Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Wilma i småbarnspedagogiken

  Primus och Wilma lämpar sig även för småbarnspedagogik. Observera dock att om barnen finns med i Primus så ska licensantalet täcka även dem. I den här instruktionen utgår vi från förskolorna, men förfarandet passar även övrig småbarnspedagogik.

  Wilma i småbarnspedagogiken

  Förskolor i Primus

  Alla förskolor och daghem som ordnar förskoleundervisning fungerar som egna skolor i multiPrimus. Även om förskoleundervisningen ordnas i anslutning till en skola så ska du göra egna registerkort åt förskolorna. Det betyder att i en kommun med multiPrimus kan det finnas Mallnäs lågstadieskola, Mallnäs förskola och Mallnäs daghem.

  När alla förskolor har ett eget registerkort kan man göra egna inställningar och fältplaceringar för dem. Det ger följande fördelar:

  • Barn i förskolan och eleverna i skolan kan statistikföras skilt
  • Vårdnadshavarna får inga onödiga notiser (notiser som berör skolan)
  • Vårdnadshavaren ser endast de personer som jobbar på den förskola där hans/hennes eget barn är
  • Förskolans personal ser inte skolans elever och tvärtom
  • Föreståndarna ser endast barnen i den egna enheten och deras frånvaro, pedagogiska dokument, notiser och förfrågningar
  • Det går att göra egna inställningar för förskolorna i Wilma, t.ex. i fråga om frånvaro och pedagogiska dokument.
  • Du kan klart begränsa administrationens användarrättigheter så att de endast gäller förskolans barn, lärare o.s.v.

  Separata skolor, klasser och studerandetyper

  Gör ett eget registerkort i registret Information om skolan för varje enhet som ordnar förskoleundervisning (Mallnäs förskola, Mallnäs daghem o.s.v.).

  Gör klasser åt förskolegrupperna i Klassregistret. Om det finns t.ex. 2 grupper i Mallnäs förskola ska du göra två klasser för förskolan i Klassregistret. Fyll i den ansvariga förskoleläraren i fältet Grupphandledare/klassföreståndare och eventuella övriga handledare i fälten Handledare 1 och Handledare 2.

  Gör i registret Studerandetyper ett nytt registerkort och ge det t.ex. namnet Förskoleundervisning. Ange denna typ i fältet Studerandetyp i Studeranderegistret för alla de barn som går i förskolan.

  Inställningar

  I förskolor och småbarnspedagogik lönar det sig att använda samma fältinställningar som i den grundläggande utbildningen. I registret Användarnamn kan du välja korrekta inställningar för alla som använder Primus i förskolan. Våra fältinställningsmallar för grundskolorna innehåller även de fält som småbarnspedagogiken använder sig av, se Flikar och fältinställningar i Primus

  Det lönar sig att redan från början definiera vilka fält som ska kopieras då barnet överförs till lågstadiet. Inställningen görs i fälteditorn i Primus Studeranderegister.

  Förskolelärare

  Barnträdgårdslärare, barnskötare och andra biträden ska läggas till i Lärarregistret så att det går att välja dem i Klassregistrets fält Grupphandledare/klassföreståndare och Handledare 1,2. Då kan personerna som anges i fälten skriva in frånvaro endast för den egna gruppen. Om personerna finns i Personalregistret går det inte att begränsa deras rättigheter så att frånvaroanteckningarna endast kan göras för den egna gruppen.

  Alla lärare i en grupp kan matas in i fältet Övriga grupphandledare. Alla de lärare som finns i fälten Handledare eller Övriga grupphandledare syns på vårdnadshavarnas huvudsida i Wilma och det går att skicka meddelanden till dem. Meddelanden kan skickas till alla på en gång eller till enskilda lärare. Det går dock att göra undantag från detta:

  • Om fältet Visa inte i Wilmas listor i Lärarregistret är ikryssat visas lärarens namn, men det går inte att skicka intern post åt honom/henne.
  • Om en av de övriga lärarna är från en annan skola och inte har någon skola gemensam med studeranden så syns inte länken för intern post bredvid lärarens namn. Länken syns däremot om studeranden finns med på någon av lärarens bedömningslistor.

  Det går att lägga till lärare som handleder enskilda elever i Studerandenregistrets fält Övriga grupphandledare. Fältet fungerar på samma sätt och ger samma rättigheter som handledarfälten i Klassregistret.

  Om förskoleundervisningen ordnas i anslutning till en grundskola är det möjligt att förskolans personal vill kunna se grundskolans notiser och skicka intern post till skolans lärare. I sådana fall ska du också lägga till grundskolan i fältet Skola på förskolepersonalens registerkort. Det är emellertid viktigt att notera att i sådana fall ser förskoleläraren inte bara grundskolans lärare, utan också grundskolans elever.

  Administration

  Administrationspersonalen ska läggas till i Primus Personalregister. De ska ha alla förskolor inmatade i skolfältet. I Wilma ser administrationspersonalen alla de personer som hör till förskolorna i distriktet. Dessutom kan administrationen skicka meddelanden till personer i de olika förskolorna, vilket också innebär att personer i olika förskolor kan skicka meddelanden till administrationen.

  Småbarnspedagogik och skolsamfund

  I Primus lönar det sig att göra ett Skolsamfund för administrationens användare. Detta underlättar på så sätt att administrationen då kan se alla som hör till ett och samma skolsamfund på en och samma gång.

  Gör ett nytt registerkort i Skolsamfundsregistret och ge det ett namn, t.ex. "Förskolor och småbarnspedagogik". Lägg till samfundet i fältet Skolsamfund som finns i registret Information om skolan på alla registerkort för förskola/småbarnspedagogik. Slutligen ska du lägga till skolsamfundet i fältet Skolsamfund i registret Användarnamn för administrationens användare. I fältet Hemskola väljer du någon av skolorna. När någon ur adiminstrationen loggar in i Primus syns alla registerkort för förskolorna och småbarnspedagogik. På så sätt kan administrationen få statistik över förskolorna/småbarnspedagogik på kommunnivå.

  Pedagogiska dokument

  Det finns egna versioner av pedagogiska dokument för stöd för lärande och skolgång inom förskoleundervisningen. Observera att du för att kunna använda dessa ska ta funktionen Stöd för skolgång i bruk och skapa de användargrupper som behövs.

  Wilma-användarnamn

  Vårdnadshavarna kan använda samma Wilma-användarnamn under hela barnets skolgång, även i förskolan. Definiera fälten för vårdnadshavarnas Wilma-användarnamn så att de kopieras, eftersom de då överförs automatiskt till lågstadiet då barnet börjar skolan.

  Skolbyten

  De barn som börjar i förskolan kan överföras till och placeras i olika grupper i Primus på samma sätt som nybörjarna överförs till skolorna. Indelningen görs antingen av skolkansliet eller av varje enskild förskola. När förskolan är slut kan barnen överföras till den kommande skolan med "Skolbyte"-funktionen.

  Wilmas funktioner

  Följande Wilma-funktioner lönar det sig att kryssa i för förskolorna i registret Information om skolan:

  • Rätt att använda Wilma
  • Person- och salsidorna i användning
  • Läraranslutning i användning
  • Vårdnadshavaranslutning i användning

  Även funktionerna nedan kan vara bra att ha i bruk. Inom parentes finns en länk till en noggrannare instruktion om funktionen.

  Frånvaro

  I förskolorna följs för det mesta endast antalet frånvaro upp och inte timantalet. För det här finns en separat instruktion:

  Anmälan till förskoleundervisning

  Det går att ge vårdnadshavarna möjlighet att anmäla sitt barn till förskoleundervisningen via Wilma.

  Terminologi inom småbarnspedagogik

  I Wilma går det att ta i bruk en terminologi som bättre motsvarar behoven inom småbarnspedagogik, t.ex. termen barn istället för studerande, grupp istället för klass o.s.v. För att få fram den alternativa terminologin ska du i fältet Skolformens termer i Wilma i registret Information om skolan välja Småbarnspedagogik för dem som ordnar förskoleundervisning.