Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Utskrifter i Wilma


  Det går att begränsa utskrifterna i Wilma för en viss skola eller användargrupp. I praktiken betyder detta att vissa utskrifter kan visas endast för lågstadieskolorna, andra för högstadieskolorna och gymnasierna, och en tredje för vårdnadshavare till nybörjare.

  Även i Wilma kan du printa utskrifter från Primus. Ta i bruk funktionen genom att kryssa i fältet Utskriftsfunktionen i användning i registret Information om skolan. Välj sedan vilka utskrifter som ska visas i Wilma.

  • Studerandens utskrifter = de utskrifter från Studeranderegistret som är synliga för studerande
  • Vårdh. utskrifter = de utskrifter från Studeranderegistret som är synliga för vårdnadshavare
  • Lärarens egna utskrifter = de utskrifter från Lärarregistret som är synliga för lärare
  • Personalens egna utskrifter = de utskrifter från Personalregistret som är synliga för personal
  • Lärarnas och personalens utskrifter = de utskrifter från Studeranderegistret som är synliga för lärare och personal
  • Bedömningens utskrifter = de utskrifter från Bedömningsregistret som är synliga för lärare och personal

  Ingen användargrupp för utskriften i utskriftseditorn behövs:

  De utskrifter som har valts i fälten i registret Information om skolan syns automatiskt för alla anslutningens användare och ingen särskild användargrupp behöver anges. Lärarens utskrifter syns för lärarna i följande situationer:

  • läraren är elevens klassföreståndare, eller
  • läraren hör till en användargrupp (Användargrupp i Wilma) som i Användargrupper-registret har rättigheterna Läraren får se alla studerandekort och Rätt att skriva ut sparade utskrifter för Studeranderegistret, eller
  • läraren har samma användargrupp som den i Kortets äganderätt innehas av på studerandens kort, och denna användargrupp har i Användargrupper-registret ikryssat Rätt att skriva ut sparade utskrifter för Studeranderegistret, eller
  • läraren har Rätt att se alla studerandes uppgifter i Wilma.

  Om du väljer t.ex. "Periodbetyg" i fältet Studerandens utskrifter så ser alla studerande i hela skolan sitt eget periodbetyg i Wilma.

  Via registret Information om skolan får du fram personregistrens och bedömningsregistrets utskrifter. Övriga registers utskrifter begränsas med hjälp av användargrupper.

  Användargrupp för utskriften behövs om:

  • utskriften endast får synas för en begränsad grupp personer
  • det är fråga om en urskrift av en lista
  • utskriften inte finns i något fält i registret Information om skolan (utskrifter från andra register än personregistren och bedömningsregistret).

  Övriga registers utskrifter

  I Wilma kan man också visa andra registers utskrifter, t.ex. från Kurser, Disciplinära åtgärder, Anmälan om olycksfall och Bibliotek. För att dessa ska synas i Wilma ska du

  • göra en utskrift i det register vars uppgifter du vill printa ut
  • göra en användargrupp och lägga in användargruppen på utskriften och för de personer som får använda utskriften
  • kryssa i Rätt att skriva ut sparade utskrifter för ifrågavarande register i Användargrupper-registret
  • De utskrifter som har gjorts i Kursregistret syns på Kurser-sidan, de som har gjorts i Biblioteksregistret syns på Bibliotek-sidan osv.

  Utskrifternas utseende

  Wilmas utskrifter är i pdf-format och de öppnas i ett eget fönster. Utskrifterna ser ut på samma sätt som i Primus och de kan också ändras via Primus vid behov. Ändringarna uppdateras i Wilma genast efter att de har sparats i Primus.

  Om du inte kan öppna utskrifterna i Wilma ska du kontrollera att

  • du har en pdf-läsare på din dator, t.ex. Acrobat Reader, Foxit Reader e.d.
  • din webbläsare tillåter pop up-fönster. Om det inte är tillåtet så kan du öppna utskrifterna genom att klicka på länken med musens högerknapp och välja "Öppna i nytt fönster".

  Utskrifter av listor i Wilma

  I Wilma kan du också få fram utskrifter av listor, t.ex. listor över vårdnadshavarnas kontaktuppgifter eller över studerandens medeltal. Listutskrifter i Wilma kan komma från följande register:

  • Lärare, Studerande, Personal, Vikarier, Sökande
  • Styrelse/Direktion, Arbetsplatshandledare och -bedömare, Utbildningsinspektörer
  • Ansökningar och beslut, Inlärning i arbete, Yrkesprov, Erkännande av kunnande
  • Inventarier, Bibliotek
  • Bostadsrum, Anskaffningsavtal, Platser för praktik och inlärning i arbete
  • Disciplinära åtgärder, Kurser, Meningsbanken, Anmälan om olycksfall
  • Samarbetspartners, Företag

  "Listutskrifter" betyder i det här sammanhanget sådana utskrifter som har gjorts med Primus utskriftseditor och där egenskapen Lista är ikryssad.

  I Utskriftseditorn kan du ställa in vilka kort som ska visas under Inställningar / Utskriftens inställningar i fältet Kort som söks. I Wilma beaktas dock inte listutskrifternas kortsökning, utan på utskriften kommer de studerande med som har sökts fram i Wilma.

  Listutskrifter ska alltid ha en användargrupp och de lärare och den personal som får printa ut listutskriften ska ha samma användargrupp. Personbeteckningar bör inte framgå av utskrifterna, men om det behövs så var extra noga med användarrättigheterna.

  De listutskrifter som hör till studerande och vårdnadshavare ses endast av lärare och övrig personal. Utskrifterna syns på studerandens sida då du har valt en klass eller en annan studerandegrupp med någon av de färdiga sökrutinerna.

  Lärar- och personalregistrets utskrifter av listor syns på lärar- och personalsidan i Wilma då du har sökt fram en grupp med hjälp av de färdiga sökrutinerna.

  På utskriften syns uppgifter om de studerande vars uppgifter läraren har rätt att se. Läraren ska vara studerandens klassföreståndare, ha en gemensam bedömningslista eller så ska läraren ha rätt att se alla studerandens uppgifter i Wilma.

  Ihopsamlade utskrifter

  En ihopsamlad utskrift är det samma som en mapp som innehåller flera utskrifter. En ihopsamlad utskrift kan vara t.ex. ett tresidigt pedagogiskt dokument eller ett examensbetyg med särskilda pärmblad. Användargruppen ska läggas till för den ihopsamlade utskriften och inte för de enskilda sidorna.

  Uppgifter om skolan på utskrifterna

  Om du printar ut skolans namn i multiPrimus kommer uppgiften från det registerkort som har nummer 1 i registret Information om skolan. För att alla personer ska kunna se rätt skola på utskrifterna ska du ändra uppgiften enligt följande:

  • Information om skolan->Skolans namn => ta bort och lägg istället till: Skola[1]->Skolans namn. Det här alternativet finns bl.a. i de utskrifter som berör studerandens uppgifter i Studeranderegistret.