Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Överför uppgifter om ansökningar och beslut till Studeranderegistret

  Du kan överföra uppgifter om ansökningar och beslut från Ansökningar och beslut-registret till de motsvarande fälten i Studeranderegistret med en separat överföringsfunktion. Då finns viss information om en ansökning/ett beslut tillgänglig också i Studeranderegistret.

  Användarrättigheter

  För att kunna göra en uppdatering till Studeranderegistret måste användaren tillhöra en användargrupp med

  • tillgång till Ansökningar och beslut-registret
  • funktionen Uppdatering av uppgifter till Studeranderegistret ikryssad i nämnda register
  • minst läsrätt både till fälten i Ansökningar och beslut-registret och de motsvarande fälten i Studeranderegistret. Det kan vara antingen rätten att se alla fält eller så en separat definierad rättighet via fälteditorn.

  Du kan uppdatera uppgifterna för en ansökan eller ett beslut genom att gå till registret Ansökningar och beslut och välja Tilläggsfunktioner/Uppdatera fälten till Studeranderegistret. Uppdateringen frågar först om även tomma fält ska överföras och om fältet "Överförd till Studeranderegistret, datum" ska kompletteras.

  • "Överför också tomma fält" ikryssat: Om ett fält som ska uppdateras är tomt på ansökan/beslutet, töms även motsvarande fält i Studeranderegistret.
  • "Överför också tomma fält" urkryssat: Om fältet inte är ikryssat och det valda fältet är tomt på ansökan/beslutet, bibehålls den ursprungliga uppgiften i Studeranderegistret.
  • Fylli i fältet "Överförd till Studeranderegistret, datum": Kryssa i denna punkt om du vill ha innevarande datum i ovan nämnda fält i registret Ansökningar och beslut. Hämta vid behov fram fältet via Fälteditorn.

  Klicka slutligen på Ja-knappen för att få fram en ruta där du kan välja de fält du vill uppdatera.

  Välj de fält som ska uppdateras

  Funktionen uppdaterar inte automatiskt de motsvarande fälten i Studeranderegistret, utan användaren ska välja vilka uppgifter som ska uppdateras. I listan finns alla de fält som användaren har rätt att se. Fönstret är uppdelat i två delar, till vänster Uppdateras inte och till höger Uppdateras.

  • Uppdateras inte: Fält i Ansökningar och beslut-registret.
  • Uppdateras: De fält vars innehåll ska överföras till Studeranderegistret.

  När du dubbelklickar på fältet överförs det till Uppgifter som ska uppdateras-rutan. På motsvarande sätt flyttas fältet tillbaka till Uppgifter som ska bevaras när du dubbelklickar på det i sidans högra ruta. Du kan också flytta fält mellan de båda rutorna med hjälp av pilarna i mitten.

  Om du i början valde "Överför också tomma fält", och ett fält på Uppgifter som ska uppdateras-sidan är tomt på ansökan/beslutet, försvinner den information som eventuellt sedan tidigare finns i det motsvarande fältet i Studeranderegistret.

  När du har valt de uppgifter som ska uppdatera, klicka på Spara.

  Sammanfattning

  Du får en sammanfattning över de uppgifter som uppdateras när du sparat. På översta raden i sammanfattningen visas uppgifter från Ansökningar och beslut-registret, och indraget den information som finns i Studeranderegistret.

  • Röd färg: Röd färg innebär att den uppgift som finns i Studeranderegistret avviker från den i Ansökningar och beslut-registret, och informationen i Studeranderegistrets fält kommer att ersättas med ny.
  • Blå färg: Informationen i Studeranderegistrets fält står med blått i sammanfattningen om samma uppgift finns i båda registren.

  Klicka ännu på Spara nertill i sammandraget.
  Du kan avbryta uppdateringen med Avbryt-knappen. Till slut får du ännu en kvittering över de uppdaterade korten.

  Arkiverade studerande

  Uppdateringsfunktionen lyder under inställningen i Information om skolan-registret fält Hindra fastställande av arkiverade studerandekort. Om fältet är ikryssat kommer informationen inte att uppdateras för arkiverade studerande i Studeranderegistret. Om det inte finns något kryss kommer uppgifterna om ansökningarna och besluten också att föras in på arkiverade studerandes kort.

  Uppdaterad 5.6.2014

  Nyckelord: Ansökning, beslut, uppdatering, fält som uppdateras, överföring till Studeranderegistret, 14234