Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opettajatietolomake

  Katso kuva

  Lomakkeen tiedot noudattavat 29.11.2004 allekirjoitettua virka- ja työehtosopimusta.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohjan saat käyttöön Primus W4 -ohjelman opettajarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Lomakkeen tiedot


  Opettajien palkkausperusteet muuttuivat 1.8.2005 alkaen euromääräiseksi. Siksi opettajatietolomake on korjattu muutosten mukaiseksi. Lomakkeen tarkoitus on koota opettajan palkkaukseen vaikuttavat tiedot.

  Primukseen on lisätty uusia kenttiä ylituntipalkkioiden kertoimien merkitsemistä varten. Primus on päivitettävä, jotta uudet kentät saadaan käyttöön.

  Opettajatietolomake on malli, jota voit itse muokata lisää.

  Ylätunniste

  Asiakirjan nimi tulostuu ylätunnisteeseen tekstinä. Koulun nimi, lukuvuosi sekä lukuvuoden alku- ja päättymisajat tulostuvat koulun tiedot -rekisteristä.

  Taulukon sisältö

  Tavallinen taulukko on jaettu seitsemään osioon, joista tulostuvat opettajan palvelussuhde- ja työmäärätiedot.

  Opettaja

  Ensimmäiseen osioon tulostuvat opettajan henkilö -ja koulutiedot opettajarekisteristä.

  Palvelussuhde

  Toiseen osioon tulostuu tietoja palvelussuhteesta. Esimerkiksi Viran koodi ja nimike valitaan Virat -rekisteristä ja tutkintojen nimikkeet Opettajien tutkinnot -rekisteristä. Kaikki palvelussuhteen tiedot tulostuvat opettajarekisteristä.

  Lisäpätevyys tulostuu solun kahdesta sisällöstä. Solun ensimmäinen sisältö Amm. erityisopettajan pätevyys -kenttä tulostuu silloin, kun kyseisessä kentässä on tietoa. Solun toinen sisältö Opinto-ohjaajakoulutus tulostuu silloin, kun kyseiseen kenttään on syötetty tietoa.

  Työmäärät

  Kolmanteen osioon tulostetaan aineet ja niiden tunnit opettajarekisterin ainekohtaisesta työmäärätaulukosta. Tähän taulukkoon voidaan aineen tunnit määritellä myös koulukohtaisesti. Summafunktio laskee aineiden tunnit sarakkeittain yhteen. Taulukon kentät ovat kenttäeditorissa Ainekohtainen työmäärätaulukko -otsikon alla.

  Ammatillisten opintojen teoria ja työnopetus tunnit kirjataan eri sarakkeisiin. Tällöin niistä pystytään laskemaan tarvittavat summatiedot.

  Tehtävät ja niiden tunnit tulostetaan tehtäväkohtaisesta työmäärätaulukosta. Taulukon kentät ovat kenttäeditorin Tehtäväkohtainen työmäärätaulukko -otsikon alla.

  Työaika

  Neljänteen osioon tulostuvat työaikatiedot, kuten opetusvelvollisuus, huojennukset ja ylitunnit.

  Lisätietoja

  Viidenteen osioon tulostuvat huojennusten ja ylituntipalkkioiden perusteet kentistä Huojennukset lisätietoja, Lisätietoja/Eriks.korv.ylitunnit, Lisätietoja/Lisäpalkkaus ja Lisätietoja/Palkkausmäärät.

  Huojennukset voidaan myös tulostaa Opetusvelvollisuuden huojennukset -kentästä, joka on monirivinen ja tiedot valitaan Opetusvelvollisuuden huojennukset -rekisteristä.

  Palkkausperusteet

  Kuudenteen osioon tulostuvat muun muassa palkanmenokohta, euromääräinen peruspalkka sekä lisät.

  Erilliset palkkiot

  Viimeiseen eli seitsemänteen osioon tulostuvat ylituntipalkkion tiedot Primuksen uusista kentistä Kerroin (ylit. vaikuttavat lisät), Y.Kerroin ja Y.Euromääräinen.

  Ylituntipalkkion perusteet täytetään monirivisiin kenttiin Ylit. vaikuttavat lisät ja Ylit. vaikuttamattomat lisät. Kun otat kyseiset kentät käyttöön opettajarekisterissä, syötä ensin perustetekstit em. rekistereihin. Rekisterit ovat Primuksen päävalikossa otsikon muut rekisterit alla nimillä Ylit. vaikuttavat lisät ja Ylit. vaikuttamattomat lisät.

  Alatunniste

  Lomakkeen viimeiselle sivulle tulostuvat nimen selvennykset. Opettajarekisteristä tulostuu opettajan nimenselvennys kentistä Etunimet ja Sukunimi. Rehtorin nimenselvennys tulostuu Koulun tiedot -rekisteristä kentästä Rehtori/Koulun johtaja.

  Lomakkeen muokkaus

  Lomake muodostuu teksti- ja tietosoluista. Klikkaamalla hiiren ykköspainikkeella kyseisessä solussa, ilmestyy ruudun oikealle puolelle Teksti ja Tieto -nimiset välilehdet. Kyseisten välilehtien sisällöstä näet kirjoitetun tai valitun tiedon. Lisätietoja voit lukea Aiheesta liittyen linkistä Teksti, Tieto, Lkm ja Summa -välilehdet.


  Artikkeli on päivitetty 15.01.2015