Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Perusopetukseen valmistava opetus

  Tämä ohje noudattaa Opetushallituksen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita.

  Ohjeessa on tietoa, mitä asioita pitää ottaa huomioon perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Ohjeessa on myös linkkejä tarvittaviin lomakkeisiin sekä ohjeisiin, joista saa apua mm. luokkien ja ryhmien muodostamiseen, opetussuunnitelman luomiseen sekä suoritusten käsittelyyn.

  Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

  Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiudet suomen tai ruotsin kielessä esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten. Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille 1000 tuntia. Valmistavaan opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen tai esiopetukseen jo ennen vähimmäistuntimäärän täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta tai esiopetusta.

  Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat voidaan lisätä Primukseen. Ilmoita tukipalveluumme tieto valmistavan opetuksen oppilasmääristä. Oppilaan perustiedot voidaan täydentää joko suoraan Primuksen Opiskelijat-rekisterissä tai ne voidaan kirjata Wilman kautta lomakkeella, johon löytyy valmis lomakemalli.

  Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

  Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmassa tulee olla kuvattuna:

  • toimintakulttuuri ja sen periaatteet
  • opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt
  • periaatteet oppilaan oman opinto-ohjelman laatimiseksi
  • oppilashuollon ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen
  • ohjaustoiminta oppimisen tukena
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuki

  Opetuksen tavoitteet on tarkemmin määriteltävä valmistavan opetuksen oppilaan omassa opinto-ohjelmassa

  S2-kielen opetus ja seuranta

  Tavoitteiden määrittelyn lähtökohtana ovat oppilaan suomen tai ruotsin kielen taito sekä oppilaan aikaisempi koulunkäyntihistoria. Oppilaan suomen tai ruotsin kielen taito voidaan arvioida Wilman kautta S2-kielen taitotasot -lomakkeella, jota voidaan päivittää oppilaan valmistavan opetuksen ajan.

  Koska perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden kielitaito ja muut valmiudet vaihtelevat, perusopetukseen valmistavaa opetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa tai oppimäärää, vaan jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Oppilaan omaan opinto-ohjelmaan kirjataan:

  • oppilaan lähtötaso, kuten koulunkäyntihistoria, kielitaito ja oppilaan vahvuudet
  • oppilaan henkilökohtaiset oppimistavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisin väliajoin
  • opiskeltavat oppiaineet, niiden tuntimäärät sekä opetuksen sisältö
  • oppilaan opinnot valmistavan opetuksen opetusryhmässä ja integrointi perusopetukseen
  • ohjauksen järjestäminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet

  Oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellään taito- ja ikätason mukaiset suomen tai ruotsin kielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt. S2-kielen opetuksen järjestäminen ja seuranta -lomakkeella voidaan kirjata oppilaan opetusjärjestelyihin liittyvät tiedot sekä tarkastella muita oppilaasta tallennettuja tietoja.

  Perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen

  Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan esi- tai perusopetukseen, oppilaan ikätasoa vastaaviin suomen- tai ruotsinkielisiin opetusryhmiin oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritetyllä tavalla. Jotta arvioinnit menevät oikeisiin kursseihin, täytyy eri luokka-asteiden oppilaat lisätä omiin arviointikirjoihinsa, vaikka opetus tapahtuisikin samanaikaisesti. Kurrea käytettäessä eri arviointiryhmät voidaan yhdistää työjärjestyksessä opetettavaksi samaan aikaan.

  Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen

  Oppilaille voidaan järjestää oman äidinkielen opetusta mahdollisuuksien mukaan. Oman äidinkielen opetus noudattaa opetussuunnitelman perusteissa kuvattuja oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja oppilaan oppimisen arviointia. Tieto oppilaan oman äidinkielen opetuksesta lisätään oppilaan opetussuunnitelmaan. Aine ja kurssit luodaan Primuksen Kurssit-rekisterissä ja luodut aineet ja kurssit viedään joko oppilaan omaan opetussuunnitelmaan tai valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaan.

  Perusopetuksen oppimäärään sisältyvien opintojen suorittaminen valmistavan opetuksen aikana

  Oppilaan opinto-ohjelmaan voi kuulua perusopetuksen oppimäärän mukaisia eri oppiaineiden opintoja. Jos oppilas siirtyy perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen perusopetukseen, voidaan perusopetukseen valmistavassa opetuksessa saavutettu osaaminen hyväksilukea, jos oppilaalla on perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot.

  Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuolto

  Jos perusopetukseen valmistavan opetuksen aikana selviää oppilaan tarve oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, tuki annetaan oppilaalle parhaiten soveltuvalla tavalla. Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilashuollon järjestämistä ja toteuttamista koskevat samat periaatteet ja oppilaita samat oikeudet kuin perusopetuksen oppilaille annettavassa oppilashuollossa.

  Oppilaan arviointi ja todistukset

  Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ei käytetä numeerista arviointia. Kielitaito arvioidaan kielitaidon tasojen mukaisesti.

  Perusopetukseen valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan todistus perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistumisesta. Todistukseen merkitään laajuus, opiskellut oppiaineet, opiskeltujen oppiaineiden laajuudet ja opetuksen sisältö. Todistuksessa kuvataan oppilaan edistymistä valmistavan opetuksen aikana.