Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Att lägga in studentexamensuppgifterna för studerande

  De fält som behövs för uppföljning av studentexamen finns placerade på en egen flik i Primus Studeranderegister. I Studeranderegistrets utskriftseditor finns färdiga utskrifter över dem som är anmälda till studentskrivningarna samt skrivningarnas sittordning. Med hjälp av dessa uppgifter kan du skapa en överföringsfil till Studentexamensnämnden samt fakturor.

  I Studeranderegistret finns en uppföljningstabell för studentskrivningarna där man fyller i de prov som studerandena deltar i och de vitsord som de har fått i proven.

  Före provtillfället ska du fylla i

  OBS! Från och med skrivningarna våren 2018 behöver man inte längre fylla i Examinandkategori-fältet!

  • Om studeranden förnyar sin examen ska du kryssa i fältet Förnyar examen så att bokstaven "X" skrivs ut i kolumnen Förnyar examen på blanketten.
  • Examinandnummer: numrera studerandena för hand eller låt Primus göra det. Den automatiska numreringen kör över manuellt insatt numrering. OBS! Från och med vårens skrivningstillfälle 2018 ska examinandnumren stå utan förnollor: 1, 2, 3 ... (inte 001, 002, 003...).
  • Studentskrivningsämnen: välj ämne från Studentexamensämnen-registret. Registret ska innehålla alla de ämnen som studerandena kan skriva i studentexamen.
  • Obligatorisk/Valbar: fältet visar om studeranden avlägger provet som obligatoriskt eller valbart ämne. Primus kontrollerar dock inte om valet är möjligt (t.ex. två obligatoriska realprov), utan studeranden/skolan ansvarar själv för att detta blir rätt.
  • Studentskrivningstabellens rader är blåa om ämnena är obligatoriska och gröna om de är valbara.
  • Skrivningstid innebär ett kalenderår och ett provtillfälle, t.ex. hösten 2013. Skrivningstiden antecknas i exakt samma format som i registret Information om skolan, i fältet St-skrivningens tid. Dataöverföringen inkluderar endast de studerande som har samma skrivningstid i Studeranderegistret som i Information om skolan. Ange skrivningstiden i Information om skolan som standardvärde i Studeranderegistrets skrivningstidsfält.
  • Om examinanden behöver specialarrangemang ska arrangemangen på förhand sökas hos Studentexamensnämnden. Arrangemanguppgifterna skrivs in i fältet Specialarrangemang under studentexamen. Fältets alternativ kommer från registret Speciella undervisningsarrangemang/förhållanden/material. Arrangemangen har inga särskilda koder eller förklaringar utan du kan namnge dem som du vill.
  • I fältet St-examenstyp måste ett alternativ väljas: antingen "Studentexamen", "Höjning" eller "Enskilt prov". Om fältet är tomt sparas inte studerandens anmälningar.
   • Välj alternativet "Studentexamen" då examinanden avlägger studentexamen (motsvarar de gamla examinandkategorierna 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 och 10).
   • "Höjning" ska väljas då examinanden höjer eller kompletterar en tidigare slutförd studentexamen (motsvarar de gamla kategorierna 05, 06, 07 och 08).
   • Välj "Enskilt prov" i det fall att personen inte avlägger studentexamen (motsvarar de gamla kategorierna 05, 08 och 09).
   • OBS! Det här fältet kan läggas in på anmälningsblanketten till studentskrivningarna för studerandena att fylla i, men skolan måste då i efterhand kontrollera i Primus att uppgiften är korrekt.
  • Fältet St-utbildningstyp ska fyllas i endast då alternativet "Studentexamen" är valt i fältet St-examenstyp. St-utbildningstypen kan vara "Gymnasium", "Yrkesutbildning", "Gymnasium och yrkes" eller "Okänd". OBS! Det här fältet kan läggas in på anmälningsblanketten till studentskrivningarna för studerandena att fylla i, men skolan måste då i efterhand kontrollera i Primus att uppgiften är korrekt.
  • I fältet SEN tillfällig personbeteckning ska man ange den tillfälliga personbeteckning som Studentexamensnämnden har gett tidigare, i det fall att examinanden saknar finsk personbeteckning och redan har deltagit i ett studentprov. Om man inte känner till personbeteckningen kan man be om den från Studentexamensnämnden.


  Då alla nödvändiga uppgifter har fyllts i kan du göra dataöverföringen till Studentexamensnämnden. Både höstens och vårens dataöverföringar görs med samma funktion: Dataöverföringar / Studentexamensnämnden / Anmälningsuppgifter till nämnden. Primus meddelar om anmälningsuppgifterna är felaktiga.

  Efter provet ska följande fält fyllas i:

  • Lärarens bedömning: Lärarens poängantal för provet, t.ex. "5+6+4+5+6+6 = 32" eller "essä 87, referat 25". Man kan skriva in både siffror och text i fältet.

  Resultaten i elektronisk form

  Studentexamensnämnden skickar resultaten till gymnasierna som xml-fil och denna läses in i Primus. Från filen importeras följande som nya uppgifter till Primus:

  • Vitsord: L, E, M... alternativen kommer från Studentexamensvitsord-registret.
  • Poäng-kolumnen fylls i automatiskt när uppgifterna sparas. Du ska alltså inte fylla i den för hand. Poäng = 7,6,5... poängantal som vitsordet ger, kompensationspoäng.
  • Provpoäng: Studentexamensnämndens poäng

  Summafält

  • Poäng sammanlagt-fältet uppdateras automatiskt.
  • St-betygets poäng-fältet fylls i för hand då du vet vilka prov som kommer med på examensbetyget.

  Utskrifter

  I Studeranderegistrets utskriftseditor finns färdiga utskrifter för att ta fram anmälningsuppgifterna. Uppgifterna kan skrivas ut både för en enskild studerande och för en vald grupp. I utskriftseditorn finns även en utskrift för statistik över hur många som anmält sig per ämne. I utskriftseditorn finns också en utskrift för sittordningen. Ändra på dessa utskrifter så att de passar er skola: ange till exempel hur många pulpetrader det ska finnas i utrymmet.

  Ändra och spara sittordningsutskrifterna under sitt eget namn. Gör ändringar i villkoren så att de motsvarar rätt ämne och skrivningstid. Se närmare anvisningar för respektive utskrift i utskriftsbanken.

  Om du inte hittar den utskrift du behöver i Primus kan du även se om den finns i Utskriftsbanken under Gymnasium - Studentskrivningarnas utskrifter.

  Fakturering

  Fakturor för examinanderna kan skapas i Studeranderegistret med funktionen Fakturering / Studentexamens fakturor. Fakturorna överförs automatiskt till Fakturering-registret, där det är möjligt att skriva ut dem.

  Uppdaterad: 9.11.2017