Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Uppflyttade och kvarstannade i grundskolor

  Klassuppflyttning av elever i grundskolan görs då läsåret är slut och då alla nödvändiga utskrifter har printats ut och sparats i utskriftsarkivet. Innan klassuppflyttningen lönar det sig att ta fram all statistik som berör föregående läsår och skriva ner antalet elever på alla årskurser.


  Klassuppflyttningen görs i följande ordning:

  1. Studeranderegistret

  • Sök i Studeranderegistrets huvudfönster fram de elever som ska lämna skolan.
  • Fyll i rätt datum åt de framsökta eleverna i fältet Grundskolans avgångsbetyg.
  • Komplettera också de övriga skolgångsuppgifterna, det vill säga Skolans avgångsdatum och Avgångsklass. OBS! Om ni har MultiPrimus måste också Studerandetypen ändras (se närmare instruktioner under Relaterade länkar).
  • OBS! Ändra inte innehållet i fältet Grupp/klass.


  2. Klassregistret

  • För de elever som lämnar skolan fyller du i fältet Avslutningsdatum. Du kan också ändra klassens namn till t.ex. 9B/2017.
  • Arkivera klasskorten för de klasser som lämnar skolan.
  • Höj de övriga klassernas uppgifter med ett steg i fälten Namn och Nästa klass.

  Genomför uppflyttningen till nästa klass genom att ändra klassens namn. På detta sätt ändras uppgiften automatiskt också på elevens kort i Studeranderegistret. Börja med de äldsta eleverna, dvs. arkivera först avgångsklasserna. Ändra sedan namnet på de övriga klasserna.

  9/20XX arkiveras
  8 ändras till --> 9, t.ex. 8A -> 9A
  7 --> 8
  6 --> 7
  5 --> 6
  4 --> 5
  3 --> 4
  2 --> 3
  1 --> 2
  0 --> 1

  3. Tillbaka till Studeranderegistret, uppdatera årskurserna

  Eleverna är nu på de klasser som de börjar på när det nya läsåret inleds.

  • Arkivera registerkorten för de elever som lämnar skolan.
  • Lägg Årskurs/Årsnivå och Blivande årskurs/nivå ett steg upp för alla elever som blir kvar i skolan. Du kan också lämna Blivande årskurs/nivå tomt.

  4. Elever som stannar kvar på klassen

  • Hämta de elever som stannar kvar på klassen med t.ex. sökrutinen Uppflyttning från klass="Stannar kvar villkorligt" ELLER Uppflyttning från klass="Stannar kvar på klassen".
  • Kontrollera att också dessa elevers betyg från det gångna året finns sparat i utskriftsarkivet.
  • Ändra uppgiften i fältet Grupp/klass för varje elev enligt vilken klass eleven går i på hösten. Fältet Årskurs/Årsnivå behöver inte ändras, uppgiften kan vara den samma som för det gångna läsåret.
  • En kvarstannande elevs prestationer för det gångna året nollställs. Radera alltså elevens vitsord från det gångna året så att de inte syns för vårdnadshavaren och eleven i Wilma.


  5. Information om skolan

  • Uppdatera fältet Läsår i registret Information om skolan och alla datumuppgifter: Läsåret börjar, Höstterminen slutar, Vårterminen börjar, Läsåret slutar, i skolor med flera perioder även Perioderna börjar och Perioderna slutar. Obs! Uppgifterna ska alltid uppdateras ovanpå de existerande uppgifterna, gör alltså inga nya registerkort.

  Då klassindelningen ändras

  Uppflyttning från klass görs på ovannämnda sätt då klassens alla elever direkt överförs till samma klass och då eventuellt också klassföreståndaren förblir den samma. Alla elever i klass 1A överförs till 2A och eleverna i 1B till 2B o.s.v.

  Om det däremot uppstår förändringar i klassindelningen, t.ex. om eleverna i åk 1 under föregående läsår varit indelade i tre klasser (1A, 1B, 1C) men under det kommande läsåret i åk 2 delas in i endast två klasser (2A, 2B), ska registerkortet för klassen 1C arkiveras i Klassregistret. Lägg före arkiveringen till läsåret till klassens namn (t.ex. 1C/2016) och fyll i avslutningsdatum. Gå sedan till Studeranderegistret och flytta den gamla 1C-klassens elever till klasserna 2A och 2B.

  Om klassindelningen ändras för alla elever, kan du arkivera alla tre klasserna (1A, 1B, 1C) och göra registerkort för de nya 2A- och 2B-klasserna. Gå sedan till Studeranderegistret och ange de nya klasserna för eleverna i fältet Grupp/klass.

  Kom ihåg att ändra uppgifterna i fälten Årskurs/Årsnivå och Blivande årskurs/årsnivå.

  Sammansatta klasser

  I stället för sammansatta klasser rekommenderar vi att man använder tydligt åtskilda klasser i Primus. Klassen kan namnges så att det framkommer i namnet att det är fråga om en sammansatt klass.

  Om det ändå finns med sammansatta klasser då man gör uppflyttning från klass ska uppflyttningen göras i Studeranderegistret.
  T.ex. om det är fråga om den sammansatta klassen 1-2, ska informationen i fältet Grupp/Klass hållas oförändrad för 1-klassisterna och fältet Årskurs/Årsnivå ändras ett steg uppåt. Andraklassisternas klass ska ändras och årskursen bytas till 3. Avgångsklasserna hanteras enligt beskrivningen ovan, "Då klassindelningen ändras".

  Uppflyttning från klass i kommuner med multiPrimus

  I kommuner med MultiPrimus är det bäst att skolorna själva gör uppflyttningen från klassen, inte skolkansliet. Orsaken är att kansliets användare ser alla skolors klasser i Klasser-registret. Eftersom det finns många klasser med samma namn (3A, 3A, 3A) i Klassregistret finns det en risk att användaren väljer 3A i Hemby skola istället för 3A i Exempelby skola.

  Då uppflyttningen görs på skolan ser användaren endast den egna läroanstaltens klasser och alla de nya klasserna skapas automatiskt för just denna skola. Om uppflyttning görs på skolkansliet lönar det sig att ändra listans ordning i Klasser-registret och i fältet Grupp/Klass i Studeranderegistret, så att man förutom klassens namn även ser skolans namn, eller så ha klassens och klassföreståndarens namn, t.ex. "3A Exempelby skola" eller "3A Lars Lärare". På detta sätt hittar man säkert det rätta alternativet.