Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammatillisten opintojen opetusryhmät

  Kun oppilaitoksen opetustarjonta on siirretty Kurreen, tehdään tutkinnon osille/osa-alueille tarvittava määrä opetusryhmiä. Opetusryhmät voivat olla ryhmäkohtaisia eli luokittaisia, tai samassa opetusryhmässä voi olla eri tutkintojen ja vuosiluokkien opiskelijoita.

  Opetusryhmien tekeminen valintojen perusteella

  1) Avaa Opetustarjonta (Kurssit)-välilehti. Tarkista, että kunkin opinnon rivillä näkyy Luokat-sarakkeessa ne luokat (perusryhmät), joita tämä opinto koskee.

  2) Maalaa luokittain opetettavat opinnot. Klikkaa jotain maalattua riviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Opeta luokittain tai Lisää ryhmät luokille. Jos käytät vaihtoehtoa Opeta luokittain, niin myöhemmin Kurreen lisättävät opiskelijat lisätään automaattisesti luokkiensa mukaisiin ryhmiin. Jos taas käytät vaihtoehtoa Lisää ryhmät luokille, ryhmistä ei tehdä luokittaisia eikä myöhemmin Kurreen lisättäviä opiskelijoita siirretä automaattisesti ryhmiin luokkansa perusteella, vaan siirrot tehdään valintojen perusteella.

  3) Klikkaa Luokat-sarakkeen otsaketta, jolloin tiedot järjestyvät siten, että ylimmäiseksi tulevat ne opinnot, joille ei ole vielä tehty ryhmäjakoa, ts. joita ei opeteta luokittain.

  4) Poimi näistä Ctrl-näppäin pohjassa ne jaksot, joista tehdään yksi ryhmä. Opiskelijamäärä näkyy Valinneita-sarakkeessa. Merkitse Ryhmiä-sarakkeeseen "1".

  5) Maalaa rivit uudelleen ja klikkaa jotain maalatuista riveistä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Opiskelijat ryhmiin. Nämä yksiryhmäiset opinnot ovat nyt valmiita.

  6) Järjestä opinnot uudelleen Ilman ryhmää -sarakkeen mukaan. Valitse jokin jakso, joka opetetaan useammassa ryhmässä, esim. pienryhmissä. Merkitse Ryhmiä-sarakkeeseen ryhmien määrä.

  7) Klikkaa riviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Opiskelijat ryhmiin. Poimi Ctrl-näppäin pohjassa vasemmanpuolisesta listasta ne opiskelijat, jotka haluat ykkösryhmään. Klikkaa >> painiketta. Valitse oikeanpuolisesta osiosta päällimmäiseksi kakkosryhmän välilehti. Maalaa vasemmanpuolisesta listasta ne opiskelijat, jotka haluat kakkosryhmään. Klikkaa >> painiketta.

  8) Tee samalla tavalla ryhmät muille jäljelle jääneille opinnoille ja sijoita opiskelijat näihin ryhmiin.

  Ryhmittelytoiminnot sijoittelussa

  Ryhmiä voi jakaa ja yhdistää myös vielä siinä vaiheessa, kun oppitunnit sijoitetaan työjärjestykseen.

  Ryhmien jakaminen

  • Sijoita tutkinnon osan/osa-alueen kaikki tunnit työjärjestykseen. Klikkaa sitten jotain näistä tunneista hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Jaa kahteen ryhmään.
  • Valitse tähän ryhmään puolet luokan opiskelijoista, tai siten kuin ryhmät jaetaan. Ruudun alalaidasta näet, montako oppilasta ryhmissä on tällä hetkellä, esim. 12/12.
  • Rasti vielä kenttä Nimeä ryhmät ja anna ryhmien tunnukseksi joko numerot, kirjaimet tms. Kuittaa ok.
  • Molemmat jakoryhmät näkyvät nyt vierekkäin samassa kohdassa. Tartu hiirellä toiseen ryhmään, ja vedä se siihen kohtaan, jossa toinen ryhmänpuolikas opetetaan.
  • Jos ryhmiä tulee 3, rasti ensimmäiseen ryhmään 1/3 opiskelijoista, ja jaa vielä uudelleen se puolikas, johon jäi 2/3.

  Ryhmien yhdistäminen

  • Sijoita yhdistettävät ryhmät samaan ajankohtaan, vierekkäin.
  • Valitse Ctrl-näppäin pohjassa molemmat ryhmät, klikkaa sitten jompaa kumpaa hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Yhdistä.

  Ryhmien irrottaminen

  • Klikkaa hiiren 2. painikkeella sellaista tuntia, jossa 2 tai useampia ryhmiä on yhdistetty samaan palkkiin. Valitse ponnahdusvalikosta Irrota ryhmiä.
  • Toimintoa ei voi käyttää, jos palkki on viety kurssitarjottimeen. Tee siinä tapauksessa irrottaminen ryhmittelyikkunassa, Kurssitarjotin-välilehdellä.

  Luokkien irrottaminen

  • Klikkaa hiiren 2. painikkeella sellaista ryhmää, johon kuuluu kahden tai useamman eri luokan opiskelijoita. Valitse ponnahdusvalikosta Irrota luokkia.
  • Irrotetut luokat ilmestyvät samaan ajankohtaan omina sijoituksinaan. Voit nyt siirtää jonkin luokan oman ryhmän toiseen ajankohtaan.

  Primukseen merkityt osaamisen tunnustamiset

  Usein opiskelijat siirretään Kurreen jo kesän aikana, jolloin mahdollisista osaamisen tunnustamisista ei vielä tiedetä. Kurren opetusryhmiin "turhaan" siirtyneet opiskelijat saa poistettua ryhmistä massana.

  Valmistelut Primuksessa:

  • Tarkista Arvosanamääritykset-rekisterissä, että niille arvosanoille, joita osaamisen tunnustamisille merkitään, on rastittu kenttä Lasketaan suoritukseksi.
  • Tarkista, että Kurssityypit-rekisterissä on olemassa osaamisen tunnustamisia tarkoittavat tyypit, esim. "2osaam. tunn. ennen" ja "2osaam. tunn.aikana", "1osaam tunnustaminen aikana" ja "1osaam tunnustaminen ennen".
  • Tarkista myös, että näille tyypeille on täytetty kenttä Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi, ja siihen joko Osaaminen tunnustettu koulutuksen aikana tai Osaaminen tunnustettu ennen koulutuksen alkua.
  • Opiskelijoilla osaamisen tunnustaminen merkitään opiskelijarekisterin opsinäkymässä suoraan ko. tutkinnon osaan. Suorituksen kurssityypiksi valitaan jokin osaamisen tunnustamista tarkoittava tyyppi. Arvosanan tulee olla sellainen, joka tarkoittaa hyväksyttyä suoritusta.

  Kurressa tällaiset opiskelijat poistetaan ryhmistä perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä.

  • Valitse ensin ryhmät, joista opiskelijoita poistetaan.
  • Valitse sitten Tiedonsiirrot / Poista valintoja / Rasti kohtaan "Poista opiskelija ryhmästä jos...kurssin osaamisen on tunnustettu (hyväksiluku)".
  • Kurre antaa vielä yhteenvedon poistettavista opiskelijoista. Tarkista tiedot ja hyväksy poistot.

  Jos arviointikirjoja ei olla vielä muodostettu, on asia tällä selvä. Jos arviointikirjoja on jo tehty, poistetaan opiskelijat niistä erikseen.

  • Järjestä arviointikirjat Arviointikirja-sarakkeen mukaan.
  • Maalaa kaikki ryhmät, joissa arviointikirjatieto on punainen. Näistä ryhmistä poistettiin äsken opiskelijoita.
  • Muodosta sitten nämä arviointikirjat uudelleen vaihtoehdolla ”Päivitä olemassa olevat”.
  • Arviointikirjoista poistetaan ne opiskelijat, jotka eivät ole enää mukana Kurren ryhmässä. Arviontikirjaan jätetään kuitenkin sellaiset opiskelijat, joille opettaja on jo ehtinyt kirjata arvosanan.

  Ryhmien teko ilman opiskelijoita ja valintoja

  Normaalitilanteessa Kurre tietää valintojen perusteella, mikä opinto kuuluu millekin luokalle. Kun valintoja ei ole, yhdistetään opiskelijat heille kuuluviin opintoihin erillisellä Ryhmän luokat -toiminnolla.

  1) Tee ensin kaikkiin tutkinnon osiin/osa-alueisiin yksi opetusryhmä.

  2) Siirry sitten Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdelle, ja maalaa kaikki ne opinnot, jotka kuuluvat tietylle luokalle.

  3) Klikkaa mitä tahansa maalattua ryhmää hiiren 2. painikkeella, ja valitse ponnahdusvalikosta Ryhmän luokat. Rasti se luokka, jolle opinnot kuuluvat.

  4) Jos ryhmään kuuluu kahden eri luokan opiskelijoita, rasti molemmat luokat. Toiminto tekee yhden yhteisen ryhmän molempien luokkien opiskelijoille, ei siis omaa ryhmää kummallekin luokalle.

  Toinen tapa on yhdistää luokka ja sen opinnot luokka-asteen avulla. Luokka-asteen ei tarvitse olla numero, mikä tahansa merkkijono käy.

  1) Avaa perustietoikkunan Opetustarjonta (Kurssit)-välilehti. Maalaa kurssiluettelosta ne opinnot, jotka kuuluvat v. 2014 aloittaineille lähihoitajaopiskelijoille. Merkitse näiden opintojen luokka-asteeksi ko. luokan nimi, esim. Lähi14. Luokka-aste merkitään ikkunan alalaidan Luokka-aste-kenttään.

  2) Jos jokin opinto koskee useampia luokkia, esim. rinnakkaisluokkia Lähi14A, Lähi14B ja Lähi14C, merkitse näiden kaikkien luokka-asteeksi "Lähi14".

  3) Merkitse luokka-aste "Lähi14" myös kaikille niille opinnoille, jotka koskevat näiden luokkien opiskelijoita.

  4) Kun luokka-asteet on merkitty sekä luokille että opinnoille, tee opetusryhmät Opeta luokittain -toiminnolla. Luokat-sarakkeeseen ilmestyy "Lähihoitaja14A/Lähihoitaja14B/Lähihoitaja14C".

  5) Merkitse lopuksi opetusryhmien määrä niille opinnoille, joita ei opeteta luokittain. Opetusryhmien määrä merkitään perustietoikkunan Opetustarjonta (Kurssit)-välilehdellä, Ryhmiä-sarakkeeseen.

  Suunnitteluvaiheen jälkeen

  Kun työjärjestystä tehdään ilman opiskelijoita, on monesti nopein tapa työskennellä se, että merkitään kaikki ryhmät aluksi luokittaisiksi. Myöhemmin tuodaan opiskelijat mukaan Kurreen, jolloin he menevät suurimmaksi osaksi automaattisesti oikeisiin, omiin ryhmiinsä.

  Ennen kuin ryhmäjakoja ryhdytään muuttamaan niissä opinnoissa, joita ei tulla opettamaan luokittain, kannattaa luokittaiset muuttaa ei-luokittaisiksi. Ryhmä muutetaan ”tavalliseksi” ryhmäksi perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä, hiiren 2. painikkeen ponnahdusvalikon kautta. Toiminto ei muuta valintoja, ts. se ei lisää eikä poista ryhmän opiskelijoita, ainoastaan muuttaa ryhmän ”statuksen”.

  Jos opiskelijoiden ryhmä vaihtuu kesken lukuvuoden

  Jos opiskelijat jaetaan ensimmäisen vuoden kevään aikana esim. osaamisalakohtaisiin ryhmiin, saadaan aiemmat ryhmätiedot säilymään muuttamalla luokittaiset ryhmät "tavallisiksi" ryhmiksi ja tekemällä sitten uudet ryhmät uudella luokkatunnuksella.

  1) Muuta luokittaiset ryhmät "tavallisiksi" ryhmiksi näiden luokkien osalta: Maalaa perustietoikkunan Opetusryhmät (Ryhmät)-välilehdellä nämä ryhmät, ja klikkaa jotain näistä hiiren 2. painikkeella. Poista ponnahdusvalikossa valinta kohdasta Luokittainen ryhmä. Kun ryhmä ei ole enää luokittainen, säilyvät valinnat, vaikka opiskelijoiden luokat muuttuvat.

  2) Luo Primuksessa uudet luokat ja siirrä opiskelijat näille luokille. Jos luokkajakoa ei haluta tehdä vielä Primuksessa, kirjaa opiskelijoiden uudet luokkatiedot Tuleva ryhmä/luokka -kenttään.

  3) Päivitä Kurreen Primuksen mukaiset uudet luokkatiedot: Tee tiedonsiirto ja valitse siirrettäväksi vain opiskelijat (poista rastit opettajien, opetustilojen ym. kohdalta). Rasti Päivitä opiskelijoiden luokkatiedot. Jos uusi luokkatieto on Ryhmä/luokka -kentässä, siirrä opiskelijat nykyisillä luokillaan. Jos taas kirjasit luokkatiedon Tuleva ryhmä/luokka -kenttään, käytä simulointia.

  4) Opiskelijoiden luokkatietona näkyy nyt Kurressa uusi luokka. Voit nyt luoda ryhmät loppuvuoden opinnoille. Jos Kurreen oli jo luotu valmiiksi uudet luokat ja niille luokittaiset ryhmät, siirtyivät opiskelijat näihin ryhmiin automaattisesti.