Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning

  Denna anvisning baserar sig på Utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen för den undervisning som förebereder för den grundläggande utbildningen.

  Anvisningen berättar vilka frågor som bör beaktas vid planering och förverkligande av undervisning som förbereder för grundläggande utbildning. Anvisningen innehåller också länkar till viktiga blanketter samt anvisningar om t.ex. hur man gör klasser och grupper samt bygger upp en läroplan och hanterar prestationer.

  Utgångspunkterna för undervisning som förbereder för grundläggande utbildning

  Den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen som ordnas för invandrare har som mål att ge eleven tillräckliga kunskaper i svenska eller finska och övriga färdigheter som behövs för att inleda förskoleundervisning eller den grundläggande utbildningen. Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ges 6–10-åringar under minst 900 timmar och äldre elever under minst 1000 timmar. Den som deltar i undervisningen har rätt att flytta över till den grundläggande
  utbildningen eller förskoleundervisning redan innan ovan nämnda timantal har uppnåtts, om hen klarar av att följa med den grundläggande utbildningen eller förskoleundervisningen.

  De elever som deltar i den förberedande undervisningen kan matas in i Primus. Meddela StarSoft antalet elever som deltar i den förberedande undervisningen. Elevens grunduppgifter kan kompletterad direkt i Primus Studeranderegister eller i Wilma, via en blankett som vi har en färdig blankettmall för.

  Läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen

  Läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska beskriva:

  • verksamhetskulturen och principerna för den
  • undervisningens mål och centrala innehåll
  • principerna för uppgörandet av ett eget studieprogram för eleven
  • elevvården och samarbetet i anslutning till den
  • handledningsverksamheten som stöd för lärandet
  • stöd för lärande och skolgång

  Undervisningens mål ska noggrannare definieras i elevens individuella studieprogram.

  Undervisning och uppföljning av SV2-språket

  Utgångspunkten för definitionen av målen är elevens kunskaper i finska eller svenska samt elevens tidigare skolgångshistorik. Elevens kunskaper i finska eller svenska kan bedömas via Wilma, med hjälp av blanketten SV2-språkets kunskapsnivåer. Blanketten kan uppdateras under den förberedande undervisningens gång.

  Eftersom elevernas språkkunskaper och övriga färdigheter varierar, har ingen riksomfattande timfördelning eller lärokurs definierats för den förberedande undervisningen, utan för varje elev utarbetas ett individuellt studieprogram. I studieprogrammet antecknas:

  • elevens utgångsnivå, såsom t.ex. skolgångshistoria, språkkunskaper och styrkor
  • de individuella målen för elevens lärande, som granskas med jämna mellanrum
  • vilka läroämnen som studeras, timantalen och undervisningens innehåll
  • elevens studier i undervisningsgruppen i den förberedande undervisningen och integrering i den grundläggande utbildningen
  • handledningen av eleven och eventuella stödåtgärder

  I elevens individuella studieprogram definieras mål och innehåll i undervisningen i finska eller svenska utgående från kunskaps- och åldersnivå. Med blanketten Anordnande och uppföljning av undervisning i SV2-språk kan man anteckna uppgifter angående elevens undervisningsarrangemang samt granska övriga uppgifter som antecknats om eleven.

  Anordnande av undervisning som förbereder för grundläggande utbildning

  Under den förberedande undervisningen integreras eleverna i förskoleundervisningen eller den grundläggande utbildningen, i svensk- eller finskspråkiga undervisningsgrupper som motsvarar elevens ålder och elevens eget studieprogram, på det sätt som fastslagits i studieprogrammet. För att bedömningarna ska riktas till de rätta kurserna måste eleverna delas in på årskursvisa bedömningslistor, även om undervisningen sker samtidigt. I Kurres scheman kan olika bedömningsgrupper slås samman så att de undervisas vid samma tidpunkt.

  Anordnande av undervisning i det egna modersmålet

  Man kan i mån av möjlighet anordna undervisning i elevernas egna modersmål. Modersmålsundervisningen baseras på de mål, innehåll och den bedömning som beskrivs i grunderna för läroplanen. Informationen om undervisningen i elevens eget modersmål läggs till i elevens läroplan. Ämnet och kurserna skapas i Primus Kursregister. De skapade ämnena och kurserna förs antingen till elevens egna läroplan eller till läroplanen för den förberedande undervisningen.

  Avläggande av studier som hör till den grundläggande utbildningens lärokurs under den förberedande undervisningen

  Studieprogrammet för en elev i undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen kan innehålla studier i olika läroämnen enligt lärokursen för den grundläggande utbildningen. Om en elev efter undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen flyttar över till den grundläggande utbildningen, kan studier från den förberedande undervisningen räknas till godo om eleven har kunskaper och färdigheter som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs.

  Stöd för lärande och skolgång samt elevvård

  Om det under undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen framgår att en elev behöver stöd för lärande och skolgång, ska stödet ges på det sätt som bäst passar eleven. I undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ska elevvården ordnas och genomföras enligt samma principer, och eleverna ska ha samma rättigheter som i elevvården i den grundläggande utbildningen

  Elevbedömning och intyg

  I den förberedande undervisningen som förbereder för grundläggande utbildning används inte sifferbedömning. Språkkunskaperna bedöms enligt nivåskalan för språkkunskaper.

  Som avslutning på den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen får eleven ett intyg över deltagande i undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. I intyget antecknas undervisningens omfattning, vilka läroämnen som studerats, deras omfattning och undervisningens innehåll. I intyget ges en beskrivning av elevens framsteg under den förberedande undervisningen.