Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Avgångsbetyg

  Se bild

  Detta är utskriftsmodellen till folkhögskolans avgångsbetyg.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Över- och underrubrik

  Till avgångsbetygets överrubrik utskrivs uppgifter som är gemensamma till alla studerande.

  Om du behöver hjälp med att ändra uppgifter som utskrivs, hittar du anvisningar i en artikel Text, Data, Antal och Summa-mellanbladen under Relaterade sidor.

  Överrubrik

  Till överrubriken utskrivs som text bl.a. läroanstaltens namn och prestationstabellens kolumnrubriker ECTS-studiepoäng och Vitsord. Som text utskrivs också texten
  Studierna har tagit XX veckor och studerande har avlagt godkänt följande kurser:. I stället för XX skall det rätta veckoantalet antecknas.

  Utöver ovannämnda uppgifter utskrivs till överrubriken också uppgifter om studeranden från studeranderegistrets fält. Som data utskrivs studerandens namn, personbeteckning, studiernas inledningsdatum och examensdatum samt enhet.

  Underrubrik

  Till underrubriken utskrivs från Information om skolan -register Skolans namn samt Rektor/Skolans föreståndare. Från studeranderegister utskrivs examensdatum samt grupphandledarens namnförtydligande från Klasser-registrets fält Grupphandledare/klassföreståndare.
  I underrubriken finns också utrymme för underskrifter och skolans stämpel.

  Till underrubriken utskrivs också
  Referensernas förklaring, om studerande har avlagt kurser i andra läroanstalter.

  OBS! Till underrubriken utskrivs från en textcell texten Avläggande av linjen godkänt förutsätter studier av minst XX studieveckor. En studievecka motsvarar ungefär 27 lektioner. Till denna text ska man ändra XX till det antal studiepoäng som krävs i er läroanstalt. Anvisningar till ändring av text i en textcell hittar du under Relaterade sidor. Efter att ha ändrat uppgifter, måste utskriften sparas via utskriftseditorns Spara-funktion under Funktioner-menyn.

  Prestationstabell


  Från prestationstabellen utskrivs namnen på kurser studeranden avlagt, deras omfattning och vitsord.

  Om du behöver hjälp med att ändra uppgifter som utskrivs, hittar du anvisningar i en artikel Text, Data, Antal och Summa -mellanbladen under Relaterade sidor.

  Stor rubrik

  Till prestationstabellens första Uppgifter om kursen()-> Namn -cellen har definierats att kurstypen stor rubrik ska utskrivas. Namnen på denna nivå utskrivs ifall utskriftsvillkoret ECTS studiepoäng() >0 uppfylls. När någon av den stora rubrikens barnkurser har studiepoäng utskrivs stora rubriken till betyget.

  Helheter

  Till den andra Uppgifter om kursen()-> Namn -cellen har definierats att helheter-kurstyperna ska utskrivas (t.ex. Linjens helhet eller Språkens helhet.

  Cellens första innehåll

  Till betyget utskrivs helhetens namn om utskriftsvillkoret
  Vitsord() -> Vitsord<>"" OCH Namn på övrig prestation()="" uppfylls.

  Cellens andra innehåll

  När cellens första utskriftsvillkor inte uppfylls, överförs till cellens andra innehåll, där utskriftsvillkoret lyder
  Vitsord()-> Vitsord<>"" OCH Namn på övrig prestation()<>"". Ifall man har i kursprestationens Kursens namn -fält ifyllt namnet, utskrivs uppgiften från detta fält. Med andra ord har till uppgiften som skrivs ut definierats Namn på övrig prestation().

  I bilden bredvid har åskådliggjorts villkoren med hjälp av bilder.

  Studiernas omfattning, vitsord och referenser

  Från prestationstabellen utskrivs studiernas omfattning, dvs. ECTS studiepoäng, ifall utskriftsvillkoret Vitsord() -> Vitsord<>"" OCH ECTS studiepoäng>"0" uppfylls. I Kurstyper som skrivs ut -fältet har kryssats Kopiera föregående -fältet, det betyder att kurstyperna varifrån studiepoängen tas är samma som föregående, dvs. helheter.

  Vitsord med bokstäver på svenska utskrivs enligt utskriftsvillkoret Vitsord() -> Vitsord<>"". Också till denna vitsord-cell har kryssats Kopiera föregående, så om utskriftsvillkoret uppfylls, utskrivs helheternas vitsord.

  Som den sista uppgift i prestationstabellen utskrivs vitsordsreferenser.
  Till betyget utskrivs från Primus standarder Tilläggsuppgiftsreferens(), när man har ifyllt tilläggsuppgifter till kursprestationen. Läroanstaltsreferens() utskrivs när man har valt ett läroanstalt till kursprestationen. Referensernas förklaring utskrivs till sista sidans underrubrik.


  Artikeln har updaterats 06.05.2013