Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Undervisningsgrupperna i yrkesstudier

  Då läroanstaltens undervisningsutbud har överförts till Kurre ska du göra undervisningsgrupper för examensdelarna/delområdena. Undervisningsgrupperna kan vara indelade enligt grupp eller klass, och det kan också finnas studerande från olika examen och årsklasser i samma undervisningsgrupp.

  Gör undervisningsgrupper på basis av val

  1) Öppna fliken Undervisningsutbud (Kurser). Kontrollera att det på varje rad syns vilka klasser (basgrupper) som studierna berör. Uppgiften ser du i kolumnen Klasser.

  2) Måla de studier som undervisas klassvis. Högerklicka på någon av de målade raderna och välj Undervisa klassvis eller Gör grupper för klasserna. Om du väljer alternativet Undervisa klassvis, placeras sådana studerande som läggs till i Kurre senare automatiskt i de klassvisa grupperna. Om du väljer alternativet Gör grupper för klasserna blir grupperna inte klassvisa och sådana studerande som läggs till i Kurre senare placeras inte automatiskt i grupper på basen av sin klass, utan utgående från sina val.

  3) Klicka på rubriken för kolumnen Klasser så att uppgifterna ordnas enligt klass. Högst upp kommer de studier som ännu inte har någon gruppindelning, dvs. som inte är indelade enligt klass.

  4) Välj med Ctrl-knappen nedtryckt de studier som du vill göra grupper för. Antalet studerande syns i kolumnen Antal val. Skriv in "1" i kolumnen Grupper.

  5) Måla raderna på nytt, högerklicka på någon av dem och välj Gruppens studerande. Studierna som har en grupp är nu klara.

  6) Ordna studierna på nytt enligt kolumnen Utan grupp. Välj en period som undervisas i flera grupper, t.ex. smågrupper. Skriv in antalet grupper i kolumnen Grupper.

  7) Högerklicka på raden och välj Gruppens studerande. Välj med Ctrl-knappen nedtryckt de studerande du vill placera i den första gruppen. Klicka på >> -knappen. Välj fliken för grupp två till höger i fönstret. Måla de studerande som du vill placera i den andra gruppen och klicka på >> -knappen.

  8) På samma sätt gör du sedan grupper för kvarstående studier och placerar studerande i grupperna.

  Grupperingsfunktioner i placeringen

  Grupperna kan delas och förenas även i det skedet då lektionerna placeras i schemat.

  Dela grupper

  • Placera alla lektioner tillhörande en examensdel/ett delområde i schemat. Högerklicka på någon av lektionerna och välj Dela i två grupper ur snabbmenyn.
  • Välj vilka grupper som ska placeras i den nya gruppen. Nere i rutan ser du hur många studerande som för tillfället ingår i gruppen, t.ex. 12/12.
  • Kryssa i Namnge grupperna och skriv in t.ex. 1 och 2, eller a och b för de olika grupperna. Tryck på OK.
  • Båda grupperna syns nu bredvid varandra i schemat. Ta tag i den ena gruppen med musen och dra den till rätt placering i schemat.
  • Om en grupp ska delas in i tre grupper, placerar du först 1/3 av studerandena i den första gruppen och delar sedan ännu den grupp som innehåller 2/3 av studerandena.

  Förena grupper

  • Placera de grupper som ska förenas på samma ställe i schemat. Välj båda grupperna med Ctrl-knappen nedtryckt, högerklicka på någon av dem och och välj Förena ur snabbmenyn.

  Frigör grupper

  • Högerklicka på en sådan lektion där två eller flera grupper är förenade i en balk. Välj Frigör grupper(er).
  • Du kan inte använda funktionen om balken finns i kursbrickan. I sådana fall ska du frigöra gruppen på fliken Kursbricka i grupperingsfönstret.

  Frigör klasser

  • Högerklicka på en grupp som består av studerande från två eller flera klasser. Välj Frigör klass(er).
  • Frigjorda klasser placeras på samma plats i schemat, men som separata placeringar, som du kan flytta till önskad plats i schemat.

  Erkännanden av kunnande som antecknats i Primus

  Oftast överförs studerandena till Kurre redan under sommaren, då man ännu inte känner till eventuella erkännanden av kunnande. De studerande som har överförts till Kurre "i onödan" kan tas bort från grupperna som massfunktion.

  Förberedelser i Primus:

  • Kontrollera i registret Vitsordsdefinitioner att fältet Räknas som prestation är ikryssat för de vitsord som används för erkännanden av kunnande.
  • Kontrollera att registret Kurstyper innehåller kurstyper för erkännanden av kunnande, t.ex. "2erk.före" och "2erk.under".
  • Kontrollera också att fältet Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter är ifyllt för ovan nämnda kurstyper i Kurstypsregistret. Fältet ska vara ifyllt med antingen Erkännande av kunnande före utbildning eller Erkännande av kunnande under utbildning.
  • För studerandens del antecknas erkännande av kunnande direkt för ifrågavarande examensdel i läroplansvyn i Studeranderegistret. Prestationens kurstyp ska vara en typ som innebär erkännande av kunnande och vitsordet ska vara ett vitsord som innebär en godkänd prestation.

  I Kurre kan du ta bort dylika studerande ur grupperna på fliken Undervisningsgrupper (Grupper) i grunduppgifstfönstret.

  • Välj de grupper som studerande ska tas bort från.
  • Välj sedan Dataöverföringar / Radera val / Radera studeranden från gruppen om .... Kryssa för alternativet studerandens kunnande har erkänts (tillgodoräknats).
  • Kurre visar ännu en sammanfattning av studerandena som raderas. Kontrollera uppgifterna och godkänn raderingen.

  Om du ännu inte gjort bedömningslistor, är saken klar så här. Om du däremot redan gjort bedömningslistorna, ska studerandena ännu raderas från dessa.

  • Ordna grupperna enligt kolumnen Bedömningslista.
  • Måla alla grupper, där uppgiften om bedömningslista visas med röd färg. Detta är de grupper från vilka du nyss raderade studerande.
  • Skapa därefter dessa bedömningslistor på nytt genom att välja alternativet "Uppdatera existerande".
  • Från bedömningslistorna raderas de studerande, som inte längre är med i gruppen. Kvar i bedömningslistan lämnas ändå de studerande som läraren hunnit mata in vitsord för.

  Undervisningsgrupper utan studerande och val

  I normala situationer vet Kurre på basis av valen, vilka studier som hör till vilken klass. Då inga val finns, förenas studerandena med sina studier med hjälp av funktionen Gruppens klasser.

  1) Gör först en undervisningsgrupp för alla examensdelar/delområden.

  2) Gå därefter till fliken Undervisningsgrupper (Grupper) och måla alla de studier som hör till en viss klass.

  3) Högerklicka på vilken grupp som helst och välj Gruppens klasser. Kryssa för den klass som studierna hör till.

  4) Om gruppen innehåller studerande från flera klasser ska du kryssa för alla dessa klasser. Funktionen gör en gemensam grupp för klassernas studerande i stället för en egen grupp för båda klasserna.

  Ett alternativt sätt är att förena klassen och dess studier med hjälp av årskurs. Årskursen behöver inte vara en siffra, utan vilken teckenrad som helst kan användas.

  1) Öppna grunduppgiftsfönstrets flik Undervisningsutbud (Kurser). Måla alla de studier som hör till närvårdarstuderande som inlett studierna år 2009. Skriv in klassens namn, t.ex. Vård09, som studiernas årskurs. Årskursen antecknas nere i fönstret, i fältet Årskurs.

  2) Ifall någon av studierna berör flera klasser, t.ex. parallellklasserna Vård09A, Vård09B och Vård09C ska du skriva in"Vård09" som årskurs för alla.

  3) Skriv in årskursen "Vård09" för alla de studier som berör dessa klassers studerande.

  4) Då årskurserna har antecknats för både klasser och studier, ska du göra undervisningsgrupper med funktionen Undervisa klassvis. I kolumnen Klasser syns då "Vård09A/Vård09B/Vård09C".

  5) Anteckna till sist undervisningsgruppernas antal för de studier som inte undervisas klassvis. Undervisningsgruppernas antal antecknas på grunduppgiftsfönstrets flik Undervisningsutbud (Kurser), i kolumnen Grupper.

  Efter planeringsskedet

  Om schemat görs utan studerande, är det ofta enklast att från början göra alla grupper som klassvisa grupper. Senare då studerandena överförs till Kurre, kommer de allra flesta att automatiskt placeras i rätt grupp.

  Före gruppindelningen av de studier som inte ska undervisas enligt klass lönar det sig att ändra grupperna så att de inte är klassvisa. Du ändrar en grupp så den blir "vanlig" på grunduppgiftsfönstrets flik Undervisningsgrupper (Grupper) genom att kryssa ur valet Klassvis grupp i snabbmenyn du får fram genom att välja gruppen och högerklicka på den. Funktionen ändrar inga val, dvs. den tar varken bort eller lägger till studerande i gruppen, utan den ändrar endast gruppens "status".

  Om studerandes grupper ändras under läsåret

  Om studerandena på våren under det första året delas in i grupper enligt t.ex. kompetensområde, kan man bevara de tidigare gruppuppgifterna genom att ändra de klassvisa grupperna till "vanliga" grupper och sedan göra nya grupper med nya klass-id:n.

  1) Ändra ifrågavarande klassvisa grupper till "vanliga" grupper: Måla grupperna på fliken Undervisningsgrupper (Grupper) i grunduppgiftsfönstret, och högerklicka på någon av dem. Kryssa ur valet Klassvis grupp ur snabbmenyn. Efter detta bevaras valen, även om studerandenas klasser ändras.

  2) Gör nya klasser i Primus och flytta studerandena till dessa klasser. Om du inte ännu vill göra någon klassindelning i Primus, ska du anteckna studerandenas nya klassuppgifter i fältet Blivande grupp/klass.

  3) Uppdatera klassuppgifterna i Kurre så att de motsvarar uppgifterna i Primus: Gör en dataöverföring och överför endast studerandena (kryssa ur lärare, utrymmen mm.). Kryssa för Uppdatera klass och skola. Om de nya klassuppgifterna finns i fältet Grupp/klass, ska du överföra studerandena på sina nuvarande klasser. Om du antecknade de nya klassuppgifterna i fältet Blivande grupp/klass, ska du simulera uppflyttning från klass.

  4) Den nya klassen visas nu som studerandenas klassuppgift i Kurre. Du kan nu göra grupper för undervisningen under resten av året. Om du redan tidigare hade gjort nya klasser och klassvisa grupper, överförs studerandena automatiskt till dessa grupper.