Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Gymnasier

  Fält för gymnasier

  Gymnasierna ska inför KOSKI-överföringen fylla i de fält som finns i den nedanstående tabellen. Dessutom ska alla läroanstalter oberoende av skolnivå fylla i de gemensamma fälten enligt anvisningen KOSKI - gemensamma fält. Fältförteckningen är i nuläget preliminär och vi förbehåller oss rätten till ändringar.

  OBS! Om man i gymnasiet inte angett något villkor för beräkningen av vitsordet på ämnesnivån kan följande fel förekomma: "Suorituksen koskioppiaineetyleissivistava/A1 osasuoritusten laajuuksien summa 3.0 ei vastaa suorituksen laajuutta 4.0". Detta beror på att vitsordet stiger till ämnesnivån redan innan alla kurser därunder har avlagts.

  • Det här har ändrats i och med Primus version 4.55.5 till att omfattningen på ämnesnivån alltid härstammar från omfattningen på undernivån. Felet borde alltså inte förekomma längre. Om omfattningen blir 0 (noll), överförs den inte alls.
  • I fortsättningen överförs ämnesnivåerna på gymnasiet även om de inte är fullbordade, såvida det finns en avlagd kurs på undernivån. Tidigare krävdes dessutom ett vitsord för att det skulle överföras.
  • Från och med version PW 4.55.9 överförs inte sådana gymnasiekurser som är markerade som val. Tidigare överfördes även dessa.
  • Inte heller överförs prestationer där vitsordet har KOSKI-vitsord-fältet tomt, eller vitsordet i fältet inte överensstämmer med Koski-kodlistans vitsord.
  • Från och med PW 4.55.10 kontrolleras inte längre huruvida kursen är obligatorisk i samband med att prestationen bekräftas till KOSKI (tidigare skulle alla obligatoriska kurser vara avlagda).

  Vi rekommenderar att ni ställer in ett beräkningssätt för vitsorden i ämnena (Räkna vitsord då......), för att ämnet inte ska bekräftas till KOSKI genast när den första kursen under ämnet avläggs. Villkoren ställs in i Kurser-registret.

  Finanseringsinformationen plockas i första hand från Studeranderegistrets närvarotabell, närmare bestämt från fälten Höstens finansieringsform eller Vårens finansieringsform, i andra hand från fältet Studiernas finansiering. Alternativen som beaktas är 1 eller 6. Detta gäller främst de som avlägger dubbelexamen.

  Vad som ska vara ifyllt i Kurser-registret

  KOSKI-koderna för gymnasiekurserna finns här. För vuxengymnasier används samma koder som i läroplanen för den egentliga gymnasieutbildningen. Skillnader finns främst i kurstyperna, dvs. en kurs som är obligatorisk för unga kan vara tillämpad i läroplanen för vuxna.

  Koderna för gymnasiets gamla läroplan: vuxna och unga

  Koderna ska läggas in i Kurser-registret i Primus, följ då den här anvisningen. Fyll också i de gemensamma ansökan-fälten på ämnesnivå. Vi har även gjort en överföringsfil för import av KOSKI-identifierarna för ämnena och kurserna i gymnasier. Filen finns i anvisningen om LP 2016.

  OBS! Kurserna i främmande språk står i KOSKI-kodlistan med förkortningarna VKA1, VKA2 osv. eller VKB1, VKB2 osv. Det här betyder att det inte någonstans på kursnivå framgår att det handlar om t.ex. tyska. Det framgår bara av ämnesnivån: fyll där i "tyska" i GA språk-fältet.

  Gymnasiets delprestationer

  • För ämnena i övriga studier (såsom temastudierna, gymnasiediplomen och de ämnesövergripande kurserna i konststudier) ska man fylla i KOSKI-ID eller Förkortning med motsvarigheterna från KOSKI:s kodlista över övriga gymnasiestudier.
  • Koderna för de övriga studierna finns här.
  • Om det finns flera t.ex. gymnasiediplom-kurser, ska de kurserna som KOSKI-ID ha koder enligt de som finns i eGrunder under Gymnasiediplom.
  • För studiehandledningen och andra lokala ämnen behöver man inte fylla i GA ämne-fältet.

  Gymnasieförberedande utbildning

  • Prestationer från ämnesnivån överförs från och med version PW 4.53.6.
  • GA modersmål-fältet är ifyllt kommer det ämnet att överföras som modersmål.
  • GA språk-fältet är ifyllt kommer det ämnet att överföras som annat språk.
  • I övriga fall kontrollerar programmet fälten KOSKI-ID och Förkortning. Om uppgiften är LVMALUO (GFMA), LVYHKU (GFHI) eller LVOPO (GFSH), överförs ämnet som nationellt ämne, annars som lokalt.

  Ämnesstuderande på gymnasiet

  • Överförs i det fall att "2 avlägga en del av examen" är valt i Studeranderegistrets fält Studerandens mål med studierna.
  • Om den studerande inte ännu har en enda kursprestation, meddelar Primus att Prestationerna saknas. Då vet inte systemet ännu vilka ämnen som ska överföras till KOSKI, så då överförs inga uppgifter alls om studeranden.

  Vitsorden

  Koski-koderna för vitsorden i gymnasieutbildningen har inte publicerats på svenska. Det finns ett dokument på finska. Det vitsord som står i kolumnen "Koodiarvo" ska ifyllas i Vitsordsdefinitioner-registrets fält KOSKI-vitsord. KOSKI godkänner inga andra vitsord.

  OBS! Till KOSKI överförs bara sådana prestationer vars vitsord har fältet KOSKI-vitsord ifyllt i Vitsordsdefinitioner-registret. Och detta vitsord måste vara ett vitsord enligt KOSKI-kodlistan. O-vitsordet har nu satts in bland de godkända vistorden i kodlistan.

  Erkännande av kunnande/Tillgodoräkning

  • Alla erkännanden av kunnande (tillgodoräkningar) ska i regel registreras i registret Erkännande av kunnande. På registerkortet över erkännandet ska man dessutom fylla i fälten Förklaring eller Tilläggsuppgiftsreferens. Om erkännandet hör under någon finansiering, ska man dessutom kryssa i fältet Omfattas av finansiering. (Gäller främst de som avlägger dubbelexamen).
  • Om ni inte har använt ovanstående register utan istället bara bytt kurstypen för prestationen (tillgodo/erk.kunn.), måste ni för prestationen också fylla i Tilläggsuppgifter-fältet, och i Kurstyper-registret fylla i följande fält för de kurstyper som avser erkännande av kunnande:
   • Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter -alternativet "Erkännande av kunnande under utbildningen" eller "Erkännande av kunnande före utbildningen" ELLER
   • kryssa i fältet Tillgodoräknande.
   • kryssa i fältet Omfattas av finansiering, om erkännandet hör under någon finansiering. (Gäller främst de som tar dubbelexamen).

  Andra fält som ska fyllas i

  I den första kolumnen finns det Primus-fält som ska fyllas i. I den andra kolumnen finns det register därifrån uppgiften hämtas, dvs där fältet finns. I den tredje kolumnen finns kommentarer till överföringen. I den sista kolumnen finns också information om huruvida fältet är obligatoriskt eller alternativt att fylla i. Alla de övriga fälten, där vi inte har kommenterat något, är valfria. De fält där det står "+ språkfälten" avser fälten på svenska, finska och engelska.

  Fält i PrimusRegisterKommentarer
  Ankomstdatum till skolanStuderandeAntingen det här fältet eller Inledningsdatum
  InledningsdatumStuderandeAntingen det här fältet eller Ankomstdatum till skolan
  UndervisningsspråkInformation om skolan/StuderandeObligatoriskt
  Diarienummer 1)Studerande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt
  (Examen->UBS föreskrift/Dnr 1)StuderandeOm man behöver ha flera diarienummer, kan man ange dem i Examina-registret.)
  UtskrivningsdatumStuderande
   
  ExamensdatumStuderande
   
  Startdatum för tillf. avbrottStuderande
   
  Slutdatum för tillf. avbrottStuderande
   
  PrivatelevStuderande
   
  UtbytesstuderandeStuderande
   
  Utbyte till land ->Nummer (ISO 3166)Studerande
   
  Utbytet inledsStuderande
   
  Utbytet avslutasStuderande
   
  Utbyte, tilläggsuppgifterStuderande
   
  UtbildningstypStuderandeObligatoriskt. Tomt fält eller 1 innebär utbildning för unga, i annat fall vuxenutbildning
  Senarelagt slutdatum (gymnasier)Studerande
   
  Orsak till vuxengymnasiestudier när personen under 18 årStuderande
   
  Boende, startdatumStuderandeOm personen bor på internat
  Boende, slutdatumStuderandeOm personen bor på internat
  Typ av boendeStuderandeOm personen bor på internat
  Särskild utbildningsuppgift, perioden börjarStuderande
  Särskild utbildningsuppgift, perioden slutarStuderande
  Särskild utbildningsuppgift, typStuderande
  GA ämne->Kod 2)KurserIfylls för riksomfattande ämnen
  GA modersmål 2)KurserIfylls på modersmålets ämnesnivå
  GA språk->Kod (ISO 639) 2)KurserIfylls på de främmande språkens ämnesnivå
  Lärokurs 2)KurserIfylls på språkens och matematikens ämnesnivå
  GymnasiekursnivåKurserObligatoriskt
  Namn + språkfältenKurserIfylls för lokala ämnen och kurser
  Beskrivning + språkfältenKurserIfylls för lokala ämnen och kurser
  KOSKI-IDKurserAlternativt. Kursernas koder eller separata ID:n för lokala ämnen och kurser
  Kurstypens nivåKurstyperObligatoriskt: "Ämne" eller "Kurs"
  Undervisningsspråk->Kod (ISO 639)Kurser
   
  GymnasiekursnivåKurstyperObligatoriskt: "Obligatorisk, Tillämpad, Fördjupad"
  ObligatoriskKurstyperObligatoriskt. Ämnets status kontrolleras genom att se om obligatoriska har avlagts under ämnet
  Rektor/Skolans föreståndareInformation om skolanObligatoriskt
  Rektorns titelInformation om skolanObligatoriskt
  Betygsundertecknare (lärare) / Betygsundertecknare (personal) /Betygsundertecknare (text) 3)Studerande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt om prestationen är klar
  Betygsundertecknarens titel 3)Studerande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt om prestationen är klar
  Utbyte till land->Nummer (ISO 3166)Inlärning i arbete
   
  Praktik/utbyte inledsInlärning i arbete
   
  Praktik/utbyte avslutasInlärning i arbete
   
  Praktik/utbyte: tilläggsuppgifterInlärning i arbete
   

  1) Diarienumret finns på framsidan av läroplansgrunderna och i t.ex. eGrunder. Om alla har samma läroplan ska diarienumret anges i Information om skolan. Om bara en viss klass eller grupp har läroplanen i fråga, ifylls diarienumret i Klasser-registret. Om studerandena har olika läroplaner ska läroplanen anges skilt för varje studerande i Studeranderegistret. (Alternativt kan man också använda Examina-registret, om många olika läroplansgrunder används på läroanstalten).
  2) Se närmare anvisningar om att fylla i fält för ämnen och kurser i den separata anvisning som finns bland länkarna nertill.
  3) Om fälten i Studeranderegistret är tomma, hämtas informationen i andra hand från Klasser-registrets fält Betygsundertecknare, Betygsundertecknarens titel. I tredje hand går programmet via studerandens Enhet-fält och plockar uppgiften från Enhetens ledare, Enhetsledarens titel. I fjärde hand kontrollerar programmet Information om skolan-registrets Rektor/Skolans föreståndare, Rektorns titel.


  Uppdaterad: 28.5.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI