Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Jaksotustulosteet

  Opettajien, opetustilojen ja luokkien kuormitus eri jaksoissa selviää ryhmittelyikkunan Jaksotus-tulosteesta. Tulosteesta näkyy sekä opetustunnit että varaukset. Tulostetta käytetään lähinnä peruskouluissa ja lukioissa, ammatillisten oppilaitosten tuntimääriä seurataan perustietoikkunassa.

  Tulostettavat tiedot -välilehti

  • Tulosta tarjotinpalkkien numerot: Tulosteessa näkyy kurssitarjotinpalkkien numerot. Luokille tulostettaessa ryhmät järjestetään palkkinumeron mukaan, opettajille taas ryhmän nimen/lyhenteen mukaisessa järjestyksessä.
  • Tulosta luokat, opettaja, opetustila: Opettajille tulostettaessa näkyy luokat ja opetustilat, luokalle tulostettaessa opettajat ja opetustilat, opetustilalle vastaavasti luokat ja opettajat.

  • Tulosta ryhmäkoot: Tulosteessa näkyy ryhmien opiskelijamäärät.
  • Tulosta kurssi- ja sijoitustyypit: Opetusryhmien kohdalla näytetään myös, mistä kurssityypistä tai sijoitustyypistä on kyse.
  • Tulosta opettajakohtaiset rivit: Jos kurssilla on useampi opettaja, tulostuu kummankin opettama tuntimäärä omalle rivilleen. Ilman rastia opettajien tuntimäärät yhdistetään samalle riville.
  • Järjestä ryhmälista luokittain järjestää ryhmät luokan nimen mukaan, ilman rastia kurssin nimen mukaan.
  • Tulosta laskentatunnisteet -kohdan rastimalla mukaan saa ryhmien kustannuspaikat ja laskentatunnisteet.


  Lisäasetukset-välilehti

  • Tulosta muiden koulujen tiedot: Jos opettajalla on tunteja esim. sekä yläkoulun että lukion puolella, saadaan kummatkin tuntimäärät koottua samaan tulosteeseen. Muiden koulujen tunnit näkyvät tulosteen alalaidassa omassa taulukossaan, oman koulun tunnit varsinaisessa jaksotustaulukossa.
  • Tulosta vain työmäärissä huomioitavat: Tulosteesta jätetään pois ne varaukset, joita ei lasketa opettajan työmääriin, esim. välituntivalvonnat.
  • Tulosta vain sijoitukset jättää pois ne tunnit, joita ei ole merkitty työjärjestykseen asti.
  • Tulostettavat tunnit: Tässä kohdassa voit valita, mitä tulosteelle otetaan mukaan. Voit valita esimerkiksi pelkästään opetuksen, pelkästään varaukset tai pelkästään muut tehtävät.
  • Tulosta kestoksi: Tässä kohdassa voit valita, mitä yksikköä tulostetaan: viikkotunteja, tuntien kappalemääriä, opintoviikkoja... Kokeile eri vaihtoehtoja kunnes löydät sen, joka antaa haluamasi tiedon.
   • viikkotunnit (ammatillinen koulutus): jakson keskimääräinen viikkotuntimäärä. Jos opetusta on 28 h jaksossa ja jakso kestää 10 viikkoa, on viikkotunteja 2,8.
   • opetustuokiot (yleissivistävä koulutus): opetuskertojen kappalemäärä viikossa, esim. lukiossa 75 min oppitunteja 3, 45 min oppitunteja 5.
   • opintoviikot (kaikki kouluasteet): vuosiviikkotuntien määrä, oletuksena 1 ov = 38 h. Katso tarkemmin lähiopetustuntien muuntamisesta opintoviikoiksi ohjeen alta.
   • tuntimäärät (ammatillinen koulutus: lähiopetustuntien määrä, esim. 28 h.
   • opettajien työmäärät: lähiopetustuntien määrä erilaiset kertoimet huomioiden
   • opetuspäivät: tuntimäärä (lähiopetustuntien määrä) jaettuna käyttäjän antamalla yhden opetuspäivän tuntimäärällä. Tunteja päivässä -kenttä ilmestyy ruudulle, kun opetuspäivät-vaihtoehto valitaan. Kenttään annetaan esim. "8", jolloin 24 h koulutus laskettaisiin kolmeksi työpäiväksi.

  Jos Tulosta kestoksi -kohtaan on valittu "Tuntimäärät" tai "Opettajien työmäärät", ilmestyy alapuolelle kenttä Tulosta tunnit desimaalilukuna. Kentän rastimalla tuntimäärät näytetään mahdollisimman lyhyessä muodossa siten, että desimaalit ovat mukana luvussa vain tarvittaessa. Tämä säästää tilaa tulosteessa (esimerkiksi 01:00 tulostuu muodossa 1).

  Jos Tulosta kestoksi on valittu "Opettajien työmäärät", ja tulostetaan jonkun muun resurssin jaksotustulostetta, lasketaan tulosteelle resurssiin liittyvien opettajien työmäärät yhteen, kertoimet ym. huomioiden. Jos opettajaa ei ole merkitty, on työmäärä nolla.

  Jaksovalinnat-välilehti

  • Huomioi vain valittu jaksojärjestelmä: Tulosteeseen tulee mukaan vain valitun jaksojärjestelmän jaksojen tunnit. Ilman rastia tulostetaan kaikkien kaikki tunnit riippumatta siitä, mihin jaksojärjestelmään ne kuuluvat. Tuntimäärä näkyy sen jakson sarakkeessa, johon sijoitukset osuvat ajallisesti. Esim. viikkojärjestelmän kautta viikolle 50 tehty varaus näkyy 3. jakson sarakkeessa, jos viikko 50 osuu 3. jaksoon. Jokainen opettaja, opiskelija jne. tulostuu omalle sivulleen.

  Tulosteessa näkyy jaksottamattomat tunnit sekä kunkin jakson vuosiviikkotuntimäärä, jokainen opetusryhmä omalla rivillään. Taulukon alla kerrotaan jaksoittaiset tuntimäärien summat, Yht.-sarakkeessa ryhmän koko tuntimäärä. Tulosteesta nähdään myös tuntimäärät kurssityypeittäin ja sijoitustyypeittäin. Tulosteen alalaidassa kerrotaan, paljonko resurssilla on tunteja keskimäärin per viikko ja per jakso.

  Jaksotuksen yhteenveto

  Yhteenvedosta näkee kaikkien opettajien, opetustilojen tai luokkien tuntimäärien summat jaksoittain. Tulosteen avulla on helppo etsiä esim. ne opettajat, joilla on liian vähän tai liian paljon tunteja. Käyttäjä voi määritellä itse hälytysrajat, joita suurempi/pienempi tuntimäärä näytetään tehostevärillä.

  Lähiopetustuntien muuntaminen opintoviikoiksi

  Oletuksena 1 ov = 38 h. Ammatillisessa koulutuksessa tuntimäärä vaihtelee kuitenkin kurssityypin mukaan: jossain koulutuksessa opintoviikkoa kohden järjestetään 28 h opetusta, toisessa 32 h.

  • Muuntokerroin määritellään perustietoikkunan Kurssityypit-välilehdellä, Lähiopetusta/ov -sarakkeeseen. Jos ryhmän kurssityypille on merkitty 28 h, ja ryhmän kesto on 28 h = 1 ov; jos ryhmän kesto on 56 h = 2 ov.
  • Jos kurssityypille ei ole merkitty kestoa, mutta ryhmän kurssille on Kurssit-välilehdellä täytetty sarakkeet Lähiopetustunteja ja Kesto, lasketaan näiden mukaan. Jos ryhmän kesto poikkeaa kurssin kestosta, muunnetaan samalla kertoimella, esim.: kurssin kesto 2 ov, lähiopetustunteja 56 h; ryhmän kesto vain 28 h => 1 ov.
  • Jos kurssityypille eikä kurssille ei ole määritelty mitään, muunnetaan Kurre-tiedoston Yleiset asetukset -ikkunan Tuntimäärälaskennan asetukset -kohdassa annetun Opetustyöviikot-luvun mukaan. Jos opetustyöviikkoja on 38 ja ryhmällä on 28 tuntia opetusta, kertyy opintoviikoiksi 38 vkoa / 28 h = 0,74 ov.