Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studiekort till studerande som fortsätter studier

  Se bild

  Denna är en modell av folkhögskolans studiekort till studerande som fortsätter studier.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Över- och underrubrik

  Till utskriftens över- och underrubrik utskrivs studerandenas personuppgifter och läroanstaltens uppgifter.

  Anvisningar till bearbetning av text- eller dataceller hittar du via länken Text, Data, Antal och Summa -mellanbladen under Relaterade sidor.

  Överrubrik

  Överrubriken utskrivs till utskriftens varje sida. Till den utskrivs som text läroanstaltens namn och utskriftens namn samt prestationsuppgifternas kolumnrubriker. Studerandens uppgifter utskrivs från studeranderegistrets fält. Som data utskrivs studerandens namn, personbeteckning, grupp, inledningsdatum och uppskattat examensdatum samt enhet. Från Primus standarder utskrivs dagens datum och antalet sidor i utskriften.

  Underrubrik

  Första sidans underrubrik
  Till första sidans underrubrik utskrivs från studeranderegister grupphandledarens namn, texten linjeledare och utrymme till underskriften.

  Sista sidans underrubrik
  Till sista sidans underrubrik utskrivs från Primus standarder
  Referensernas förklaringar, om de har antecknats till prestationsuppgifterna. Förutom referensernas förklaringar utskrivs till underrubriken från Klasser-register grupphandledarens namn, texten linjeledare och utrymme till underskriften och läroanstaltens stämpel.

  Till underrubriken utskrivs också från en textcell texten
  Godkänd avläggande av linjen förutsätter studier omfattande minst XX studiepoäng. En studiepoäng motsvarar ungefär 27 lektioner. Till den här texten ska man ändra antalet studiepoäng som krävs i läroanstalten. Efter att ha ändrat uppgiften, kom ihåg att spara utskriften via utskriftseditorns Funktioner-menyn. Välj där Spara.

  Prestationstabell


  Från prestationstabellen skrivs ut uppgifter om studerandenas prestationer; kursernas namn, ECTS-studiepoäng, vitsord och möjliga referensuppgifter om bedömningar.

  Anvisningar till bearbetning av dataceller i en prestationstabell hittar du via länken Text, Data, Antal och Summa -mellanbladen under Relaterade sidor.

  Stor rubrik

  Uppgifter om kursen() -> Namn -cellen på prestationstabellens övre rad skriver ut stora rubriker i det fall om någon av barnkurserna har studiepoäng eller val. Utskriftsvillkoret är alltså ECTS studiepoäng() > "0" ELLER Antal val() > "0".

  Som kurstyp som skrivs ut har på denna nivå valts stor rubrik.

  Helheter

  Till Uppgifter om kursen()-> Namn -cellen på prestationstabellens andra rad har definierats två alternativa innehåll.

  Det första innehållet skriver ut helhetens namn från Kurser-register när utskriftsvillkoret (Antal val()>"0" ELLER Vitsord() -> Vitsord <>"" ELLER Antal vitsord() >"0") OCH Namn på övrig prestation="" uppfylls. Helheten utskrivs alltså från Kurser-register när kursprestationens Kursens namn -fält är tomt och helheten eller dess barnkurser har val eller vitsord.

  I det fall att det ovannämnda villkoret uppfylls inte, kontrolleras det andra innehållets utskriftsvillkor (Antal val()>"0" ELLER Vitsord() -> Vitsord <>"" ELLER Antalet vitsord() >"0") OCH Namn på övrig prestation<>"". Alltså när man har i helhetens kursprestationer antecknat Kursens namn och helheten eller dess barnkurser har val eller vitsord, då utskrivs kursens namn från kursprestationens uppgifter ( Namn på övrig prestation).

  Av helheter utskrivs ECTS-studiepoäng med utskriftsvillkoret
  (Antal val()>"0" ELLER Vitsord() -> Vitsord <>"" ELLER Antalet vitsord() >"0") OCH ECTS-studiepoäng()>"0". Ifall en helhet eller des barnkurser har vitsord eller val och till studerandens kursprestation har definierats ECTS-studiepoäng, utskrivs ECTS-studiepoäng().

  För ECTS-studiepoäng finns det också ett alternativt innehåll, vars utskriftsvillkor kontrolleras när cellens första innehåll inte uppfylls. Från cellens andra innehåll kontrolleras villkoret som lyder
  (Antal val()>"0" ELLER Vitsord() -> Vitsord <>"" ELLER Antalet vitsord() >"0") OCH ECTS-studiepoäng()="0". Alltså om helheten eller någon av dess barnkurser har ett val eller ett vitsord och man har inte antecknat studiepoäng till kursprestationen, utskrivs studiepoängen från kursens uppgifter i Kurser-register med hjälp av definieringen
  Kortnummer-Kortnummer+ Uppgifter om kursen() -> ECTS-studiepoäng. I cellen finns kortnummer-definieringen för att få med två decimaler till studiepoängen också när man skriver ut från Kurser-register.

  Efter studiepoängen utskrivs till prestationstabellen vitsord med bokstäver och i sifferform. Som utskriftsvillkor finns i båda celler
  Vitsord() -> Vitsord.

  Till andra radens alla dataceller har definierats som kurstyper som skrivs ut alla helheter (till exempel 1Linjens helhet och 2Valbar helhet).

  Perioder

  Uppgifter som skrivs ut och utskriftsvillkoren är på den här nedersta, tredje raden exakt samma som på andra raden som skriver ut helheter. Endast placeringar och kurstyper som skrivs ut är olika: nedersta raden skriver ut perioder såsom 1Linjens period och 2Valbar period.

  Tilläggsuppgifts- och läroanstaltsreferens

  Som sista uppgift på andra och tredje raden utskrivs prestationens tilläggsuppgifts- eller läroanstaltsreferens. Cellen har två innehåll, det första skriver ut tilläggsuppgiftsreferensen när utskriftsvillkoret
  Tilläggsuppgifter()<>"" uppfylls. Om det första utskriftsvillkoret uppfylls inte, kontrolleras prestationens Läroanstalt-fält. Om fältet är ifyllt uppfylls utskriftsvillkoret av cellens andra innehåll Läroanstalt() -> Namn <>"". Då utskrivs till studiekortet Läroanstaltsreferens().

  Förklaringar till både Tilläggsuppgifts- och Läroanstaltsreferenser utskrivs till studiekortets underrubrik. Som förklaring utskrivs uppgiften som har antecknats till ifrågavarande fält.


  Artikeln har updaterats 26.04.2011