Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016 Pedagoginen selvitys, esiopetus

  Tämä ohje sisältää esiopetuksen OPS 2016 mukaisen pedagogisen selvityksen muokkauslomakkeen sekä profiililomakkeen. Tiedostot-otsikon alla on myös Wilman lomake pdf-muodossa, josta on nähtävissä lomakkeen rakenne.

  Muokkauslomakkeella (Pedagoginen selvitys 2016.lom) esiopetuksen henkilökunta voi tehdä lapselle pedagogisen selvityksen sekä muokata aikaisempia arvioita. Pedagogiset selvitykset ym. Wilman kautta tehdyt asiakirjat tallentuvat Primuksen Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin.

  Profiililomakkeella tarkastellaan Wilmassa lapselle tehtyä pedagogista selvitystä.

  Lomakkeiden kopiointi Primukseen

  Tallenna ylläolevat tiedostot omalle koneellesi. Avaa Primus ja Ylläpidon rekisterit -osiosta Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Kaikki lapsen tukeen liittyvät sähköiset lomakkeet näkyvät Wilmassa samalla sivulla, valmiiden otsikkojen alla. Tämän ohjeen lomakkeet ohjataan "Pedagoginen selvitys" -otsikon alle ehdolla
  Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Pedagoginen selvitys". Ehto merkitään Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle.

  Lomakkeiden testaus
  Lomakkeiden testauksessa kannattaa käyttää hyödyksi Lomake-editorin kenttää Wilman käyttäjätunnus(testaus), ja laittaa tähän kenttään se käyttäjätunnus, jolla lomakkeita Wilmassa testataan.

  Lomakkeiden näkymisehdot

  Muokkauslomakkeen näkymisehdossa on rajaus, että lomake näkyy, jos lapsen luokka-aste on 0. Tämä tarkoittaa sitä, että Opiskelijat-rekisterin kentässä Luokka-aste/Vuositaso on merkittynä "0". Rajaus on siitä syystä, että jos samassa tietokannassa on sekä esiopetus että perusopetus, näkyy lomake Wilmassa vain esiopetuksessa olevien kohdalla. Voit poistaa näkymisehdosta tämän ehdon tarvittaessa.

  Profiililomakkeen näkymisehdossa on tarkennus asiakirjan selitteen mukaan. Kun uusi asiakirja luodaan, tulee Asiakirja,selite -kenttään oletusarvona tieto "Esiopetus". Profiililomake näytetään tämän tiedon mukaan, eli näkymisehdolla:

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Pedagoginen selvitys" JA Asiakirja, selite="Esiopetus"

  Jotta Wilmassa uudella, OPS 2016 -lomakkeella tehty asiakirja näkyisi oikean profiililomakkeen kautta, pitää sekä uusiin että jo olemassaoleviin pedagogisiin asiakirjoihin tehdä ehto lomakkeen näkymiselle Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle.

  Tarkistussäännön avulla Wilma erottaa milloin pitää käyttää uudempaa ja milloin taas vanhempaa profiililomaketta. Tämä on helpointa toteuttaa päivämäärävertailuna, eli pedagogisen selvityksen profiililomakkeeseen seuraavanlainen ehto:

  Pedagoginen selvitys OPS 2016, profiililomake:

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Pedagoginen selvitys" JA Asiakirja, selite="Esiopetus" JA Asiakirjan laatimispäivä>=1.8.2016

  Vanha Pedagoginen selvitys -profiililomake:

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Pedagoginen selvitys" JA Asiakirja, selite="Esiopetus" JA Asiakirjan laatimispäivä<1.8.2016

  Lomakkeen testausvaiheessa voi päivämäärärajauksen vielä jättää pois, tai vaihtaa siten, että uudet lomakkeet näkyvät Wilmassa.

  Jos esiopetuksessa oleville on täytetty luokka-aste, saa myös luokka-astetta koskeva ehto jäädä näkymisehtoon.

  • Asiakirjalaji->Asiakirjalaji="Pedagoginen selvitys" JA Opiskelija->Luokka-aste/Vuositaso->Luokka-aste="0" JA Asiakirjan laatimispäivä>=1.8.2016

  Lomakkeen tiedot

  Lomakkeen näkyminen Wilmassa

  Täydennä lomake-editorissa muokkauslomakkeelle seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Pedagogiset asiakirjat
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. PK Tuki
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Älä näytä tulostettavaa versiota: Kyllä

  Täydennä lomake-editorissa profiililomakkeelle seuraavat asetukset:

  • Lomakkeen tietokanta: Pedagogiset asiakirjat
  • Lomakkeen tyyppi: Profiililomake
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja, Henkilökunta, Huoltaja

  Pakolliset kentät ja tiedot

  Itse lomakkeessa on oltava aina esillä kentät:

  • Opiskelija
  • Vastuuopettajat
  • Asiakirjalaji
  • Asiakirjan laatimispäivä

  Näiden avulla pedagoginen selvitys liitetään oikeaan lapseen ja vastuuopettajaan, ja se esitetään Wilmassa oikean otsikon alla oikeassa järjestyksessä, oikeiden tulostemallien kanssa. Jos pakollisia kenttiä ei ole esillä, käyttäjä saa Wilmassa ilmoituksen "Käyttö estetty".

  Kopioitavat kentät

  Kun lapselle myöhemmin luodaan uusia asiakirjoja (pedagoginen arvio, pedagoginen selvitys, oppimissuunnitelma tai HOJKS), voi niiden pohjaksi ottaa aiemman tehdyn pedagogisen selvityksen tiedot. Ne tiedot, joiden halutaan kopioituvan asiakirjan uuteen versioon, määritellään lomake-editorissa kopioitaviksi kentiksi.

  Lomakkeelle on valmiiksi merkitty kopioitaviksi seuraavat tiedot:

  • Yhteistyö lapsen ja huoltajien kanssa
  • Lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanne
  • Oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
  • Henkilökohtaiset vahvuudet
  • Annettu tuki ja arvio vaikutuksista
  • Arvio jatkotuen tarpeesta
  • Muun asiakirjan päiväys
  • Muut asiakirjat
  • Muut asiakirjat, lisätietoja

  Lomake Wilmassa

  Lomake näkyy Wilmassa Tuki-sivulla sen jälkeen, kun Näkyy Wilmassa kenttä on rastittu Lomake-editorissa. Lomake näkyy niillä opettajilla, joilla on sama käyttäjäryhmä kuin lomakkeella. Lue lisää käyttäjäoikeuksista.

  Lapsen tukisivulla on linkit uusien asiakirjojen perustamiseen sekä aiemmin tehtyjen selaamiseen. Kun lapselle tehdään uusi pedagoginen selvitys, tulee lapsen nimeksi se, jonka tukisivulla oltiin ja vastuuopettajaksi opettaja itse.

  Lapsen saama tuki: toimenpiteiden hakeminen

  Hae toimenpiteet -painike tulee näkyviin Wilman lomakkeelle, kun lomakkeessa on mukana kentät Toteutetut tukitoimet alkaen ja Toteutetut tukitoimet.

  Toteutetut tukitoimet alkaen -kenttään annetaan jokin päivämäärä, ja klikataan sitten Hae toimepiteet -painiketta. Lapselle annetut tukitoimet ilmestyvät Toteutetut tukitoimet -kenttään. Tukitoimet ovat Wilman kautta kirjattuja, Primuksen Tukitoimet-rekisteriin tallentuneita tapahtumia, ja ne haetaan annetusta päivämäärästä nykyiseen päivään asti. Tukitoimia voi lisätä myös rivi kerrallaan, kunhan lomake on kerran tallennettu.

  Muutokset 2016 lomakkeessa

  • Asiakirjan osiot on nimetty OPH:n mallien mukaisesti, (kuitenkin ilman numeroita, koska joissain tapauksissa kenttätyypeistä ja Primuksen kenttätaulukoista johtuen eivät olisi olleet numeroinnissa identtiset tai osa numeroista jäänyt pois)
  • Vanhojen kenttien paikat lomakkeella ovat joiltain osin muuttuneet uusien osioiden vuoksi.
  • Perustiedot-osioon siirretty kentät: Asiakirjalaji, Asiakirja,selite, Asiakirjan laatimispäivä, Tuen vaihe, Julkaisupäivä huoltajille, Näkyy kaikille opettajille, Piilotettu muilta opettajilta

  Lomakkeelta poistettu kentät:

  • Huoltajien kommentit
  • Työskentelytaidot
  • Sosiaaliset taidot

  Kenttä nimetty eri tavalla Lomake-editoriin (aliasnimi):

  • Asiakirjan laatimiseen osallistuneet (aliasnimi: Muut laatimiseen osallistuneet oppilashuollon ammattihenkilöt)
  • Moniammatillinen yhteistyö (aliasnimi: Käsittely moniammatillisessa työryhmässä)
  • Arvio jatkotuen tarpeesta (aliasnimi: Arvio siitä, millaisilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea

  Lomakkeelle lisättyjä kenttiä:

  • Yhteistyö lapsen ja huoltajien kanssa
  • Oppilaan oppimisen eteneminen (kokonaan uusi, ota Kenttäeditorista) (aliasnimi: Oppimisen eteneminen)
  • Oppilaan kuuleminen (pvm) (aliasnimi: Lapsen kuuleminen)
  • Huoltajien kuuleminen (pvm)
  • Ohjekenttä oppilaan ja huoltajan kuulemisesta

  Lisätty ohjetekstejä kentille. Ohjetekstit ovat lähes suoraan Ops 2016 perusteista. Jossain määrin myös OPH:n lomakkeiden mukaan. Ohjetekstit lisätty/muutettu seuraaviin kenttiin:

  • Yhteistyö lapsen ja huoltajien kanssa (ohjeteksti: Kuvaus lapsen ja huoltajan kanssa tehdystä pedagogisen selityksen laatimiseen liittyvästä yhteistyöstä)
  • Oppimisen eteneminen (ohjeteksti: Lapsen esiopetuksesta vastaavien opettajien selvitys lapsen oppimisen etenemisestä)
  • Moniammatillinen yhteistyö (ohjeteksti: Oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehty selvitys lapsen saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta)
  • Kasvun ja oppimisen kokonaistilanne (ohjeteksti: Selvitys lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanteesta oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehtynä, sekä huoltajan ja lapsen näkökulmista)
  • Henkilökohtaiset vahvuudet (ohjeteksti: Lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet)
  • Arvio siitä, millaisilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea (ohjeteksti: Arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea. (Oppilashuollosta pedagogiseen selvitykseen sisällytetään ainoastaan arvio siitä, tulisiko lapsi ohjata yksilökohtaisen oppilashuollon piiriin.)
  • Perusteltu arvio oppimäärän yksilöllistämisestä (ohjeteksti: Kirjataan myös arvio ja perustelu sille, tarvitseeko oppilas vapauttamisen oppiaineen oppimäärän opiskelusta tai päätöksen toiminta-alueittain opiskelusta)

  Artikkeli on päivitetty 12.08.2016