Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiets avgångsbetyg GLP 2016

  Tillägg i utskriftsmallen 18.10.2018: "Gymnasiets lärokurs placeras på nivå fyra i den nationella referensramen för examina och övriga samlade kompetenser och i den europeiska referensramen för examina".


  Detta är gymnasiets avgångsbetyg enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2015. Avgångsbetyget ges till de studerande som har avlagt gymnasiets lärokurs enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2015.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator. Gå sedan till Studeranderegistret i Primus och öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade på din dator. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Under Relaterade sidor längst nere på denna sida finns länkar till anvisningar om uträkning av slutvitsord i ämneslärokurser samt hantering av avbrutna kurser och prestationer avlagda vid andra läroanstalter.

  Sidhuvud


  Sidhuvudet skriver ut studerandens namn och personbeteckning, läroanstaltens namn och kommun samt dokumentets namn: "Gymnasiets avgångsbetyg".

  Prestationstabell


  Den gulbottnade tabellen skriver ut de lärokurser som studeranden avlagt samt vitsorden. Lärokursens namn skrivs ut, förusatt att ett slutvitsord angivits.

  Första raden

  Radens första röda cell skriver ut läroämnets namn och den andra röda cellen skriver ut antalet kurser. Den tredje röda cellen skriver ut vitsordet med bokstäver och den fjärde röda cellen skriver ut vitsordet med siffror.

  Som den kurstyp som ska skrivas ut anges för alla celler "gy lärokurs" eller någon annan kurstyp som innebär lärokursnivå.

  Andra raden

  Den röda cellen på den andra raden skriver ut mellanrubriker enligt villkoret Antal prestationer()>0 då studeranden har prestationer i kurser under mellanrubrikerna (barnkurser). Kurstypen som skrivs ut är "mellanrubrik", vilket vanligtvis innebär övriga prestationer samt temastudier.

  Tredje raden

  Den första röda cellen på den tredje raden skriver ut temastudier och studier som avlagts vid andra läroanstalter. Cellen har fyra olika innehåll.

  Cellens första utskriftsvillkor är Tilläggsuppgifter()<>"" och det första innehållet är Tilläggsuppgifter()+","&Namn på övrig prestation(). Cellen skriver ut den prestationsplats som angetts i fältet Tilläggsuppgifter och det namn på den övriga prestationen som angetts i fältet Kursens namn. Villkoret begränsar utskriften av fältets innehåll så att det skrivs ut endast då fältet Tilläggsuppgifter är ifyllt.

  Om prestationens Tilläggsuppgifter-fält är tomt, granskas cellens andra innehåll. Utskriftsvillkoret är Läroanstalt()->Namn<>"" och cellens innehåll är Läroanstalt()->Namn+","&Namn på övrig prestation(). Cellen skriver ut den prestationsplats som angetts i fältet Läroanstalt och namnet på den övriga prestationen, förutsatt att fältet Läroanstalt är ifyllt.

  Om utskriftsvillkoren för cellens första och andra innehåll inte uppfylls, granskas cellens tredje innehåll. Utskriftsvillkoret är Namn på övrig prestation()<>"" och cellens innehåll är Namn på övrig prestation(). Cellen skriver ut namnet på den övriga prestationen, om detta skrivits in i fältet Kursens namn.

  Cellens fjärde innehåll skriver ut uppgifter om temakurser. Utskriftsvillkoret är Vitsord()->Vitsord<>"" och cellens innehåll är Uppgifter om kursen()->Namn. Cellen skriver ut temakursens namn, förutsatt att ett vitsord angetts för kursen.

  Den andra röda cellen skriver ut kursens omfattning och den tredje röda cellen skriver ut prestationens vitsord. Utskriftsvillkoret för bägge cellerna är Vitsord()->Vitsord<>"".

  Kurstyperna som skrivs ut i den tredje radens celler är "annan kurs" och "temastudier fördjupad kurs".

  Sidfot


  Sidfoten skriver ut betygets tilläggsuppgifter, det sammanlagda antalet kurser, betygets datum (från fältet Gymnasiets avgångsbetyg i Studeranderegistret), underskrift samt gymnasieutbildningstillståndets datum (från fältet Gymnasieutbildningstillståndets datum i registret Information om skolan). I utskriftseditorn syns sidfoten alltid på fliken Sista sidan, även om betyget är endast en sida långt.


  Artikeln har updaterats 18.10.2018