Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Fält som ska ifyllas i grundskolan

  I den här anvisningen har vi samlat de uppgifter som grundskolor ska fylla i för sina elever med tanke på KOSKI. Fälten finns även i sådanan anvisningar som publicerats tidigare, men här har vi gjort en sammanfattning över registergränserna.

  8.8.2018, PW 4.57.2:

  • Bekräftelsen om avlagd årskurs överförs inte för dem som har årskurslös undervisning.
  • Uppgiften om skolskjuts överförs nu till KOSKI.

  Nya elever

  När man gör ett nytt studerandekort i Primus är följande aspekter viktiga med tanke på KOSKI:

  • Personbeteckningen
  • Förnamn, efternamn och tilltalsnamn. På grund av KOSKI måste tilltalsnamnet vara ett av förnamnen. Om något annat namn står som tilltalsnamn, överförs det första förnamnet som tilltalsnamn vid överföringen.
  • KOSKI returnerar ett studerandenummer när eleven överförts till KOSKI för första gången. Därefter används alltid studerandenumret som identifierare.
  • Skola: kontrollera att skolan har fältet Läroanstaltskod i Studieinfo ifyllt.
  • Grupp/Klass och Årskurs/Årsnivå.
  • Studerandetyp: ange en typ som har Beakta vid KOSKI-överföring ikryssat.
  • Typ av studierätt (KOSKI): ange det relevanta alternativet. Du kan också fylla i fältet i Information om skolan-registret, där det omfattar alla skolans elever, eller i Klasser-registret varvid det gäller eleverna i den klassen.
  • Fyll i ett av startdatumen enligt den nedanstående fältlistan.
  • Examensdatum ska ifyllas för niondeklassisterna först när studierna avslutas.
  • Ange rätt läroplan åt eleven.
  • Kontrollera i Kurser-registret att ämnena i läroplanen har alla relevanta fält ifyllda, enligt den här anvisningen.
  • I Kurstyper-registret: kontrollera fältet Kurstypens nivå, antingen "ämne" eller "kurs". Och kryssa i fältet Obligatorisk för de som är obligatoriska och Individualiserad för de kurstyper som är det.
  • Vitsordsdefinitioner-registret: Fyll i fältet KOSKI-vitsord i enlighet med Koski-kodlistan, för vitsorden 4-10 och H, O och S.
  • Nedan följer ännu en tabell över alla de fält som är relevanta för KOSKI.

  Eleven flyttas till följande skolnivå

  • Om det är fråga om en samskola kan eleven fortsätta med samma registerkort från lågstadiet till högstadiet.
  • Om ni inte har en samskola ska elevens kort koperas till följande skolnivå.

  Eleven byter skola inom kommunen

  • När eleven byter skola under läsårets gång, inom samma stad/kommun (samma multiPrimus), räcker det med att man byter ut skolan i Skola-fältet. Studierätten förblir då densamma.

  Fält som inverkar på KOSKI-överföringen

  Information om skolan

  Fält i PrimusRegisterObservera
  Läroanstaltskod i StudieinfoInformation om skolanBe om denna från KOSKI. Fyll i antingen detta fält eller "Filialens kod i Studieinfo".
  KOSKI-gränssnittets användarnamnInformation om skolanObligatoriskt vid överföringen. Används för att kontakta KOSKI-gränssnittet. Skapas i KOSKI-tjänsten.
  KOSKI-gränssnittets lösenordInformation om skolanObligatoriskt vid överföringen. Används för att kontakta KOSKI-gränssnittet. Skapas i KOSKI-tjänsten.
  Undervisningskommun->KommunkodInformation om skolan
   
  Undervisningsspråk->KodInformation om skolanOm undervisningsspråket är detsamma för alla
  DiarienummerInformation om skolanObligatoriskt. Ska ifyllas i Information om skolan om det är samma för alla elever. Om inte, ska det anges i Klasser-registret eller Studeranderegistret.
  Rektor/Skolans föreståndareInformation om skolanDen som bekräftar, fyll i om samma för alla
  Rektorns titelInformation om skolanDen som bekräftar, fyll i om samma för alla
  Läsåret slutarInformation om skolanObligatoriskt, bekräftelsedatumet för årsprestationen

  Kurser

  Fält i PrimusRegisterObservera
   
  Undervisningsspråk->KodKurserIfylls bara om det avviker från det språk som ifyllts i Information om skolan
   
  GA ämne->KodKurserFör de andra nationella ämnena förutom språken
   
  GA språk->KodKurserPå ämnesnivån för de främmande språken
   
  GA modersmålKurserPå ämnesnivån för modersmålet
  LärokursKurserPå ämnesnivån för de främmande språken (A1, A2, B1, B2 osv.)
   
  ÅrskursKurserIfylls för alla kurser på nedre nivån
   
  KOSKI-IDKurserIfylls för de lokala ämnena, skolans egna ID
   
  BeskrivningKurserFör de lokala ämnena
   
  ObligatoriskhetKurserIfylls för ämnena: "Obligatorisk" eller "Valbar"
   
  UppförandeKurserKryssa i för uppförandets ämne och kurser
   

  Kurstyper

  Fält i PrimusRegisterObservera
  Kurstypens nivåKurstyperObligatoriskt att fylla i: ämne eller kurs
  IndividualiseradKurstyperFör kurstyper som innebär individualisering
  ObligatoriskKurstyperFör kurstyper som ska vara obligatoriska

  Vitsordsdefinitioner

  Fält i PrimusRegisterObservera
  KOSKI-vitsordVitsordsdefinitionerObligatoriskt. Alla vitsord hämtas från det här fältet, eftersom det i Vitsord-fältet kan finnas något som inte är tillåtet i KOSKI. Länkar till anvisningar om de tillåtna vitsorden och kodlistorna finns i de skolspecifika instruktionerna.

  Studerande

  Fält i PrimusRegisterObservera
  Inlärarens nummerStuderandeAntingen detta eller personbeteckningen
  PersonbeteckningStuderandeIfylls om inlärarens nummer ännu saknas
  FörnamnStuderandeIfylls om inlärarens nummer ännu saknas
  TilltalsnamnStuderandeIfylls om inlärarens nummer ännu saknas
  EfternamnStuderandeIfylls om inlärarens nummer ännu saknas
  SkolaStuderandeObligatoriskt i övrigt förutom med Primus singellicens
  Årskurs/årsnivåStuderandeAntingen i Klasser- eller Studerande-registret
  Grupp/klassStuderandeObligatoriskt
  StuderandetypStuderandeStuderanden ska tillhöra en studerandetyp som i Studerandetyper-registret har "Beakta vid KOSKI-överföring" ikryssat
  Typ av studierätt (KOSKI)Ifylls antingen i Studerande / Klasser / Information om skolanObligatoriskt
  Ankomstdatum till skolanStuderandeI första hand
  (InledningsdatumStuderandeI andra hand, efter Ankomstdatum till skolan)
  (Grundläggande utbildningens inledningsdatumStuderandeI tredje hand, efter Ankomstdatum till skolan)
  ExamensdatumStuderandeIfylls endast för åk 9 vid utexaminering
  UtskrivningsdatumStuderandeIfylls om studeranden avgår från skolan
  Bekräftelse, årskursStuderandeIfylls i slutet av läsåret
  Bekräftelse, datumStuderandeIfylls i slutet av läsåret
  Startdatum för tillf. avbrottStuderande
   
  Slutdatum för tillf. avbrottStuderande
   
  Årskurslös undervisningStuderandeOm fältet är ikryssat överförs årskursbekräftelsen inte till KOSKI
  Betygets tilläggsuppgifter + språkfältenStuderande
   
  Senarelagd start för grundläggande utbildningenStuderande
   
  Börjat före läropliktenStuderande
   
  SpråkbadsspråkStuderande
   
  Uppflyttning från klassStuderandeOBS! de som kvarstannar eller får villkor
  DiarienummerStuderande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt, kan ifyllas i detta register om numret är detsamma för alla
  Skolskjutsens inledningsdatumStuderande
  Skolskjutsens slutdatumStuderande
  Hemundervisning för studeranden frånStuderande
  Hemundervisning för studeranden tillsStuderande
  Studeranden utomlands frånStuderande
  Studeranden utomlands tillsStuderande
  Boende, startdatumStuderandeOm studeranden bor på internat
  Boende, slutdatumStuderandeOm studeranden bor på internat
  Typ av boendeStuderandeOm studeranden bor på internat
  Skolhemsperioden börjarStuderande
  Skolhemsperioden slutarStuderande
  Betygen undertecknas av (lärare)/Betygen undertecknas av (personal)/Betygen undertecknas av (text)StuderandeObligatoriskt, om prestationen är klar (åk 9). Kan ifyllas i "Rektor/Skolans föreståndare" i Information om skolan om samma person bekräftar för alla
  Betygsundertecknarens titelStuderandeObligatoriskt, om prestationen är klar (åk 9). Kan ifyllas i "Rektorns titel" i Information om skolan om samma person bekräftar för alla

  Pedagogiska dokument

  Informationen om intensifierat stöd överförs från fälten nedan. I KOSKI sparas bara en rad, inga historieuppgifter, och datan hämtas från studerandens senaste pedagogiska dokument eller IP (senaste dokumentet enligt kortnummer).

  Fält i PrimusRegisterObservera
  Överföring till stödnivånPedagogiska dokument=Intensifierat stöd
  Stödet inledsPedagogiska dokument
  Stödet avslutasPedagogiska dokument
  UtkastPedagogiska dokumentOm dokumentet är ofullständigt

  Ansökningar och beslut

  Beslutet om särskilt stöd överförs från Ansökningar och beslut-registret. Primus kontrollerar de beslut som har "Beslut om särskilt stöd" ikryssat och överförs datan från det senaste beslutet.

  Fält i PrimusRegisterObservera
  InledningsdatumAnsökningar och beslutObligatoriskt
  AvslutningsdatumAnsökningar och beslutObligatoriskt om känt
  Beslut om särskilt stödAnsökningar och beslutObligatoriskt, Primus kontrollerar de beslut som har detta beslut ikryssat
  Specialelevens undervisningsgruppAnsökningar och beslut
  Undervisning enligt verksamhetsområdeAnsökningar och beslut
  Förlängd läropliktAnsökningar och beslutObligatoriskt för elever med förlängd läroplikt
  I flexibel grundläggande utbildning (JOPO)Ansökningar och beslutObligatoriskt för JOPO-elever


  Uppdaterad: 15.6.2018


  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI
  Relaterade sidor: