Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ansökan om ledighet i yrkesutbildningen, lärarens beslut

  Se bild

  Med den här blanketten ger en lärare (eller medlem av personalen) ett beslut till studerandens ansökan om ledighet (kort ledighet). På blanketten finns även informationen om ansökan, så att beslutsfattaren samtidigt kan se vad och vem beslutet gäller.

  Profilblankett för beslutet

  För att man i Wilma ska kunna se informationen om en ansökan och beslutet behövs en profilblankett. Du kan göra en sådan genom att kopiera blanketten i denna anvisning och byta ut Blankettens typ mot "Profil". Ta också bort alla kontroller och synlighetsvillkor från fliken Villkor och kontrollregler. Du behöver inte ange någon användargrupp för profilblanketten, om den får synas för både studerandena och lärarna. Men om du vill visa en viss information åt t.ex. studerandena ska du ha samma användargrupp som på beslutsblanketten.

  Läs in blanketten i Primus

  Spara lom-filen på din dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten/Läs in blankett uppe i menyraden.

  Blankettinställningarna

  • Blankettens databas: Ansökningar och beslut
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare, Personal
  • Användargrupp i Wilma: T.ex. Wilma: lärare_ansökningar och beslut
  • Tillåtet att skapa nytt registerkort ska INTE ikryssas
  • Syns i Wilma kryssa i

  Eftersom studeranden först gjort en ansökan om ledighet på en separat blankett, har det uppstått ett registerkort över det i Primus Ansökningar och beslut-register. När grupphandledaren fattar registrerar ett beslut sparas detta automatiskt på samma registerkort. Därför ska inte Tillåtet att skapa nytt registerkort vara ikryssat på profilblanketten i Blanketteditorn.

  Användarrättigheter

  Lärarna och personalen ser och kan ge nya beslut i Wilma om något av följande kriterier uppfylls:

  • personen är studerandens grupphandledare eller annan handledare
  • personen har Rätt att se alla studerandes uppgifter i Wilma (kryss i Lärar- eller Personalregistret)
  • personen har Rätt att se alla ansökningar och beslut (kryss i Lärar- eller Personalregistret)
  • läraren är kopplad till studeranden via Studeranderegistrets fält Kortets äganderätt innehas av.

  Till exempel grupphandledaren ser ansökningarna/besluten för studerandena i sina grupper på sidan Ansökningar och beslut. Exempelvis en rektor kan däremot ha rätt att se alla ansökningar och beslut, och hen ser då denna information för alla studerande i hela skolan.

  För att kunna ge nya beslut med hjälp av blanketten måste användaren höra till en användargrupp som har tillgång till registret Ansökningar och beslut.

  Gör en ny användargrupp för lärarna och personalen i Primus Användargrupper-register, t.ex. "Wilma: lärare_Ansökningar och beslut". För rektorerna gör du en separat användargrupp, t.ex. "Wilma: rektorer". Med hjälp av användargruppen kan du avgränsa vilka sorts beslut en lärare eller rektor får ge. T.ex. att lärarna får bevilja korta ledigheter, medan beslut om längre ledigheter ska fattas av rektorn.

  Användargruppen ska på Wilmas rättigheter-fliken ges rätt till Ansökningar och beslut-registret, och därunder rättigheterna Rätt att skapa nytt registerkort samt Rätt att skriva ut sparade utskrifter.

  Lägg sedan in användargruppen på denna blankett, samt för läraren och personalen i fältet Användargrupp i Wilma.

  Med hjälp av användargrupper kan du också hålla isär beviljandet av korta respektive långa ledigheter. Detta gör du genom att ange användargruppen "Wilma: lärare" för ansökningskoden för korta ledigheter, och "Wilma: rektorer" som användargrupp för ansökningskoden långa ledigheter.

  Blankettens struktur

  Blanketten är avsedd för situationer där studeranden redan lämnat in en ansökan om ledighet. Med andra ord syns informationen om studeranden (namn, tidpunkt, orsak mm.) färdigt i början av blanketten när grupphandeldaren öppnar sin beslutsblankett.

  Grupphandledaren ska fylla i ansökans status, samt information om beslutsfattaren och beslutet. På blanketten finns kontrollregler som innebär att antingen Beslut (skola) eller Beslut (kansliet) ska vara ifyllt innan sparandet, och också fältet Beslutet offentligt. Det går inte att spara blanketten innan dessa är ifyllda. Om det inte skulle finnas information i dessa fält skulle beslutet inte kunna synas i studerandens Wilma över huvud taget.

  Blanketten i Wilma

  Blanketten syns i lärarens Wilma när läraren väljer en ansökan som riktats till honom/henne. När läraren klickar på ansökan öppnas först en profilsida som visar informationen om ansökan. Uppe till höger på sidan finns sedan en länk till själva beslutsblanketten.

  På blanketten är inte fältet Tillåtet att skapa nytt registerkort ikryssat, så blanketten syns inte direkt på Ansökningar och beslut-sidan. Man måste alltså först välja en ansökan dit beslutet ska ges. På så sätt sparas beslutet automatiskt på samma registerkort som studerandens ansökan i Ansökningar och beslut-registret.

  Grupphandledaren använder blanketten för att godkänna ansökan. För att beslutet ska synas också för studeranden (och vårdnadshavaren), ska fälten Beslut (skola) och Beslutet offentligt vara ifyllda. På blanketten finns en kontrollregel som gör att antingen skolans eller kansliets beslut måste vara ifyllt för att det ska gå att spara ansökan. Du kan ta bort kontrollregeln från blanketten om handläggningen och beslutet görs i flera faser.

  Beslut om längre ledighet

  Om det är en annan person, t.ex. rektorn, som avgör längre ledigheter, kan du ta en kopia av blanketten i denna anvisning och byta ut följande:

  • Användargrupp i Wilma: den användargrupp som gjorts för rektorer.
  • Ansökan-fältets standardvärde ska vara "Ledighet längre än 3 dagar".
  • Villkor och kontrollregler-fliken: lägg i synlighetsvillkoret ...Ansökan->Förklaring="Ledighet längre än 3 dagar".

  Uppdaterad: 2.9.2016


  Artikeln har updaterats 02.09.2016