fått verbal bedömning för en kurs. På det nya kortet har för kursen antecknats vitsordet "A Avbrutit". => Eleven får vitsordet A, den verbala bedömningen överförs inte.
  • Exempel 3: Den studerande har på sitt gamla kort valt en kurs, men på det nya kortet är samma kurs inte vald. => Valen uppdateras inte med funktionen Uppdatera fälten från det ursprungliga kortet.