Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tutkintouudistus 2015 huomioita

  Tutkintouudistuksen myötä perustutkinto (180 osaamispistettä) tulee koostumaan ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Näyttötutkinnot koostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisissa opetussuunnitelmissa siirrytään siis suuriin, mahdollisesti jopa 30 osaamispisteen laajuisiin tutkinnon osiin.

  Opetusjärjestelyt käytännössä

  Käytännön opetusjärjestelyiden suunnittelu Primuksessa ja Kurressa on usein mahdotonta näin suurten "palikoiden" avulla, kun halutaan suunnitella täsmällisesti, kuka opettaja opettaa minkäkin osuuden, milloin ja missä paikassa. Kun tutkinnon osat jaetaan pienempiin osioihin, saadaan opetusjärjestelyt ilmaistua täsmälleen sellaisena kuin ne käytännössä toteutetaan. Jokaisen oppitunnin todellinen pitäjä, todellinen pitopaikka, todellinen kesto ja aihe selviävät työjärjestyksestä.

  Opiskelijan arviointi on helpompi kirjata pienempiin palasiin sitä mukaa kun opiskelija opinnoissaan etenee. Osasten arviointiin saadaan ajantasainen suorituspäivä verrattuna siihen, että arvioitaisiin monta kertaa samaa isoa kokonaisuutta sanallisesti. Myös opiskelijat saavat selkeämmän kuvan siitä, mitä he ovat jo suorittaneet ja mitä heiltä vielä puuttuu. Opintosuoritusotteisiin saadaan näkyviin opiskelijan suoritukset sitä mukaa kun ne on tehty, eikä vasta esim. vuoden päästä, kun kokonaisuus on valmis.

  Pienempiin osiin jakaminen ei heijastu millään tavalla esim. tutkintotodistuksiin tai muihin asetuksella määrättyihin asioihin. Osiin jakaminen on ainoastaan oppilaitoksen oma, sisäinen apu opetusjärjestelyiden suunnittelussa ja toteuttamisessa.

  Tulosteet ja todistukset voi tehdä kurssityyppien avulla määräysten mukaisina, ja tutkintotodistuksiin voi tulostaa pelkästään esim. tutkinnon osat. Opiskelijalle opintojen edistymisen seuraamista varten voi puolestaan tehdä tarkemman opintosuoritusotteen, jossa näkyy myös osaset.

  Suosittelemme, että tutkinnon osat jaettaisiin pienempiin palasiin sekä Primuksessa että Kurressa.


  Isojen kokonaisuuksien haasteet Primuksessa ja Wilmassa

  • Opiskelijan edistymisen seuraaminen on vaikeaa, jos opintojen laajuus on vain isoissa kokonaisuuksissa.
  • Arviointikirjojen muodostaminen on haasteellista, jos kukin opiskelija suorittaa laajasta kokonaisuudesta osia oman osaamisensa ja kiinnostuksensa pohjalta.
  • Jos suuri kokonaisuus jakaantuu kahdelle eri lukuvuodelle (eli Kurressa kahteen tiedostoon), tuo sekin oman haasteensa opintojen ja työjärjestysten suunnitteluun, valintojen kirjaamiseen ym.
  • Henkilökohtaisten kurssimuutosten kirjaaminen isoon kokonaisuuteen on vaikeaa, jos muutos/kirjaus koskee vain osaa isosta kokonaisuudesta.
  • Opiskelijalle ei kerry osaamispisteitä ennen kuin koko tutkinnon osa on suoritettu. Kela seuraa opiskelijoiden edistymistä, ja osaamispisteitä tulisi kertyä riittävästi joka vuosi (eikä niin, että kertyy 0 osaamispistettä ensimmäisenä vuonna ja 180 osaamispistettä viimeisenä). Jos osaamispisteet eivät kerry tasaisesti, opintosuoritusote pysyy lähes tyhjänä, ja silloin esim. kesätöiden haku voi olla hankalaa.
  • Tutkinnon osasta halutaan todennäköisesti antaa jonkinlaista väliarviointia. Jos väliarviointi merkitään tutkinnon osan kohdalle, tulkitaan koko tutkinnon osa suoritetuksi. Kun osa jaetaan pienemmiksi osioiksi, voi jokaiseen merkitä sitä koskevan arvioinnin, ja opiskelijatiedoissa säilyy niin 1. kuin 2. kerran arviointi.

  Osiin jakamisen hyödyt Kurressa

  Jos Primuksessa halutaan välttämättä käyttää pelkkiä tutkinnon osia, kannattaa ne kuitenkin jakaa Kurressa pienemmiksi osiksi. Työjärjestysten teon kannalta ei ole järkevää käyttää jopa 20-30 osaamispisteen laajuisia osia mm. seuraavista syistä:

  • Jos tutkinnon osassa on arvosana tai suoritusmerkintä, ei sitä oletuksena siirretä Kurreen. Tällaisten tutkinnon osien siirtäminen jää käyttäjän käsityöksi. Parempi tapa on antaa väliarviointi erillisiin osiin, jolloin vain suorittamatta olevat osat siirtyvät Kurreen.
  • Tutkinnon osaa opettaa todennäköisesti useampi eri opettaja. On järkevämpää merkitä jokaiselle opettajalle vain oma osuus kuin kaikille opettajille koko 20 osp. Opettajien työmäärien seuranta vaatii, että kullekin on merkitty vain se, mitä hän todella opettaa.
  • Tutkinnon osaan mahtuu monenlaista aihetta. Niin opettajan, opiskelijan kuin huoltajankin kannalta on kuvaavampaa, että työjärjestyksessä lukee ensin esim. 4 viikkoa ”Raudoitustyöt”, sitten 6 viikkoa ”Eristeet” ja sitten 3 viikkoa ”Viemäröinti” kuin että koko vuoden ajan (tai useamman vuoden ajan) työjärjestyksessä lukisi pelkkä ”Perustustyöt”. Jos nimiä ei haluta muuttaa, voi osituksen tehdä nimillä ”Perustustyöt 1”, ”Perustustyöt 2” jne. Numeroiden avulla on helpompi hahmottaa, että jokin on tullut valmiiksi, on edistytty, kolmasosa on suoritettu jne.
  • Opetustilojen varaaminen 20-30 osp:n osuudelle ei ole käytännöllistä. Tiloja tarvitaan todennäköisesti useampia, jos esim. raudoitustöiden luokkaopetus pidetään salissa A202 ja viemäröinnin opetus työpajassa B330. On järkevämpää merkitä jokaiselle aiheelle oma opetustilansa kuin monta eri tilaa isolle tutkinnon osalle.
  • Tiloja ja muita resursseja ei välttämättä haluta lyödä lukkoon koko vuoden/usean vuoden osalta, vaan halutaan tehdä ainoastaan 1. jaksoa koskevat tilavaraukset. Kun tutkinnon osa on jaettu pienempiin, opettaja- tai aihekohtaisiin osioihin, voi varauksetkin tehdä täsmällisesti, eikä opetustilojen työjärjestyksiin tule turhia varauksia ja tyhjäkäyntiä. Esim. työssäoppimisjaksojen ajaksi vapautuvat opetustilat näkyvät ohjelmasta selkeästi.

  Yhteenveto

  Yhteenvetona voisi todeta, että asiat menevät paljon monimutkaisemmiksi, jos opetus Primuksessa, Kurressa ja Wilmassa toteutetaan isoina kokonaisuuksina. Mm. opintojen etenemisen seuranta, arviointi, henkilökohtaistaminen ja työjärjestykset käytännössä edellyttävät tutkinnon osien purkamista pienempiin osiin. Silti osiin jakaminen ei estä pelkkien tutkinnon osien tulostamista tarvittaessa.