Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Skapa grupper

  Till skillnad från Kurre 6 skapar Kurre 7 inte automatiskt grupper enligt klass. Användaren avgör hur många grupper som görs för varje kurs och om den ska undervisas klassvis eller inte. Användaren kan själv dela in studerandena i grupper eller låta Kurre sköta det.


  Grupperingens ordning:
  1) Kurser som undervisas klassvis
  2) Kurser som har en grupp
  3) Kurser som har flera grupper

  A)Undervisningsgrupperna i grundskolor

  1) Öppna fliken Kurser i Grunduppgifter. Måla de ämnen som ska undervisas klassvis. Högerklicka sedan på någon av de målade raderna och välj Undervisa klassvis i snabbmenyn.

  2) Klicka sedan på Klasser-kolumnens rubrik så att uppgifterna ordnas på så vis att de kurser som inte ännu har någon gruppindelning kommer överst.

  3) Plocka sedan de ämnen som ska ha en grupp genom att hålla Ctrl-knappen i botten. Antalet val syns i kolumnen Antal val. Skriv in "1" i Grupper-kolumnen. Högerklicka på någon målad rad och välj Gruppens studerande... i snabbmenyn.

  4) Ordna grupperna på nytt, denna gång enligt kolumnen Utan grupp. Välj ett gemensamt ämne som inte undervisas klassvis, men som ändå ska ha flera grupper (t.ex. gymnastik, teknisk slöjd). Ange antalet grupper i kolumnen Grupper.

  5) Gruppindelningen av ämnen som det ordnas flera grupper av, men som inte undervisas klassvis kan göras för hand med funktionen Undervisa klassvis eller med Kurres automatiska optimeringsfunktion. Anvisningar gällande optimeringen finns under länken "Högstadiets valfria ämneselement" som finns nedan under rubriken "Relaterade sidor".

  Lärare och utrymme kan matas in för grupperna redan i detta skede. Måla t.ex. alla tyskagrupper på fliken Grupper, högerklicka på någon av de målade grupperna och välj Gruppens resurser. Lärare och utrymme kan också fyllas i senare, i grupperings- eller placeringsskedet.


  B) Undervisningsgrupperna i gymnasier

  1) Öppna fliken Kurser i Grunduppgifter. Ordna uppgifterna enligt kolumnen Val. De kurser som inte ska ordnas ska raderas från fliken. Detta gör man genom att högerklicka på den kurs som ska raderas och sedan välja Radera i snabbmenyn, eller genom att klicka på Radera i hjälppanelen.

  2) De kurser som undervisas klassvis, t.ex. studiehandledning, kan plockas från listan med Ctrl-tangenten. När alla är valda högerklickar man på någon av de valda raderna och väljer Undervisa klassvis i snabbmenyn.

  3) Måla de kurser som bara ska ha en grupp. Klicka på någon av de målade raderna och skriv "1" i kolumnen Grupper. Klicka sedan igen med högra musknappen på en av de målade raderna och välj Gruppens studerande... i snabbmenyn.

  4) Måla sedan de kurser som ska ha två grupper. Klicka på någon av de målade raderna och skriv "2" i kolumnen Grupper. Fortsätt på detta sätt tills du har definierat antalet grupper för alla kurser.

  5) För kurser som har flera grupper ska man låta Kurre sköta om gruppindelningen. Placera inte studerande i grupper om du vill optimera valen. Gruppindelningen görs på grupperingsfönstrets flik Kursbricka.

  Om man redan i detta skede känner till vem som kommer att undervisa en viss grupp samt i vilket utrymme gruppen kommer att hållas, kan man ange dessa uppgifter i Grunduppgifter. På fliken Grupper målar man t.ex. alla tyskagrupper. Högerklicka sedan på det målade området och välj Gruppens resurser i snabbmenyn. I den ruta som öppnas kan man välja lärare, utrymme samt övriga resurser.

  Indelning i grupper för hand

  Om man vill dela in studerandena på ett speciellt sätt på grund av t.ex. pedagogiska orsaker, så kan man göra gruppindelningen på fliken Kurser.

  • Högerklicka på kursen och välj Gruppens studerande.
  • Till vänster i rutan finns en lista på de studerande som har valt kursen. Om det redan finns undervisningsgrupper så syns dessa på separata flikar till höger i fönstret. Flikarnas namn består av kursens namn, gruppens id och antalet studerande.
  • Om grupperna inte ännu är gjorda ska man klicka på knappen Lägg till grupp. Måla sedan de studerande som ska placeras i den här gruppen. Klicka på >>-knappen så flyttas de till den högra sidan och till den aktiva gruppen.
  • Gör på samma sätt för de resterande studerandena.
  • Studerande kan flyttas från en grupp till en annan om man först flyttar dem från sin grupp till den vänstra rutan och sedan till rätt grupp i den högra rutan.
  • Om studerandens namn står med röd text så studerar han/hon något annat samtidigt. Efter studerandens namn står förkortningen på den kurs som överlappar.

  Gruppernas namn och numrering

  I Kurres Allmänna inställningar kan du välja hur nya, tomma grupper ska namnges då de skapas. Som standard får grupperna ett ordningsnummer, t.ex. VKA.1, VKA2. I stora skolor där det kan finnas kurser som har över 9 grupper lönar det sig att ändra numreringsformatet från 1, 2, 3 osv. till 01, 02, 03 osv. Det gör att grupper som har ordningstalet 10 eller större placeras på rätt ställe i listorna, dvs. efter grupp 9.

  I stället för ett nummer går det också att välja att ge grupperna en annan gruppkod eller -beteckning. Det kan vara en bokstav eller den klass som studerandena i gruppen har. Med alternativet Klasser skapas grupperna utan kod, men vartefter studerandena anmäler sig till grupperna så uppdateras också beteckningen. Om studerande i klass 8A och 8C har anmält sig till en grupp syns 8A/8C i gruppens kod. Gruppbeteckningen kan vid behov ändras för hand i Grunduppgifter, på fliken Grupper i kolumnen Kod, eller i Grupperingens eller Placeringens Egenskaper-ruta i fältet Gruppbeteckning.

  Tips: Då man gör grupper och printar ut uppgifter behöver man ibland endast se gruppens förkortning, ibland namn och ibland både namn och kod. Olika alternativ för att presentera gruppuppgifterna finns under Visa-menyn. Samma alternativ finns också under Allmänna inställningar. Där kan man också välja vilket alternativ som ska fungera som standard och visas i Wilma. Framför allt i grundskolorna lönar det sig att för vårdnadshavarnas skull välja "Kursens namn". Namnet på alla ämnen syns då i sin helhet och inte endast krångliga förkortningar.