Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Yrkesläroanstalter

  20.9.2018 PW 4.57.5

  • nu överförs de gemensamma examensdelarna i de nya examensgrunderna, med koder som börjar på 4000.

  Fält för yrkesutbildningen

  Yrkesläroanstalterna ska inför KOSKI-överföringen fylla i de fält som finns i den nedanstående tabellen. Dessutom ska alla läroanstalter oberoende av skolnivå fylla i de gemensamma fälten enligt anvisningen KOSKI - gemensamma fält. Fältförteckningen är i nuläget preliminär och vi förbehåller oss rätten till ändringar.

  Ifylls i Undervisningsutbud-registret

  • Koderna för examensdelarna finns här. Från och med version 4.57.5 överförs även de gemensamma examensdelarna i de nya examensgrunderna, med koder som börjar på 4000.
  • Dessa ska stå i Undervisningsutbud (Kurser)-registret, i fältet Examensdelskod. Du kan också hämta koderna från eGrunder med en dataöverföring i Primus.
  • För lokala examensdelar (t.ex. fritt valbara) kan du lägga in en kod enligt eget val i fältet KOSKI-ID. De lokala examensdelarna ska dessutom ha fältet Lokal examensdel ikryssat i Undervisningsutbud (Kurser)-registret så att de inte jämförs med KOSKI-koderna vid överföringen.
  • Se närmare anvisningar för ifyllandet i denna separata anvisning.

  Vitsorden

  • Koderna för vitsordsskalan i yrkesutbildningen har inte publicerats på svenska. På finska finns det motsvarande dokumentet tillgängligt här.
  • UBS har inte ännu gett ut svenska motsvarigheter eller bekräftelse på hur H och S ska behandlas på svenska. Inte heller har det kommit någon information om hur koderna för godkänd/underkända vitsord ska hanteras på svenska. Koderna för skalan godkänt/underkänt på finska finns här.
  • Den uppgift som står i kolumnen "Koodiarvo" ska ifyllas i Vitsordsdefinitioner-registrets fält KOSKI-vitsord.
  • Eftersom skalorna för grundexamen och för yrkesexamen/specialyrkesexamen skiljer sig åt, och "Underkänd" finns i bägge skalorna men med separata kodvärden, ska dessa "underkänd"-vitsord ha egna separata registerkort också i Vitsordsdefinitioner-registret.
  • OBS!: Till KOSKI överförs endast sådana vitsord som har KOSKI-vitsord-fältet ifyllt i Vitsordsdefinitioner-registret.
  • Från och med Primus 4.55.7 överförs också bedömningarna i övriga element (Övriga vitsord (ämne)). Det här förutsätter att det i prestationens Vitsord-fält finns ett sådant vitsord som har KOSKI-vitsord-fältet ifyllt.

  Delområden som är mindre än examensdelarna

  • Från och med Primus 4.53.6 kan också perioder mindre än examensdelarna överföras till KOSKI. De överförs om de i Kurstyper-registret har "Studieperiod" som Kurstypens nivå, och prestationsdatumet är antecknat för studeranden.
  • Koderna för delområdena i de gemensamma examensdelarna finns här. Koden ska anges i Undervisningsutbud-registrets fält KOSKI-ID.
  • Om man vill överföra andra än riksomfattande delområden till KOSKI, överförs de som lokala delområden (eget ID och beskrivning av kravet på yrkeskunskap).

  Inlärning i arbete

  I överföringen inkluderas enbart de IA:n som har fältet Bedömning av inlärning i arbete ifyllt eller som har ett vitsord på varje rad i Kurstabellen. Mer info om att överföra IA.

  Erkännande av kunnande

  • Alla erkännanden ska i regel registreras i registret Erkännande av kunnande. På registerkortet över erkännandet ska man dessutom fylla i fälten Förklaring eller Tilläggsuppgiftsreferens samt fältet Krav på yrkeskunskap. På registerkortet för erkännandet ska man kryssa i Omfattas av finansiering, för att informationen om att erkännandet är föremål för finansiering ska överföras till KOSKI.
  • Om prestationen innehåller erkännanden av kunnande, men de har delprestation markerat som omfattning i kurstabellen i registret Erkännande av kunnande, kommer de inte att beaktas vid överföringen.
  • Om ni inte har använt ovanstående register utan istället bara bytt kurstypen för prestationen (erk.kunn.), måste ni för prestationen också fylla i Tilläggsuppgifter-fältet, och i Kurstyper-registret fylla i följande fält för de kurstyper som avser erkännande av kunnande:
   • Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter: "Erkännande av kunnande under utbildningen" eller "Erkännande av kunnande före utbildningen"
   • Alternativt kryssar man i fältet Tillgodoräknande för de kurstyper som avser erkännande av kunnande (främst gymnasier).
   • Också i Kurstyper-registret finns nu fältet Omfattas av finansiering. Om ett erkännande av kunnande har gjorts genom att man bara ändrat kurstypen för prestationen, och denna kurstyp beaktas som "tillgodoräknande", överförs finansieringsuppgiften för erkännandet från kurstypen.

  Övriga prestationer

  • Från och med version 4.55.6 av Primus går det att överföra prestationer som lagts till via Lägg till övrig prestation.
  • I bedömningsrutan för övriga prestationer har vi satt in kryssfältet Beakta vid KOSKI-överföring.
  • Om fältet är ikryssat kommer den övriga prestationen att ingå i överföringen. I de studerandespecifika kursuppgifterna ska man fylla i samma fält i Undervisningsutbud-registret som för alla andra prestationer.

  Andra fält som ska ifyllas

  I den första kolumnen finns det Primus-fält som ska fyllas i. I den andra kolumnen finns det register därifrån uppgiften hämtas, dvs där fältet finns. I den tredje kolumnen finns kommentarer till överföringen. I den sista kolumnen finns också information om huruvida fältet är obligatoriskt eller frivilligt att fylla i. Alla de övriga fälten där vi inte har kommenterat något är frivilliga. De fält där det står "+ språkfälten" avser fälten på svenska, finska och engelska.

  Fält i PrimusRegisterKommentarer
  Undervisningskommun->KommunkodInformation om skolan
  Undervisningsspråk->Kod (ISO 639)Information om skolan/StuderandeObligatoriskt
  InledningsdatumStuderande
   
  Uppskattat examensdatumStuderande
   
  UtskrivningsdatumStuderande
   
  ExamensdatumStuderande
   
  Startdatum för tillf. avbrottStuderande
   
  Slutdatum för tillf. avbrottStuderande
   
  PrestationssättStuderandeObligatoriskt
  Betygets tilläggsuppgifter + språkfältenStuderande
   
  Förberedande utbildning för fristående examenStuderandeFrivilligt. Om denna uppgift saknas, anses personen avlägga examen
  Examensinriktad utbildningStuderandeFrivilligt
  Studerandens mål med studiernaStuderandeAnge om det gäller del av eller hela examen
  Lärokurskod/skolnivåStuderandeFrivilligt. Valma/Telma
  Specialelevens undervisningsgruppStuderande
   
  Specialelevens undervisningsgruppPedagogiska dokumentHämtas från dokument av typen IP, om inte ifyllt i Studeranderegistret
  Dokumentets datumPedagogiska dokumentFrivilligt
  IP avslutningsdatumPedagogiska dokumentFrivilligt
  Planer för särskilt stödStuderandeLänkfält till Pedagogiska dokument-registret
  Planer för krävande särskilt stödStuderandeLänkfält till Pedagogiska dokument-registret
  Utbyte till land ->Nummer (ISO 3166)Studerande
   
  Utbytet inledsStuderande
   
  Utbytet avslutasStuderande
   
  Utbyte, tilläggsuppgifterStuderande
   
  UtbildningsexportStuderandeNär utbildning säljs utomlands
  Betygens datumStuderandeOckså här kontrolleras huruvida examen är avklarad
  BetygstyperStuderandeBetygstyperna 1, 2 och 3 beaktas
  Avslutningsdatum, förberedande utbildning för fristående examenStuderandeAlternativt från tabellerna Betygens datum och Betygstyper, om betygstypen på någon rad är 5 eller 31
  Examen->ExamenskodStuderandeObligatoriskt
  Examen->UBS föreskrift/DnrStuderandeObligatoriskt
  Examensbenämning->Kod 1)Studerande
   
  Examensbenämning 2->KodStuderandeÖverförs bara om också Examensbenämning överförs
  Kompetensområde->KodStuderande
   
  Kompetensområde2->KodStuderandeÖverförs bara om också Kompetensområde överförs
  Studiernas omfattningStuderandeKp -> sp ->sv
  Rätt till avgiftsfri internatplatsStuderande
   
  Boende, startdatum 8)StuderandeOm personen bor på internat
  Boende, slutdatum 8)StuderandeOm personen bor på internat
  Typ av boende 8)StuderandeOm personen bor på internat
  LäroavtalsutbildningStuderande
   
  Läroavtalsplats->FO-nummerStuderandeObligatoriskt för läroavtalsstuderande
  Läroavtalsplats->NamnStuderandeObligatoriskt för läroavtalsstuderande
  Läroavtalsplats->Företag->FO-nummerStuderandeAntingen det här fältet eller läroavtalsplatsens FO-nummer
  Företag->FO-nummerStuderandeAntingen det här fältet eller läroavtalsplatsens FO-nummer
  Examenskommission->Namn + språkfältenStuderandeObligatoriskt, fristående
  Examenskommission->Ordförandens namnStuderandeObligatoriskt, fristående
  Examenskommission->NummerStuderandeObligatoriskt, fristående
  Avslutningsdatum, förberedande utbildning för fristående examenStuderandeBara i förberedande utbildning för fristående
  Betygsundertecknare (lärare) / Betygsundertecknare (personal) / Betygsundertecknare (text) 2)Studerande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt om prestationen är klar
  Betygsundertecknarens titelStuderande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt om prestationen är klar
  Kurstypens nivåKurstyperObligatoriskt: "Examensdel" eller "Period"
  ObligatoriskKurstyper
   
  Inlärning i arbete inledsInlärning i arbeteObligatoriskt
  Inlärning i arbete avslutasInlärning i arbete
   
  Plats för inlärning i arbete->Hemort->Kommunkod 3)Inlärning i arbeteObligatoriskt
  Plats för inlärning i arbeteUtbildning som sker på arbetsplatsen (Inlärning i arbete)Uppgiften om arbetsgivare i läroavtal
  Utbyte till land->Nummer (ISO 3166)Inlärning i arbeteObligatoriskt. Om fältet är tomt, anses det vara 246 (Finland)
  Praktik/utbyte inledsInlärning i arbete
   
  Praktik/utbyte avslutasInlärning i arbete
   
  Praktik/utbyte: tilläggsuppgifterInlärning i arbeteMåste vara ifyllt för att uppgift om utbytet ska överföras
  Uppgift 4)Inlärning i arbete
  Omfattning i kompetenspoängInlärning i arbeteObligatoriskt. Om uppgiften saknas, hämtas den från prestationen
  ExamensdelskodUndervisningsutbud/KurserObligatorisk för riksomfattande examensdelar
  Lokal examensdelUndervisningsutbud/Kurser
   
  KOSKI-IDUndervisningsutbud/KurserFrivilligt. Lokala examensdelar/delområden har eget ID, gemensamma examensdelarnas delområden har egna koder
  Examensdelen hör tillKurserObligatoriskt, ifylls bara på rubriknivån
  Namn + språkfältenUndervisningsutbud/KurserAlternativ. Lokala kurser
  Krav på yrkeskunskapUndervisningsutbud/KurserLokala kurser
  ObligatoriskhetUndervisningsutbud/KurserObligatoriskt
  Förklaring/Tilläggsuppgiftsreferens 5)Erkännande av kunnandeObligatoriskt
  Krav på yrkeskunskap 5)Erkännande av kunnandeObligatoriskt
  Omfattas av finansieringErkännande av kunnandeIkryssas om erkännandet omfattas av finansiering
  Prestationsplats (arbetsplats)->Namn/Prestationsplats (läroanstalt)->NamnYrkesprov
  Kort beskrivning av yrkesprov 6)Yrkesprov
  Yrkesprovet har avlagts i samband med inlärning i arbeteYrkesprov
   
  Yrkesprovets platsYrkesprov
  Bedömningsobjekt 7)Yrkesprov
   
  Gemensamt vitsordYrkesprovKontrollera fältet KOSKI-vitsord i Vitsordsdefinitioner-registret
  Examensdelens vitsord bestämdes avYrkesprovObligatoriskt
  Bedömningssamtalets deltagareYrkesprovObligatoriskt
  VitsordYrkesprovObligatoriskt
  Yrkesprovsdatum/Bedömningsmötets datumYrkesprovObligatoriskt
  MotiveringarYrkesprovMotiveringarna överförs om vitsordet är underkänt
  Bedömare av yrkesprov (lärare)YrkesprovDe som beslutat om bedömningen
  Bedömare av yrkesprov 2 (lärare)YrkesprovDe som beslutat om bedömningen
  Bedömare av yrkesprov (arbetsplatshandledare)YrkesprovDe som beslutat om bedömningen
  Bedömare av yrkesprov 2 (arbetsplatshandledare)YrkesprovDe som beslutat om bedömningen
  Annan företrädare för utbildningsanordnarenYrkesprovDe som beslutat om bedömningen
  Bedömare av yrkesprov (lärare)->ExamensmästareYrkesprov
   
  Yrkesprovets startdatumYrkesprov
   
  BetygYrkesprov
   
  Boendet inleds 8)Ansökningar och beslutOm det finns ett skolans beslut om internatboende
  Boendet avslutas 8)Ansökningar och beslutOm det finns ett skolans beslut om internatboende
  Typ av boende 8)Ansökningar och beslutOm det finns ett skolans beslut om internatboende

  1) Också Gemensam examensbenämning i Examina-registret beaktas.
  2) Om fälten i Studeranderegistret är tomma, hämtas undertecknaren i andra hand från tas undertecknaren i andra hand från Klasser-registrets Betygsundertecknare, Betygsundertecknarens titel. I tredje hand hämtas informationen från studerandens Enhet-fält: Enhetens ledare, Enhetsledarens titel. I fjärde hand kontrollerar programmet Information om skolan-registrets Rektor/Skolans föreståndare, Rektorns titel.
  3) i andra hand Plats för inlärning i arbete->Företag->Hemort->Kommunkod, i tredje hand Skola->Undervisningskommun. Om IA inte utförs i Finland, blir kommunkoden automatiskt alltid "200 - ulkomaat".
  4) i andra hand Arbetstagarens arbetsuppgifter
  5) Om kunnandet har erkänts endast genom att byta ut prestationens kurstyp (dvs. det finns inget registerkort för erkännandet av kunnande), måste man fylla i prestationens Tilläggsuppgifter-fält. Om kravet på yrkeskunskap inte är ifyllt på registerkortet för erkännandet, hämtas uppgiften från Undervisningsutbud/Kurser-registret.
  6) Hämtas också från delyrkesprovens registerkort om det inte finns någon beskrivning för hela yrkesprovet.
  7) Bedömningsobjekten överförs inte i det fall att vitsord saknas i ett av dem.
  8) Boendeinformationen i yrkesutbildningen hämtas i första hand från Ansökningar och beslut-registret och i andra hand från Studeranderegistret. Det ska finnas ett beslut från skolan om rätt till boende.


  Uppdaterad: 20.9.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI