Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerande inom yrkesutbildning i läroanstaltsform och personer som avlagt examen under kalenderåret, fältförteckning

  Uppdaterad: 10.1.2019

  Denna datainsamling kan göras som dataöverföring från Primus. För att datainsamlingen ska lyckas ska ni redan i god tid fylla i uppgifterna enligt tabellen nedan.

  Ni kan börja testa januari månads överföring i Primus tidigast i augusti föregående år. Men det är inte sagt att alla ändringar som kommer från år till år är med i programmet förrän Statistikcentralen gett ut sina anvisningar.

  • Den nya lagstiftningen för yrkesutbildningen trädde ikraft 1.1.2018.
  • Nu i övergångsskedet insamlas datan både över de examina som gäller lagstiftningen före 31.7.2018 och den nya lagen. Utbildningsformen kan vara läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning, utbildning som förbereder för fristående examen eller den reformenliga utbildningen (studerande och de som har avlagt examen under kalenderåret).
  • Datainsamlingen är individbaserad och sker endast en gång per år.
  • Du kan testa dataöverföringen i Primus hur många gånger som helst. Filen skickas inte vidare förrän du för in den i Statistikcentralens applikation.

  Den programuppdatering som innehåller de nödvändiga statistikrelaterade ändringarna, utkommer i början av 2019.

  Ändringar i insamlingen för 2018

  • Det nya prestationssättet finns med: "Kunnandet visas i yrkesprov (reformen)".
  • Uppgiften om specialstuderande (ja eller nej) insamlas nu för alla studerande.
  • Grunden för specialundervisning behöver inte längre skickas in.
  • Följande uppgifter ska skickas in över alla studerande: Startdatum för utbildningen/examen vid vilken läroanstalt som helst, Startdatum för utbildningen/examen vid denna läroanstalt, Inskriven 20.1 och Inskriven 20.9.
  • Närvarouppgifterna hämtas från närvarotabellen och från Studerandearbetsdagar/timantal-tabellen.
  • Den nya finansieringsformen 10, om arbetskraftsutbildning, beaktas nu. Uppgiften on finansiering gäller alla.
  • Fältet "Utbildningsväg till fristående examen" heter nu "Utbildningsväg till examen", och uppgiften samlas in för alla studerande som har fältet ifyllt.
  • Kompetenspoängen samlas inte längre in (de fem sista kolumnerna).

  Ändringar i insamlingen för 2017

  • Examenskoderna för specialyrkesexamina börjar nu på 4. De gamla som inleds med 3 godkänns också.
  • En ny finansieringsform har tillkommit: 9 yrkesutbildning för invandrare (statsunderstöd)

  I insamlingen för 2016 skulle kompetenspoängen samlas in i stället för studieveckor. Språkalternativen utökades med kod 98 = Annat språk. Insamlingen utökades även så att också läroanstaltskod_studier och läroanstaltskod_examensbetyg insamlades för dem som avlade delexamina . Tidigare har den betygsgivande läroanstalten insamlats bara i fråga om studerande som avlägger hela examen.

  Till Statistikcentralen skickas endast en fil med uppgifter om studerandena och dem som avlagt examen. Läroavtalsutbildningen ingår inte i den här datainsamlingen, för den finns en egen överföring: Läroavtalsutbildningens statistikinsamling.

  I tabellen nedan har vi samlat ihop de fält som ska fyllas i. Datan samlas i regel in för alla, oberoende av utbildningsform.

  Statistikcentralens postbeskrivning och Excel-kolumnPrimus fältRegisterÖvrigt
  Utbildningsanordnare (A)FO-nummerInformation om skolan
  Läroanstaltsbeteckning_studier (B)Skola (Statistikcentralens läroanstaltskod)StuderandeSe punkt 1)
  Läroanstaltsbeteckning_studierTidigare skola (register)StuderandeSe 1)
  Utbildningsform (C)PrestationssättStuderandeMåste inte ifyllas
  Typ av examen (D)ExamenskodExaminaSe 2)
  Examenskod (E)ExamenStuderande
  ExamenskodExamen 2StuderandeSe 3)
  Kod för examensbenämning (F)ExamensbenämningStuderande
  Kod för examensbenämning 4)Examensbenämning 2StuderandeSe 4)
  Kod för kunskapsområde (G)KompetensområdeStuderande
  Kod för kunskapsområdeKompetensområde 2StuderandeSe 4)
  Undervisningsspråk i utbildningen (H)UndervisningsspråkStuderande
  Utbildningskommun_studier (I)SkolaInformation om skolanSe 5)
  Utbildningskommun_studierTidigare skola (register)LäroanstalterSe 5)
  Personbeteckning (J)PersonbeteckningStuderande
  Elevnummer (K)Studentnummer. De sista 11 tecknen överförs om fältet är ifylltStuderande
  Efternamn (L)EfternamnStuderande
  Förnamn (M)FörnamnStuderande
  Kön (N)KönStuderandeSe 6)
  Modersmål (O)ModersmålStuderandeSe 6)
  Studerandens hemkommun (P)Hemkommun (Om fältet är tomt tas uppgiften från fältet Boningskommun)StuderandeSe 6)
  Studerandens nationalitet (Q)NationalitetStuderandeSe 6)
  Specialstuderande (R)IP har gjorts ikryssat eller ett pedagogiskt dokument gjort (IP, Plan för särskilt stöd, Plan för krävande särskilt stödStuderande eller Pedagogiska dokument (register)Se 7)
  Undervisningsgrupp för specialstuderande (T)Specialelevens undervisningsgruppStuderande eller Pedagogiska dokument (register)Samlas in för specialstuderande
  Den studerandes mål (U)Studerandens mål med studiernaStuderande
  Startdatum för utbildningen/studierna för ifrågavarande examen vid vilken läroanstalt som helst (V)Utbildningens/examens inledningsdatum (kontrolelras i ordningsföljden: 1) Ankomstdatum till skolan 2) Inledningsdatum 3) Utbildningens/examens inledningsdatumStuderande
  Startdatum för utbildningen/studierna för ifrågavarande examen vid den här läroanstalten (W)InledningsdatumStuderande
  Inskriven vid ifrågavarande läroanstalt (20.1.20XX) (X)Närvarotabellen, Vår 20.1.20xx eller Stud.arbetsdagar/timantal-tabellenStuderande
  Inskriven vid ifrågavarande läroanstalt (20.9.20XX) (Y)Närvarotabellen, Höst 20.9.20xx eller Stud.arbetsdagar/timantal-tabellenStuderande
  Finansiering (Z)Finansieringsform (stud.arb.tabellen)StuderandeSe 8)
  FinansieringVårens/Höstens finansieringsform (närvarotabellen)StuderandeSe 8)
  FinansieringStudiernas finansieringStuderandeSe 8)
  Slutdatum för utbildningen (AA)Utbildningens/examens slutdatum (uppskatta datum om studeranden ännu inte har utexaminerats)Studerande
  Avläggande av examen (AB)Se punkt 9 nedanStuderandeSe 9)
  Examensdelar som avlagts (AC)Primus beräknar automatisktStuderandeSe 10)
  Läroanstaltsbeteckning_examensbetyg (AD)Skola (eller Enhet)StuderandeSe 1)
  Läroanstaltsbeteckning_examensbetyg (AD)Läroanstalten som beviljat examensbetyg (register)StuderandeSe 1)
  Examenskommun (AE)UndervisningskommunInformation om skolan
  Examensdatum (AF)Betygstyper och Betygens datum (eller Betygstyper och Examensdatum), eller för delexamen: Delexamens datum.StuderandeSe 11)
  Studiegången till examen (AG)Utbildningsväg till examenStuderande 

  1) I studerandens Skola-fält finns den skola där studeranden fått eller kommer att få examensbetyget. Ifall studierna eller den förberedande utbildningen har avlagts vid en annan läroanstalt, ska denna andra läroanstalt stå i Studeranderegistrets fält Tidigare skola (register) (som hämtar alternativen från Läroanstalter-registret). Skapa därför i Läroanstalter-registret separata registerkort för enheterna på de olika orterna och fyll i fälten Kommun och Statistikcentralens läroanstaltskod på korten. Om läroanstalten har bara en s.k. huvudskola i Information om skolan, och de olika enheterna finns inskrivna i Enheter-registret, kontrollerar Primus också studerandens Enhet-fält och överför den kommun som står där.
  Tillägg 2016: Oppilaitostunnus_tutkintotodistus kerätään nyt myös osatutkintoja suorittaneilta. Tutkintotodistuksen myöntävän oppilaitoksen voi kirjata myös uuteen kenttään Tutkintotodistuksen myöntänyt oppilaitos, jos se on eri kuin opiskeluoppilaitos.

  2) Primus fyller i examenstypen automatiskt på basis av examenskoden.

  3) Examen 2 ska fyllas i om studeranden har avlagt delar av en annan examen (studentexamen räknas inte). Då bildas två rader för studeranden i filen.

  4) Fylls i om studerandens examen innehåller en annan examensbenämning och/eller ett annat kompetensområde. Det bildas då två rader för studeranden i filen.

  5) På samma sätt som i punkt 1.

  6) Kön, modersmål, studerandens stadigvarande boningskommun och studerandens nationalitet är alldeles oumbärliga uppgifter om studeranden saknar personbeteckning. Om studeranden har en personbeteckning och den kommer in korrekt i materialet, kan man lämna bort kön, modersmål, studerandens boningskommun och studerandens nationalitet. Om personbeteckningen är korrekt lämnar Primus bort dessa uppgifter i överföringen.

  7) IP-uppgiften överförs enligt de uppgifter som är angivna vid tidpunkten för dataöverföringen, dvs. om fälten är ifyllda överförs uppgiften om att studeranden är specialstuderande. Kom ihåg att tömma fälten om studeranden inte längre är specialstuderande (ingen IP).

  För att uppgiften om specialstuderande ska överföras, ska antingen fältet IP har gjorts vara ikryssat eller så ska studeranden ha ett pedagogiskt dokument av dokumenttypen "IP", "Plan för särskilt stöd" eller "Plan för krävande särskilt stöd". Dessutom ska man fylla i fältet Specialelevens undervisningsgrupp. När IP:n tas bort, ska IP-fälten i Studeranderegistret tömmas och fältet IP avslutningsdatum/Stödet avslutas ifyllas för det pedagogiska dokumentet.

  Uppgiften om specialstuderandens undervisningsgrupp hämtas i första hand från fältet i Studeranderegistret. Om fältet är tomt, hämtas motsvarande information från registret Pedagogiska dokument. Om ett pedagogiskt dokument gjorts för studeranden, hämtas specialstuderandens undervisningsgrupp från det senaste dokumentet, enligt datum (statistikåret beaktas). Slutdatumet ska då vara tomt eller längre fram i tiden.

  8) Informationen om studerandens finansiering kontrolleras i följande ordning: 1) fältet Finansieringsform i tabellen över studerandearbetsdagar, 2) Fälten Vårens/Höstens finansieringsform i närvarotabellen eller 3) det enradiga fältet Studiernas finansiering. Om finansieringsformen ändras under statistikåret, kommer det in två rader om den studerande i filen. finansieringen ska då vara registrerad i ett flerradigt fält.

  9) "1 Avlagt hela examen" överförs i det fall att Betygstyper-fältet har alternativet "1 examensbetyg" angett, samtidigt som det finns ett datum från statistikåret i fältet Betygens datum på samma rad, eller det finns ett datum från statistikåret i fältet Examensdatum. (Också när man använder examensdatumet ska man ha betygstypen ifylld).

  Om fälten inte innehåller något datum eller om datumen inte är från statistikåret, men studeranden ändå har prestationer från statistikåret, överförs "2 Avlagt examensdelar eller perioder". Betygstyper-fältet ska fyllas i för dem som avlagt hel eller delexamen.

  10) Avlagda examensdelar: Primus beräknar automatiskt antalet examensdelar för alla studerande utifrån prestationerna. Här beaktas endast yrkesinriktade examensdelar. I Kurstyper-registret ska kurstyperna för de yrkesinriktade examensdelarna ha alternativet "Yrkesprov/examensprestationer" ifyllt i Beakta i statistiken. I fältet Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter ska alternativet "Examensdel avlagd i form av yrkesprov" vara valt.

  I gamla läroplaner, som har separata kursklossar för yrkesproven, ska inställningarna göras enbart för yrkesprovens kurstyper.

  Om studeranden har avlagt delar av en annan examen ska det i de studerandespecifika kursuppgifterna för denna examensdel, i fältet Examen, skrivas in den examen som står i Studeranderegistrets fält Examen 2. Primus beräknar då och lägger in dessa olika examensdelar på den andra raden för studeranden i filen.

  11) Om ni har fyllt i både Betygens datum och Examensdatum behöver de INTE längre innehålla samma datum. OBS! Den förberedande utbildningens avslutningsdatum är ofta ett annat än examensbetygets datum. Det finns ett separat fält för detta: Avslutningsdatum, förberedande utbildning för fristående examen, och denna data tas inte med i filen. Den informationen ska alltså inte skrivas in i Examensdatum-fältet.

  Typ av dataöverföring: 
  Statistikcentralen