Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukuvuositodistus 7 - 8, kuluneen vuoden arvosanat

  Katso kuva

  Tämä on opiskelijarekisterin lukuvuositodistus, jossa näkyvät viimeisen lukuvuoden aikana saadut arvosanat.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste

  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin tulostuvat kaikille oppilaille yhteiset tiedot, kuten koulun nimi, päiväys, todistuksen nimi ja allekirjoitukset. Keltapohjaiseen osuuteen tulostuu oppilaan aineet ja arvosanat.

  1. sivun ylätunnisteen punapohjaisten solujen kohdalle tulostuu koulun nimi, oppilaan nimi ja syntymäaika, lukuvuoden päättymispäivä sekä vuosiluokka. Nämä tiedot haetaan Primuksen kentistä. Vaaleankeltaisten solujen (Yhteinen oppiaine, Valinnainen aine, Arvosana) sisältö on kirjoitettu suoraan pohjaan. Voit muuttaa tekstejä klikkaamalla kyseistä solua, jolloin teksti tulee näkyviin ikkunan oikeaan laitaan, Teksti-välilehdelle.

  Punaisten solujen eli ns. tietosolujen sisältöä voi myös tarvittaessa muuttaa. Klikkaa ensin solua, sitten oikeasta laidasta Tieto-välilehden kentää, jolloin avautuu hakuruutu ja pääset muuttamaan määritystä.

  Suoritustaulukko

  Ensimmäinen rivi, väliotsikko

  Keltapohjaisen suoritustaulukon ensimmäinen solu Kurssin tiedot->Nimi tulostaa opsin väliotsikot. Solulla on ehto Arvosanalukumäärä()>0 JA Viimeisin suoritus>Koulun tiedot->Lukuvuosi alkaa eli väliotsikko tulostuu vain, jos siihen liittyviä aineita on opiskeltu tämän lukuvuoden aikana. Lukuvuoden alkamispäivä katsotaan Koulun tiedot -rekisteristä. Peruskoulun opetussuunnitelmassa väliotsikoita ovat "Äidinkieli ja kirjallisuus", "Toinen kotimainen kieli" ja "Muut valinnaiset aineet". Väliotsikoiden kohdalle ei tulosteta arvosanaa.

  Toinen rivi: oppiaineiden nimet

  Seuraavan rivin punainen solu tulostaa oppiaineiden nimet. Ehdoksi on laitettu Arvosanalukumäärä()>0 JA Viimeisin suoritus()>Koulun tiedot->Lukuvuosi alkaa, eli todistukseen tulostetaan vain ne aineet, joita on opiskeltu lukuvuoden aikana. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan kaikki "aine"-päätteiset: yhteinen aine, valinnainen aine, yksilöllistetty aine jne.

  Kaikki aineet tulostuvat solun vasempaan reunaan, suoraan väliotsikoiden alle. Jos haluat sisentää oppiaineiden nimiä hieman, tee pohjan vasempaan reunaan uusi sarake, ja siirrä väliotsikot tulostumaan aivan vasemmasta laidasta ja oppiaineet vasta seuraavasta sarakkeesta.

  Arvosanat

  Arvosanat ja yksilöllistettyjen kurssien tähtimerkinnät tulostuvat kakkosrivin oikean laidan punaisesta solusta. Solulla on kaksi sisältöä: ensimmäinen arvosanan tulostamista varten ja toinen viivan tulostamiseen. Arvosana tulostetaan, jos se on tältä vuodelta, muussa tapauksessa tulostetaan vain viiva. Ensimmäinen sisältö on Tyyppi->Arvosanaviite+Arvosana->Arvosana ja toinen sisältö on pelkkä viiva, "-".

  Arvosana tulostuu ehdolla Arvosana->Arvosana<>"" JA Viimeisin suoritus()>Koulun tiedot->Lukuvuosi alkaa, eli jos arvosana on tältä lukuvuodelta. Solun kakkossisällölle ei ole ehtoa, joten viiva tulostuu aina, jos ensimmäinen ehto ei toteudu. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan kaikki "kurssi"-päätteiset: yhteinen kurssi, valinnainen kurssi, yksilöllistetty kurssi jne.

  Yksilöllistettyjen aineiden arvosanan eteen tulostetaan arvosanaviitteeksi tähti (*). Jos tähti ei tulostu, tarkista, että Kurssityypit-rekisterissä on esillä kenttä Arvosanaviite ja että siihen on täytetty tähti sekä "yksilöllistetty aine" -tyypille että "yksilöllistetty kurssi" -tyypille. Tarkista myös oppilaiden korteilta, että yksilöllistäminen on merkitty sekä oppiaineen kohdalle että kurssien kohdalle.

  Arvosanat kannattaa tasata tulostumaan solun oikeaan reunaan, jolloin ne tulostuvat suoraan riviin allekkain, eikä tähtimerkki siirrä arvosanaa ulos rivistä. Tasaus valitaan kohdassa Asettelu ja reunaviivat siirtämällä "asettelu"-sanaa ruudun sisällä.

  Alatunniste

  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste, johon tulostuvat mm. allekirjoitukset ja seuraavan lukuvuoden alkamisaika.

  Luokaltasiirto ja ehdot

  Luokaltasiirron tiedot tulostuvat alatunnisteen ylimmästä solusta. Täytä ennen todistusten tulostamista kaikille oppilaille tiedot siirtymisestä, ehdoista ja luokallejättämisestä. Opiskelijarekisterin Luokaltasiirto-kentässä on kolme vaihtoehtoa: siirretään, jätetään ja ehdollinen jättäminen. Täytä myös kentät Luokka-aste/Vuositaso (=nykyinen)ja Tuleva luokka-aste/vuositaso.

  Voit muokata seuraavien solujen lainausmerkkien sisällä olevia tekstejä. Yhdistä kirjoittamasi teksti rekisteristä haettaviin tietoihin aina +-merkillä, ei &-merkillä. &-merkki tekee yhdistettävien tietojen väliin välilyönnin, jota ei haluta esim. pisteiden eteen.


  1) Oppilas siirtyy seuraavalle luokka-asteelle: Solun ensimmäinen sisältö on "Siirretään x. vuosiluokalle" eli "Siirretään "+Tuleva luokka-aste/Vuositaso+". vuosiluokalle.". Tuleva luokka-aste katsotaan opiskelijarekisterin kentästä Tuleva luokka-aste/vuositaso. Tämä tieto tulostetaan, jos oppilaalle on valittu Luokaltasiirto-kenttään "siirretään".


  2) Oppilas jää luokalle: Solun toinen sisältö on "Jää x. vuosiluokalle." eli "Jää "+Luokka-aste/vuositaso->Luokka-aste+". vuosiluokalle. Ehtona on Luokaltasiirto="jätetään". Luokka-aste, jolle oppilas jätetään, tulostetaan Luokka-aste/vuositaso-kentästä.


  3) Ehdollinen jättäminen: Solun kolmas sisältö on "Oppilas jätetään x. vuosiluokalle, mikäli hän ei suorita hyväksyttävästi ehtoja xxx:ssä.", eli "Oppilas jätetään "+Luokka-aste/Vuositaso->Luokka-aste+". vuosiluokalle mikäli hän ei suorita hyväksyttävästi ehtoja "+Ehdot+".". Ehto Luokaltasiirto="ehdollinen jättäminen". Aine, jossa oppilas saa ehdot, tulostetaan opiskelijarekisterin kentästä Ehdot. Aineiden nimet kirjoitetaan inessiivissä, esim. "matematiikassa" tai "ruotsissa ja englannissa".

  Ehtojen suoritusaika ja -paikka

  Jos oppilas sai ehdot jossain aineessa, tulostuu seuraavaksi "Ehtojen suoritus 12.7.2010 klo 10 omassa luokassa" tms. sen mukaan, mitä Ehtojen suoritus -kenttään on opiskelijarekisterissä kirjattu, eli "Ehtojen suoritus "+Ehtojen suoritus+".. Tulostusehtona on Luokaltasiirto="ehdollinen jättäminen" eli teksti tulostuu vain, jos Luokaltasiirto-kenttään on valittu "ehdollinen jättäminen".

  Lisätiedot ja tähtimerkintöjen selitykset

  Lisätiedot tulostetaan opiskelijarekisterin Lisätietoja todistukseen -kentästä.

  Jos oppilaalla on yksilöllistettyjä aineita, tulostuu todistuksen alalaitaan tähtimerkinnän selitys. Tähän soluun tulee vaihtaa se kurssityyppi, joka omassa koulussasi tarkoittaa yksilöllistettyä: Opintoviikkoja.Kurssi.Tyyppi(Primus, ya yksilöllistetty kurssi).

  Seuraavan lukuvuoden alkaminen

  Seuraavan lukuvuoden alkamispäivä ja kellonaika tulostetaan Koulun tiedot -rekisterin kentistä Seuraavan lukuvuoden alkamispäivä ja Seuraava lukukausi alkaa klo.

  Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.

  Luokanvalvojan allekirjoitus

  Luokanvalvojan nimi tulostuu sen mukaan, kuka Luokat-rekisterissä on valittu tämän luokan luokanvalvojaksi.


  Artikkeli on päivitetty 14.05.2013