Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Sammansatta klasser i Primus och Kurre

  Vi rekommenderar att man i stället för sammansatta klasser (1-2) i Primus och Kurre använder sig av separata, årskursvisa klasser (1 och 2). Undervisningsgrupperna kan plockas ihop så att de består av elever från t.ex. två olika årskurser, men det är bra om de egentliga klasserna följer årskurserna. Läraren ser båda klassernas elever från samma ställe samtidigt.

  Sammansatta klasser

  I små skolor samlas ofta elever från olika årskurser till samma undervisningsgrupp. I skolan kan finnas t.ex. klasserna 1-2 och 3-4. Samma lärare undervisar de båda klasserna samtidigt, i samma undervisningsutrymme. Klasserna undervisas ibland i samma, ibland i olika läroämnen.

  I Primus räcker det att ange vilken årskurs eleven hör till och vem som är hans/hennes klasslärare. Hur vissa klasser studerar under ledning av samma lärare hör snarare ihop med arbetsscheman.

  Att upplösa sammansatta klasser till separata klasser

  1) Öppna Klasser-registret och ta fram t.ex. klasserna 1-2.
  2) Ändra klassens namn till "1" och skriv in "2" i Nästa klass -fältet. Spara.
  3) Kopiera detta registerkort och ändra i kopian klassens namn till "2" och skriv in "3" i Nästa klass -fältet "3". Spara.
  4) Gå till Studeranderegistret. På Klasser-mellanbladet finns nu i stället för den tidigare 1-2 klassen de separata klasserna 1 och 2. Hämta fram antingen alla elever eller endast klass "1". I denna klass finns alla elever från den tidigare 1-2 klassen.
  5) Måla de elever som är 2. klassens elever, och ändra klassens namn till "2" i Grupp/klass -fältet.

  Nu är eleverna på årskurser som motsvarar klasserna. Eftersom båda klasserna har samma klasslärare, ser läraren båda klassernas elever i Primus och Wilma. Gör på samma sätt med klasserna 3-4 och 5-6.

  Undervisningsarrangemangen löses och antecknas i Kurre


  Då det i Primus finns skilda klasser 1, 2, 3 och 4, är det lättare att göra undervisningsgrupper i Kurre. För ämnen görs klassvisa grupper, varvid man också får skilda bedömningslistor för alla årskurser. Därefter förenas grupperna på önskat sätt, t.ex. till grupp 1-2 och grupp 3-4.

  Ifall man i Primus använt sammansatta klasser 1-2 och 3-4, överförs dessa klasser även till Kurre. Då man sedan för läroämnena skapar klassvisa grupper och bedömningslistor till dessa, kommer både 1:a och 2:a klassens elever med på samma bedömningslistor.

  Då det i skolan finns både sammansatta klasser och vanliga klasser

  Gör årskursvisa klasser i Primus. Undervisningsgrupperna skapas och deras storlek utjämnas i Kurre: Ifall någon årskurs har många elever, gör i Kurre både en klassvis grupp samt en grupp med två årskursers elever.

  Exempel: Första årskursen har 25 elever, men andra årskursen har bara 11. Man vill göra grupperna "1" och "1-2", i vilka båda finns 18 elever.

  1) Man gör klassvisa grupper "1" och "2".
  2) Man delar den stora 1-klassens grupp i två delar: 18 elever + 7 elever.
  3) Sammanför de 7 eleverna med andra årskursens grupp.
  4) Gör det samma för alla de läroämnen som undervisas i samma grupper.

  Det är lättare att skapa bedömningslistor för separata klasser

  I Primus är de sammansatta klasserna krångliga, ifall bedömningen görs via Bedömning-registret, dvs. med hjälp av bedömningslistor. Då bedömningen sker via Studeranderegistret skapar inte sammansatta klasser problem. Bedömningslistan gäller alltid en viss bedömningsgång, t.ex. MA 1h -kursen. Vitsorden för olika årskursers elever gäller olika bedömningsgånger:

  • 1-klassisternas höstbedömning t.ex. till MA1h
  • 2-klassisternas höstbedömning t.ex. till MA2h

  För att ettornas bedömning skall gå till MA1h-kursen och tvåornas till MA2h-kursen, måste eleverna kopplas till rätt bedömningslistor. Vid användning av sammansatta klasser måste bedömningslistorna göras/bearbetas för hand. Ifall eleverna är på separata klasser 1 och 2, skapas två separata bedömningslistor.

  Uppflyttning från klass fungerar enklare med separata klasser

  Att uppflytta elever från en årskurs till en annan är enklare då en klass innehåller elever från endast en årskurs. Då behöver man inte fundera på om 1-2-klassen skall bli 2-3-klassen, eller om elevmängderna är sådana att det vore bättre att göra t.ex. klasserna 2-3 och 3, eller eventuellt 2 och 3-4 osv. Vid användning av sammansatta klasser måste man ofta flytta elever från en klass till annan, grunda nya klasser mm. Ifall man har separata klasser 1 och 2, kvarstår de likadana under hela skoltiden. Hur och i vilka sammansättningar undervisningen ordnas under olika år bestäms i arbetsschemaprogrammet, dvs. i Kurre.