Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Hantering av utexaminerade - grundundervisning och påbyggnadsundervisning

  Denna anvisning beskriver hur du ska hantera registerkorten för grundundervisningens avgångsklassister i det skedet då eleverna lämnar skolan.

  Statistik

  • Färdigställ kommunens och skolans egna statistik samt del E av Statistik över elevantal innan du gör några ändringar, dvs. när avgångsklassisterna fortfarande är kvar på vårterminens klasser och inga klassuppflyttningar ännu gjorts för de elever som fortsätter i skolan. Statistiken kan även göras senare, men det är enklare att använda sökrutiner och fördelningar då man inte behöver beakta ändringar i årskurser eller arkiverade elever.

  Arkivera betyg

  • Placera avgångsbetygen för alla de elever som ska utexamineras i Primus utskriftsarkiv.
  • Du kan också arkivera andra viktiga utskrifter som eleven, skolan eller andra läroanstalter kan behöva senare.
  • Kopiera avgångsbetygen (på papper) före betygsutdelningen och arkivera kopiorna enligt kommunens arkiveringsanvisningar.
  • Om du glömt att kopiera betygen i pappersformat kan du skriva ut pappersversioner av avgångsbetygen via utskriftsarkivet. Även dessa kopior ska undertecknas och stämplas.

  Anteckningar i Studeranderegistret

  Fyll i följande fält för de elever som fått sitt avgångsbetyg:

  • Grundskolans avgångsbetyg
  • Grundläggande utbildning, avgångsdatum eller Avgångsdatum
  • Läropliktens avslutningsdatum
  • Uppdatera avgångsuppgifterna i Skolgångstabellen.
  • Ändra Studerandetyp till t.ex. "Arkiverad elev" eller "Utexaminerad". Om elevens studerandetyp är "Grundskoleelev" kan gymnasiet inte överta eleven som en aktiv studerande i gymnasiet. Fältet påverkar inte hanteringen av elever som överförs till ett annat Primus (t.ex. yrkesinriktad utbildning).

  Elever utan avgångsbetyg

  Elever som stannar kvar på klassen eller stannar kvar villkorligt:

  • Välj i fältet Uppflyttning från klass antingen "stannar kvar på klassen" eller "stannar kvar villkorligt" beroende på situationen och skriv in "9" i fältet Blivande årskurs/nivå.
  • Ange i fältet Uppskattat examensdatum samma datum som för övriga blivande 9. klassister.
  • Ändra uppgiften i fältet Grupp/klass till den klass som eleven ska gå i under följande läsår.

  Årskurslös undervisning, då eleven fortsätter sina studier

  • Kryssa i fältet Årskurslös undervisning.
  • Fyll i Läropliktens avslutningsdatum.

  Elever som försummat sin läroplikt

  • Kryssa i Helt försummat sin läroplikt.
  • Fyll i Läropliktens avslutningsdatum.

  Elever som utexamineras från påbyggnadsundervisning

  • Ange betygets datum i fältet Påbyggnadsundervisningens betyg.
  • Om eleven inte utexaminerades kryssar du i Utexamineras inte från påbyggnadsundervisningen.
  • Ändra Studerandetyp till en typ som innebär att eleven inte är en aktiv studerande, t.ex. "Arkiverad elev" eller "Utexaminerad".

  Anteckningar i Klassregistret

  • Ändra alla 9. klassers samt övriga avgångsklassers Namn till formatet "9A/2015". Utan denna namnändring kommer det småningom att finnas tiotals klasser med samma namn i arkivet, vilket gör det svårare att söka fram en specifik klass.
  • Fyll i Avslutningsdatum för dessa klasser.
  • Kryssa i Arkiverad när du gjort alla ändringar som rör hanteringen av utexaminerade.

  Avsluta Wilma-användarnamn

  • Du behöver inte nödvändigtvis göra något åt elevernas Wilma-användarnamn. Då ett studerandekort arkiveras är det inte länge möjligt att logga in i Wilma med användarnamnet.
  • Om användarnamnen arkiveras först senare på sommaren och du vill förhindra åtkomst till Wilma före detta ska du för elevanvändarnamn av gammal typ fylla i fältet Användarnamnet träder ur kraft och för vårdnadshavares användarnamn av gammal typ fyller du i fältet Vårdh. användarnamn träder ur kraft. Dessa fält finns i Studeranderegistret.
  • För Wilma-användarnamn av ny typ behöver du inte ange något avslutningsdatum, men om du inte vill att t.ex. högstadiets uppgifter ska synas fr.o.m. 15.6 kan du fylla i samma fält som för användarnamn av gammal typ. När elevens registerkort arkiveras syns inte elevens uppgifter längre i Wilma. Själva användarnamnet är fortfarande i kraft, eftersom det kan vara kopplat till andra roller som fortfarande är i kraft.
  • Informera eleverna och vårdnadshavarna om hanteringen av Wilma-användarnamn. Reservera några veckor för användarna att ta till vara information ur Wilma innan ni avslutar användarnamnen.

  Arkivera registerkort

  Då du gjort alla ovan nämnda åtgärder kan du arkivera elevernas och avgångsklassernas registerkort.

  • Arkivera elevkorten genom att måla alla avgångsklassisters registerkort och kryssa i fältet Arkiverad.
  • Arkivera avgångsklassernas registerkort i Klassregistret genom att måla alla avgångsklasser och kryssa i Arkiverad.