Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Aktuellt 2018

  De ändringar som görs angående KOSKI under 2018 samlas i den här anvisningen, börjandes med version PW 4.55.7.

  28.11.2018 Allmänna ändringar

  • Alla uppgifter på pedagogiska dokument som redan tidigare gått till KOSKI, överförs nu också från arkiverade pedagogiska dokument. På yrkesläroanstalter överförs dessutom de nedan nämnda handikappuppgifterna från arkiverade pedagogiska dokument.

  28.11.2018 Yrkesutbildningen

  • Tilläggsuppgifterna “Svårt handikappad” och “Handikappad med assistent” överförs nu till KOSKI. Uppgiften hämtas från de pedagogiska dokumenten via det flerradiga länkfältet Planer för krävande särskilt stöd. Uppgiften överförs om det pedagogiska dokumentet har "Plan för krävande särskilt stöd" valt som Dokumenttyp och dokumentet har Stödet inleds-fältet ifyllt och antingen alternativet “Svårt handikappad” eller “Handikappad med assistent” valt i fältet Underklassificering av krävande särskilt stöd.

  15.11.2018 Allmänna ändringar

  • Korrigering av en felsituation. Vid KOSKI-överföring kunde det förekomma ett felmeddelande om att en annan användare har uppdaterat datan om en viss studierätt samtidigt. Orsaken till problemet var att studerande som överförts till KOSKI med Primusversion 4.57 kunde ha fel studierätts-ID på registerkortet, och detta förhindrade senare överföringar till KOSKI. I fortsättningen hämtas studierättens ID från KOSKI på nytt vid följande överföring och korrigeras automatiskt i Primus.

  1.11.2018 Allmänna ändringar

  • I den automatiska KOSKI-överföringen är nu alltid de senaste ämneskodsändringarna från Utbildningsstyrelsen beaktade. Tidigare kunde det i automatöverföringarna förekomma överföringsfel p.g.a. föråldrade koder. Vid den manuella överföringen har problemet inte förekommit.
  • I fellistan över den automatiska KOSKI-överföringen kunde tidigare ingå den studerande som hade kortnummer 1, även om denna studerande inte skulle ingå i överföringen. Nu visas studeranden i fellistan bara när det finns orsak till det, d.v.s. om man har försökt överföra studeranden men överföringen har misslyckats.

  18.10.2018 Yrkesutbildningen

  • Nu överförs alla finansieringsformer med koderna 1-10 som tillåts i KOSKI. Tidigare överfördes inte finansieringskoderna 9 och 10. Ett undantag är dock finansieringsformens kod 5 (Noste), som inte är tillåten eftersom den saknas i KOSKI-kodlistan.
  • Till IA-delen överförs bara sådana IA:n som har Utbildning som sker på arbetsplats, typ-fältet antingen tomt eller så är alternativet "Annan" valt.
  • Om alternativet "Utbildningsavtal" är valt i fältet Utbildning som sker på arbetsplats, typ, är omfattningen (kp) inte längre obligatorisk.
  • Stud.arbetsdagar/timantal-tabellen: I fortsättningen överförs också noll (0) som deltidsprocent. Om studeranden studerar på heltid är deltidsprocenten 100 och det måste skrivas in i tabellen i Primus. Om Deltidsprocent-fältet är tomt i Primus tolkas det som noll.
  • Till KOSKI överförs nu också de nya alternativen i Yrkesprov-registrets fält Examensdelens vitsord bestämdes av samt Bedömningssamtalets deltagare.

  4.10.2018 Allmänna ändringar

  • Korrigering av hur felmeddelandet uppdateras i Primus client vid KOSKI-automatuppdateringen: (test)studerande som blir kvar i Koski-överföringens felmeddelandekö avlägsnas från kön när man byter studerandetyp åt dem. Den studerandetyp som man byter till ska vara en sådan där Beakta vid KOSKI-överföring inte är ikryssat. Studeranden tas då automatiskt bort ur felmeddelandekön inom några minuter.
  • Tidigare var det Vismas support som via direkttjänsten avlägsnade studerandena ur kön och Primus-servern skulle omstartas.

  20.9.2018 Allmänna ändringar

  • Mindre ändringar i Koski-överföringen för att förbättra överföringshastigheten.

  20.9.2018 Yrkesutbildningen

  • Nu överförs också de gemensamma examensdelarna i de nya examensgrunderna, med koder som börjar på 4000, om studeranden har alternativet "Kunnandet visas i yrkesprov (reformen)" valt i fältet Prestationssätt.

  8.8.2018 Allmänna ändringar

  • Den automatiska överföringen till KOSKI är möjlig från och med PW 4.57.2. Se närmare information i anvisningen KOSKI - Överföring till produktionsversionen.
  • När den automatiska överföringen är i bruk visas KOSKI-felmeddelanden nertill i Primus huvudruta. Primus-användaren ska ha rätt att öppna Studeranderegistret för att kunna korrigera felen i fråga.

  8.8.2018 Grundskolor

  • Datumen för skoltransport överförs nu till KOSKI. Datan hämtas från Studeranderegistrets fält Skolskjutsens inledningsdatum och Skolskjutsens slutdatum.
  • Om eleven har fältet Årskurslös undervisning ikryssat, kommer bekräftelsen över avlagd årskurs aldrig att överföras till KOSKI.
  • Om eleven har fältet Utskrivningsdatum ifyllt och det är samma datum som eller ett senare datum än läsårets sista dag, kommer årskursbekräftelse att överföras till KOSKI för den eleven. Det här gäller främst elever som byter skola i samband med läsårsbytet. Om utskrivningsdatumet infaller före läsåret slutar, överförs årskursbekräftelsen inte till KOSKI, utan istället är statusen då "kesken".

  27.6.2018 Allmänna ändringar

  • I fortsättningen skickas alltid uppgiften Studierättens ID (KOSKI) till KOSKI, om denna uppgift har returnerats automatiskt från KOSKI-systemet till studerandens registerkort. Om fältet är tomt, överförs studerandens kortnummer.
  • För en elev som har avgått överförs i fortsättningen även orsaken till avgången till KOSKI. Ange den relevanta orsaken i Studeranderegistrets fält Orsak till avgången (register) och fyll i Utskrivningsdatum. Om man inte har fyllt i orsaken, överförs uppgiften "Avgått" som status. (Tips: Ha Studierättens status (KOSKI) som fältets utseende).
  • I registret Avgångens orsaker är alternativen för fältet Studierättens status (KOSKI): Avgått, Anses ha avgått, Annullerad, Indragits. KOSKI-koderna för avgångsorsaker finns här.
  • OBS! Om ni har använt tabellen för studerandearbetsdagar (yrkesutbildningen), hämtas avgångsorsaken från det flerradiga fältet Studierättens statusar i tabellen.

  27.6.2018 Grundskolor

  • "Övriga vitsord (ämne)" och bedömningen av dem hämtas nu från den kurs som bedömts senast. I Vitsord-fältet för kursprestationen måste det finnas en bedömning vars Koski-vitsord är "S".
  • Undantaget är uppförande. Under uppförandet listas bedömningarna för de övriga vitsorden och den verbala bedömningen, även om kursprestationen är bedömd numeriskt.

  27.6.2018 Grundläggande utbildning för vuxna

  • Om personen i Studeranderegistrets fält Studerandens mål med studierna har alternativet "2 avlägga en del av examen" valt, överförs den studerande som ämnesstuderande och alla läroämnen överförs som enskilda ämnen.
  • Omfattningen av de avlagda studierna hämtas i fortsättningen från kursernas omfattning, och systemet kontrollerar inte längre ämnets omfattning. Tidigare kunde underkända bedömningar leda till ett felmeddelande i KOSKI, om att ämnets omfattning inte motsvarade kursens omfattning.

  13.6.2018 Grundskolor

  • I Studeranderegistret finns den nya tabellen Årskursbekräftelser, där man i fortsättningen kan anteckna bekräftelserna för årskurser med tanke på KOSKI. Ta fram fälten Bekräftelse, årskurs och Bekräftelse, datum. Om ett bekräftelsedatum för årskursen är ifyllt i tabellen, kontrollerar systemet inte längre huruvida prestationerna är avklarade eller inte. Bekräftelsedatumet är det datum som som står i tabellen på den relevanta årskursraden.
  • Om det inte finns någon bekräftelse i tabellen, söker systemet såsom tidigare igenom studerandens prestationer och Information om skolan-registrets fält Läsåret slutar. Då måste man ta bort alla överflödiga val från läroplansträdet, och alla årestationer i den relevanta årskursen ska avara avklarade.

  13.6.2018 Grundläggande utbildning för vuxna

  I fortsättningen överförs studiernas omfattning till KOSKI som kurser och inte som årsveckotimmar. Omfattningen ska antecknas i Kurser-registrets fält Studieveckor.


  8.6.2018 Grundskolor

  • Problemet med uppförandevitsordet ät nu korrigerat. Till KOSKI överfös nu vitsordet i den uppförandekurs som bedömts senast. Tidigare överfördes felaktigt höstens vitsord.
  • Korrigering i överföringen av dem som stuerar enligt verksamhetsområde, eftersom delprestationerna tidigare inte överfördes korrekt till KOSKI. Nu överförs delprestationerna för alla årskurser. En niondeklassares delprestationer överförs med slutbedömningen för den grundläggande utbildningen, såvida hen inte kvarstannar.
  • Man behöver inte längre fylla i fältet Beakta inte vid KOSKI-överföring för uppförande.

  28.5.2018 Gymnasier

  • Övriga gymnasieprestationer överförs nu till KOSKI. Tidigare överfördes de inte trots att vitsordet hade getts. Det här gäller alltså gymnasiediplomen, temastudierna och de ämnesövergripande kurserna i konststudier, samt det egna modersmålet och studier av typen övriga prestationer (koderna LD, TO, TVO, OA, MS).

  28.5.2018 Yrkesutbildningen

  • Överföringen av utbildningen och examensprestationer som förbereder för fristående examen överförs nu korrekt till KOSKI, när studerandens mål är att avlägga en del av examen om. Tidigare syntes inte fliken för förberedande undervisning. Nu överförs prestationerna och examenstillfällena för den förberedande utbildningen in på separata flikar i KOSKI.

  28.5.2018 Grundskolor

  • Undervisning enligt verksamhetsområde: i årskursprestationen för åk 9 ingår inga delprestationer om eleven går vidare från årskursen. Till KOSKI överförs då bara lärokursprestationen.

  24.5.2018 Grundskolor

  • Tidigare har till KOSKI överförts "kvarstannar", om alternativet "Stannar kvar på klassen" eller "Stannar kvar villkorligt" varit valt i fältet Uppflyttning från klass. Nu har detta ändrats så att enbart alternativet "Stannar kvar på klassen" beaktas när uppgiften ska överföras.
  • Överföringen av niondeklassisterna har ändrats så att om eleven kvarstannar, skickas inte bekräftelsen över årskursprestationen till KOSKI.
  • Som bekräftelsedatum för niondeklassisternas avgångsbetyg överförs nu Studeranderegistrets Examensdatum. Det sker alltså inte längre någon jämförelse med Information om skolan-registrets fält Läsåret slutar.

  17.4.2018 Allmänna ändringar

  • Korrigerat: felmeddelande om tilltalsnamnet vid KOSKI-överföring, om tilltalsnamnet inte stämde överens med förnamnet då det fanns bara ett förnamn. I fortsättningen överförs alltid det första förnamnet som tilltalsnamn, oberoende av om det finns ett eller flera förnamn, då det i Primus Tilltalsnamn-fält står ett annat namn än något av förnamnen.

  17.4.2018 Grundläggande utbildning för vuxna

  • Om det inte kommer in några prestationsuppgifter för studierätten, felmeddelar Primus inte längre om att "obligatorisk uppgift saknas", utan meddelar helt enkelt att "Prestationerna saknas". Situationen förekommer vid överföringen av en studerande i den grundläggande utbildningen för vuxna i det fall att studeranden inte ännu har någon kursprestation, dvs. man vet inte om prestationen gäller inledningsskedet eller slutskedet. Då överförs studeranden inte alls till KOSKI.

  17.4.2018 Gymnasier

  • Om det inte kommer in några prestationsuppgifter för studierätten, felmeddelar Primus inte längre om att "obligatorisk uppgift saknas", utan meddelar helt enkelt att "Prestationerna saknas". Situationen kan förekomma t.ex. vid överföringen av en ämnesstuderande på gymnasiet, om den studerande inte ännu har en enda kursprestation, dvs. det är inte klart vilka ämnen som ska överföras vid överföringen av en studerande
  • För IB-examina måste det finnas en prestation i antingen en Pre-IB-kurs eller IB-kurs före man kan veta vad som ska överföras till KOSKI (på ämnesnivån i Kurser-registret ska man alltså fylla i fältet IB-fas).
  • Om systemet inte hittar någon prestation, överförs den studerande inte till KOSKI.

  17.4.2018 Yrkesutbildningen

  • I yrkesutbildningens tilläggsuppgifter hämtas stödnivåerna nu från Studeranderegistrets länkfält Planer för särskilt stöd och Planer för krävande särskilt stöd.
  • Korrigerat: hur bekräftandet av prestationerna överförs till KOSKI:
   • För bekräftandet av yrkesprestationer hämtas nu bekräftaren från betygstabellen också när det gäller före detta läroplansbaserade studerande. Tidigare fungerade det här bara med fristående studerande.
   • För en fristående examensprestation överförs examenskommissionen som bekräftare, om fältet Examensinriktad utbildning är ikryssat i Studeranderegistret. Det här gäller oberoende av om studeranden i fråga har avlagt utbildning som förbereder för fristående eller inte. Uppgiften tas via Studeranderegistrets fält Examenskommission.

  29.3.2018 Allmänna ändringar

  • I Primus visas nu en sammanfattning över de uppgifter som överförs till KOSKI. Sammanfattningen visas både när man valt Överför till produktionsmiljön och Överför till testmiljön. På denna sammandragsutskrift finns en specifikation över studierätter och andra uppgifter som överförs. Om det finns fel i materialet öppnas en fellista efter sammandragsutskriften.

  13.3.2018 Allmänna ändringar

  • KOSKI-dataöverföringsrutan har förenklats något. Det går inte längre att separat välja "Kontrollera kodlistorna" eller "Visa endast fellistan". I rutan väljer man helt enkelt om man vill göra överföringen till produktionsmiljön eller till testmiljön. Om man har definitionen Testmode=1 inställd i prserver.ini-filen, går det inte att välja produktionsmiljön. Fellistan visas automatiskt när det finns fel.
  • Fälten Bedömningarna inleds och Bedömningarna avslutas i Information om skolan beaktas inte längre i överföringen, utan prestationerna överförs när det finns ett vitsord i ämnet.
  • Val och prestationer som inte finns i KOSKI-kodlistan överförs inte längre.
  • I samband med att prestationen bekräftas till KOSKI kontrolleras inte längre huruvida kursen är obligatorisk (tidigare skulle alla obligatoriska kurser vara avlagda). I nuläget bekräftas prestationen till KOSKI på basis av Studeranderegistrets datumfält (Examensdatum, Utskrivningsdatum o.s.v.). Inom yrkesutbildningen bekräftas även examensdelarna (i delprestationen), så därför måste ett vitsord från KOSKI-kodlistan stå i KOSKI-vitsord-fältet.

  13.3.2018 Grundskolor

  • O-vitsordet godkänns nu också vid överföringar av grundskoleämnen.

  13.3.2018 Grundläggande utbildning för vuxna

  • Systemet kontrollerar koderna för kurserna i läroplanen. Om största delen av kurserna tillhör en viss kodlista, används den som standard.

  13.3.2018 Gymnasier

  • Beträffande studierätt: i första hand tas uppgiften om studierättens inledning från Studeranderegistrets fält Ankomstdatum till skolan (observera ändrat fältnamn från Primus 4.55.10), i andra hand från fältet Inledningsdatum.

  26.2.2018 Allmänna ändringar

  • Ändring av prestationsdatumet och prestationens startdatum: inget felmeddelande bör längre komma ifall datumen inte stämmer överens.

  26.2.2018 Förskoleundervisningen

  • Förlängd läroplikt i förskoleundervisningen överförs i första hand från Ansökningar och beslut-registret. Systemet kontrollerar om eleven har ett beslut med fältet Förläng läroplikt ikryssat. I andra hand hämtas uppgiften från Studeranderegistret, om eleven har fältet Förlängd läroplikt ikryssat.

  26.2.2018 Grundskolor

  • Bedömningsdatan för de som studerar enligt verksamhetsområde hämtas nu i första hand från studerandens läroplan. I Kurser-registret ska man för detta ändamål fylla i fältet Verksamhetsområde för ämnena. I andra hand överförs bedömningarna från Studeranderegistrets memofält, precis som tidigare.
  • För ett nationellt ämne i grundskolan tas Beskrivningen med, såvida fältet är ifyllt. (Tidigare ingick inte detta fält.)
  • Uppförandets ämne och kurser överförs inte längre tillsammans med delprestationerna för årskurs i grundskolan ("Perusopetuksen vuosiluokan osasuoritukset") eftersom uppförandet överförs skilt för sig. För uppförandets ämne ska man i Kurser-registret kryssa i fältet Uppförande. Det räcker inte med kryssen i kurserna. Dessutom ska man ännu i detta skede för Uppförandets ämne kryssa i Beakta inte vid KOSKI-överföring. Uppgiften syns ännu inte i Koski, men i Primus ser man på studerandens registerkort i fältet Senaste KOSKI-data, att uppgiften överförs.
  • En elev som kvarstannat får sina årskursprestationer i grundskolan bekräftade
  • De vitsord som är tillåtna i grundundervisningen betecknas nu med O = osallistunut.
  • För utbildningsmodulerna i ett läroämne i grundskolan överförs nu uppgiften om diarienumret för den grund som används.

  26.2.2018 Gymnasier

  • Nu kan IB-studerandena överföras till KOSKI. Se närmare i den separata anvisningen.
  • I fortsättningen överförs inga gymnasiekurser som har ett val. Tidigare ingick också sådana kurser i överföringen och det ledde till en felsituation.
  • För prestationer i gymnasieförberedande studier överförs nu uppgiften om lärokurs (det fält som används här är Utbildningstyp).

  26.2.2018 Yrkesutbildningen

  • Om tilltalsnamnet inte är ett av förnamnen, överförs det första förnamnet som tilltalsnamn (UBS har bekräftat detta).
  • Också i Kurstyper-registret finns nu fältet Omfattas av finansiering. Om ett erkännande av kunnande har gjorts genom att man bara ändrat kurstypen för prestationen, och kurstypen beaktas som "tillgodoräknande", överförs finansieringsuppgiften för erkännandet från kurstypen.
  • Ändring i överföringen av fristående studerandes yrkesprov (examensprestationer) till KOSKI. Om samma registerkort innehåller både utbildning som förbereder för fristående examen och examensinriktad utbildning, försöker systemet inte längre överföra den förberedande utbildningens kurser som examensdelar kopplade till yrkesprov.
  • Förbättrad hämtning av yrkesprovskursen för läroplansbaserade examensstuderande. I fortsättningen beaktas bara de examensdelar där Kurstypens nivå är "Examensdel", och av dessa kontrolleras i första hand examensdelskoden och i andra hand examensdelens namn. (Om ingendera innehåller någon unik identifierare (dvs. flera examensdelar har samma namn, så överförs yrkesproven inte och vid överföringen ges sannolikt något felmeddelande).
  • Yrkesprovets bedömningsobjekt eller deras bedömningar överförs inte längre alls.

  15.2.2018 Allmänna ändringar

  15.2.2018 Grundskolor

  • Beslutet om särskilt stöd i den grundläggande utbildningen hämtas i fortsättningen endast från registret Ansökningar och beslut (inte längre från Pedagogiska dokument).
  • Tidsperioden för intensifierat stöd i den grundläggande utbildningen hämtas bara från de pedagogisiska dokumenten (inte längre från registret Ansökningar och beslut).
  • I Pedagogiska dokument-registret finns nu kryssfältet Utkast, som gör att dokumentet inte beaktas i överföringen om det är markerat som ett utkast. Om informationen alltså ännu inte ska få föras till KOSKI, ska man kryssa i Utkast.
  • I prestationen för åk 9 ("Perusopetuksen vuosiluokan suoritus") inkluderas framöver inga bedömningar, om eleven har klarat årskursen (dvs. Uppflyttning från klass är "Uppflyttas" eller "Fortsätter studierna"). Bedömningarna för åk 9 inkluderas däremot i prestationen av lärokursen i den grundläggande utbildningen (avgångsbetyget).
  • Korrigering: avläggande av årskurs i grundläggande utbildningen kunde överföras som bekräftad i en sådan situation, trots att årskursens kurs hade ett sådant vitsord som inte överförs till KOSKI. (KOSKI gav här ett felmeddelande om att det fanns en obedömd delprestation i en bekräftad prestation). Problem kan dock fortfarande förekomma i denna situation.
  • Korrigerat: ett fel som gjorde att prestationerna i den förberedande utbildningen för grundläggande utbildning inte överfördes till KOSKI.
  • Korrigerat: ett fel som innebar att överföring av modersmålet inte lyckades i inledningsskedet för grundläggande utbildning för vuxna.

  15.2.2018 Gymnasier

  • Korrigerat: en motsvarande situation som ovannämnda fel i den grundläggande utbildningen: om det under ämnet finns vitsord i två kurser och en av dem inte hade fältet Koski-vitsord ifyllt, bekräftades det fel i sådana situationer där Koski-vitsordet steg till ämnesnivån. Då kunde hela ämnet överföras som bekräftat. även om den andra kursen "saknade" vitsord (= tomt Koski-vitsord-fält). (KOSKI-systemet felmeddelade även här på samam sätt som för grundskolan).
  • Som gymnasiets kurstyp godkänns nu alla kombinationer både för nationella och lokala kurser. Tidigare kunde t.ex. en lokal kurs bara vara antingen fördjupad eller tillämpad.

  15.2.2018 Yrkesutbildningen

  • Boendeinformationen hämtas nu i första hand från Ansökningar och beslut-registret och i andra hand från Studeranderegistret.
  • Sätt för förvärvandet av kunnande överförs bara om Prestationssätt-fältet har alternativet "Kunnandet visas i yrkesprov (reformen)" valt.
  • i Examina-registret kontrollerar systemet inte längre fälten UBS föreskrift/Dnr 2/3/4, utan diarienumret plockas enbart från fältet UBS föreskrift/Dnr.

  5.2.2018 Allmänna ändringar

  • Nu går det att överföra datan om grundläggande utbildning för vuxna till KOSKI. Mer info finns i den här anvisningen.
  • Koderna för de främmande och inhemska språken överförs nu med stora bokstäver. Tidigare orsakade detta fel i överföringen.
  • Överför till produktionsmiljön-krysset är dolt i Studeranderegistrets KOSKI-överföringsruta när TestMode=1 är inställt i prserver.ini-filen.
  • Till KOSKI överförs endast de vitsord som har fältet KOSKI-vitsord-ifyllt i Vitsordsdefinitioner-registret.
  • I fortsättningen överförs också den verbala bedömningen och bedömningen av övriga ämnen till KOSKI. Prestationen ska ha ett vitsord som följer KOSKI-kodlistan i fältet KOSKI-vitsord. T.ex. i lågstadier då man använt "V", ska KOSKI-vitsordet vara "S". I bedömningen av övriga vitsord behövs inget KOSKI-vitsord, utan de överförs som sådana.
  • I Erkännande av kunnande-registret finns det nya kryssfältet Omfattas av finansiering. Med hjälp av detta fält överförs tillsammans med erkännandet den uppgift att erkännandet har varit föremål för finansiering. Det här gäller främst personer som tar dubbelexamen (gymnasier och yrkesutbildningen).

  5.2.2018 Ändringar som gäller grundskolor

  • Det finns nya fält i Studeranderegistret: tabellen Skolhemsperioden börjar och Skolhemsperioden slutar.

  5.2.2018 Ändringar som gäller gymnasier

  • När det gäller avläggandet av lärokurs i gymnasiet (Studerandens mål med studierna = 2 avlägga en del av examen), kunde denna överföras som bekräftad i förtid, då man på dess undernivå tolkade bara bedömda kurser. Det här har nu ändrats så att Primus också kontrollerar obedömda kurser, och ser efter om kurstyperna för dessa obedömda kurser har "obligatorisk" ikryssat. Ämnet är bekräftat först när alla obligatoriska kurser är avlagda.
  • Nya fält i gymnasieutbildningen: tabellen Särskild utbildningsuppgift, perioden börjar, Särskild utbildningsuppgift, perioden slutar och Särskild utbildningsuppgift, typ.

  5.2.2018 Ändringar som gäller yrkesutbildningen

  • Om en IA-period inte är godkänd, överförs den inte till KOSKI i fortsättningen. I Bedömning av inlärning i arbetefältet är då alternativet "Underkänd" valt.
  • Uppgiften om finansiering överförs bara för de studieperioder då studeranden varit närvarande.
  • Informationen om arbetsgivare i läroavtal överförs från fältet Plats för inlärning i arbete i registret Utbildning som ordnas på arbetsplatsen (tidigare Inlärning i arbete). Om det fältet är tomt, kontrollerar systemet Studeranderegistrets fält Läroavtalsplats, precis som förr.
  • Vi har korrigerat den situation där det i bedömningen av ett objekt i ett yrkesprov inte ännu gick att använda skalan 1-5.
  • I Yrkesprov-registret finns de nya fälten Bedömare av yrkesprov 2 med koppling till Lärare-registret, samt Annan företrädare för utbildningsanordnaren, som är kopplat till Personal-registret. Nu överförs data även från de här fälten till KOSKI, till punkten om vem som avgjort bedömningen av yrkesprovet.
  • I yrkesutbildningen ska man kryssa i fältet Utbildningsexport i Studeranderegistret, om utbildningen säljs utomlands. för den utländska studeranden görs då ett registerkort och fältet i fråga kryssas i.
  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI