Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Fält som kan uppdateras från Ansökningar och beslut-registret till Studeranderegistret

  I registret Ansökningar och beslut finns funktionen Uppdatera fälten till Studeranderegistret. Med hjälp av funktionen kan du överföra fältuppgifter till de mostvarande fälten i Studeranderegistret. Närmare anvisningar om själva funktionen finns nertill i anvisningen under "Relaterade sidor".

  Fält som beaktas vid överföringar:


  Assistans, mängd
  Ingen em-verksamhetsplats från
  Språkklass, förstahandsval
  EM tillstånd att överlåta uppgifter
  Förskola (annan)
  Söker till undervisning i det egna modersmålet
  Preferens högstadium 1, intensifierad undervisning
  Preferens högstadium 2, intensifierad undervisning
  Eftermiddagsverksamhetens producent
  Eftermiddagsverksamhetens producent, förstahandsval
  Eftermiddagsverksamhetens producent, andrahandsval
  Eftermiddagsverksamhetsplats ej emottagen
  I flexibel grundläggande utbildning (JOPO)
  Hemspråk
  Hemspråk 2
  Anmälningsuppgifter om nybörjaren 2
  Anmälningsuppgifter om nybörjaren 3
  Anmälningsuppgifter om nybörjaren 4
  Tilltalsnamn
  Tilläggsuppgifter för anmälning till lågstadium
  Tilläggsuppgifter för anmälning till högstadium
  Önskemål om närskola (läroanstaltens)
  Intensifierat stöd
  Skola i annan kommun
  Språkklass, andrahandsval
  Blivande kommun
  Blivande näradress
  Blivande adress giltig fr.o.m.
  Blivande postadress
  Språk som undervisas som eget modersmål
  Undervisning enligt verksamhetsområde
  Årskurslös undervisning
  Individuella lärokurser för en elev som har beslut om särskilt stöd
  Specialelevens undervisningsgrupp
  Särskilt stöd
  Beslut om specialundervisning
  Utskrivningsdatum
  STA specialstuderandens läroplan
  STA specialundervisningens integreringssätt och ort
  STA integreringsbeslutets grund
  Orsak till avgången (register)
  Ansöker till sommarverksamhet
  Deltar i sommarverksamhet
  Beslutsnummer för sommarverksamhet
  Sommarverksamhetens inledningsdag
  Sommarverksamhetens avslutningsdag
  Lämnat sommarverksamheten, datum
  Sommarverksamheten börjar
  Sommarverksamheten slutar
  Sommarverksamhetsplats
  Sommarverksamhetsplats, förstahandsval
  Sommarverksamhetsplats, andrahandsval
  Sommarverksamhetens pris
  Första avgiftsbefriade dagen i sommarverksamheten
  Sista avgiftsbefriade dagen i sommarverksamheten
  Närvarodagar i sommarverksamheten
  Sommarverksamhetens tilläggsuppgifter
  Anmäld till sommarverksamhet av
  Annan fakturamottagare för sommarverksamhet
  Skolskjuts
  Skolskjutsens inledningsdatum
  Skolskjutsens slutdatum
  Barnet lämnar verksamhetsplatsen ensam kl.
  Barnet hämtas från verksamhetsplatsen kl.
  Person som hämtar barnet från verksamhetsplatsen
  Klasstyp
  Startdatum för tillf. avbrott
  Slutdatum för tillf. avbrott
  Orsak till tillfälligt avbrott
  Tilläggsuppgifter för tillf. avbrott
  Stödnivå
  Blivande skola (register)
  Tolkningstjänster
  Avstånd till hållplats
  Betalarens personbeteckning
  Betalarens efternamn
  Betalarens förnamn
  Betalarens näradress
  Betalarens postadress
  Skolvägens längd
  Grund för skolskjuts (register)
  Grund för skolskjuts (text)
  Beslutets kontrolldag
  Hållplats
  Hemhållplats
  Skolhållplats
  Byteshållplats
  Morgonverksamhetens inledningsdatum
  Morgonverksamhetens inledningstid
  Eftermiddagsverksamhetens inledningsdatum
  Eftermiddagsverksamhetens avslutningsdatum
  Eftermiddagsverksamhetens tilläggsuppgifter
  Eftermiddagsverksamhetens avslutningstid
  Söker till eftermiddagsverksamhet
  Söker till eftermiddagsverksamhet för nästa läsår, höst
  Söker till eftermiddagsverksamhet för nästa läsår, vår
  Behovet av eftermiddagsverksamhet börjar
  Dagligt behov av eftermiddagsverksamhet
  Behovet av eftermiddagsverksamhet 10 dagar eller färre per månad
  Eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplats
  Eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplats, förstahandsval
  Eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplats, andrahandsval
  Söker till morgonverksamhet
  Deltar i eftermiddagsverksamhet
  Befrielseämnen
  Individualiserade lärokurser
  Eftermiddagsverksamhetens pris
  Elevresekort
  Skolskjuts, buss
  Ledsagande, specialmotivering
  Taxi, specialmotivering
  Skolskjuts, taxi
  Skolskjutsadress, förmiddag
  Skolskjutsadress, eftermiddag
  Skolvägens farlighetsklassificering
  Grund för avslag av skolskjutsansökan
  Närskola
  Sekundär skola
  Transportmedel
  Skolskjutsens tilläggsuppgifter
  MÅN börjar kl. - LÖR börjar kl.(6 fält)
  MÅN skolskjuts 1 - LÖR skolskjuts 1 (6 fält)
  MÅN slutar kl.- LÖR slutar kl.(6 fält)
  MÅN skolskjuts 2 - LÖR skolskjuts 2 (6 fält)
  Deltar i morgonverksamhet
  Eftermiddagsverksamhetens omfattning
  Morgonverksamhetens omfattning
  Förlängd läroplikt
  Enhet
  Hjälpmedel
  Detta läsårs månadsavgift
  Situation efter avgången
  Tilläggsuppgifter om avgången