Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Överföring av kompetenspoäng till Statistikcentralen

  • För studerande som har avlagt läroplansbaserad examen statistikförs efter 1.8.2015 enbart kompetenspoäng.
  • Omfattningarna hämtas från examensdelsnivån, förutom när man använder sig av ett räknesätt för vitsord (beräknat vitsord).
  • Antalet yrkesprov och studiehelheter samlas inte längre in.

  Kompetenspoängen samt de avlagda examensdelarna hämtas från studerandens prestationer i läroplansträdet. För att kunna samla in dessa uppgifter kontrollerar programmet kurstypsinställningarna och prestationsdatumen.

  Primus räknar automatiskt antalet kompetenspoäng och inkluderar dem i överföringsfilen, förutsatt att vissa fält i Kurstypsregistret är ifyllda. Dessa fält måste vara ifyllda för att studierna i olika kurstyper ska beaktas i rätt kolumn i statistiken. Utgående från dessa uppgifter räknar Primus antalet kompetenspoäng. Fälten i fråga är:

  • Beakta i statistiken
  • Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter

  Kurstypsregistrets fält Beakta i statistiken

  Om läroanstalten erbjuder både läroplansbaserad utbildning och fristående examen och dessutom läroavtalsutbildning, ska det flerradiga fältet Beakta i statistiken i Kurstypsregistret fyllas i. Detta fält ersätter kryssfältet Räknas till statistiken, vilket du bör tömma för alla kurstyper och sedan ta ur bruk.

  • Välj för kurstyperna i fältet den statistik där kurstypens prestationer ska ingå (FPA eller Läroavtal).
  • Välj också i detta fält om kurstypen ska beaktas som "Yrkesprov/examensprestationer" eller som vanliga "Prestationer" inom den läroplansbaserade utbildningen.
  • Tilll exempel kurstypen för "Yrkesprov/examensprestationer" ska ha "Yrkesprov/examensprestation", samt vid behov "Läroavtal".
  • För kurstyper av typen 1 obligatorisk/valbar osv. väljs "Prestationer".

  Alternativen i fältet Beakta i statistiken är:

  • FPA
  • Yrkesprov/examensprestationer
  • Läroavtal
  • Prestationer

  Statistik över yrkesprov och inlärning i arbete

  Yrkesprov/examensprestationer

  Beträffande statistiken över yrkesprov eller examensprestationer är det i fortsättningen endast punkten "Examensdelar som avlagts" som beaktas. Det vill säga antalet yrkesprov för yrkesinriktade examensdelar, även för tidigare år. Om man använder sig av Yrkesprov-registret innehåller läroplansträdet endast yrkesprovets helheter, medan fristående examina innehåller examensprestationer som har en egen kurstyp (t.ex. 1 yrkesprov eller 1 examensprestation).

  För att Primus ska kunna beräkna antalet yrkesprov/examensprestationer ska du för yrkesprovets kurstyp (i Kurstyper-registret) välja alternativet "Yrkesprov/examensprestationer" i fältet Beakta i statistiken och, om ni har läroavtalsstuderande, även alternativet "Läroavtal". Fyll också i fältet Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter enligt nedanstående tabell.

  Inlärning i arbete, läroplansbaserade

  I det nuvarande sättet att skriva in IA finns det inga skilda studier med kurstyp för IA i läroplansträdet, utan de finns i stället i registret Inlärning i arbete. I statistiken över de som avlagt examen hämtas omfattningen från det flerradiga fältet Omfattning i kompetenspoäng.

  Programmet räknar ihop kompetenspoängen över studerandens alla IA:n, och från alla rader i dem om flera examensdelar/kurser är knutna till ett IA. I statistiken beaktas endast godkända IA:n.

  Om det i läroplansträdet finns separata kurser med egen kurstyp för IA, se du använda ned nedre tabellen. Om IA har antecknats med hjälp av kurstyp och det finns ett låst vitsord på en högre nivå i läroplansträdet, införs IA-omfattningen inte i summa-kolumnerna, utan endast i statistikens kolumn för inlärning i arbete.

  Fältet Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter

  Nedan finns en tabell som visar vad man ska välja för respektive kurstyper, för att Primus ska kunna räkna kompetenspoängen korrekt för statistiken (erkännande av kunnande, presterade kompetenspoäng, inlärning i arbete). I utbildning som förbereder för fristående examen samlas inte dessa övriga kp-antal in, utan endast antalet examensprestationer för punkten "Examensdelar som avlagts".

  Statistikcentralens postbeskrivningAlternativ i fältet "Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter"
  Tillgodoräknade studier före utbildningens början, kompetenspoängErkännande av kunnande före utbildningens början
  Tillgodoräknade studier på annat håll under utbildningen, kompetenspoängErkännande av kunnande under utbildningen
  Under utbildningen förvärvat kunnande, kompetenspoängPrimus beräknar automatiskt
  Examens kompetenspoäng totaltPrimus beräknar automatiskt
  I fråga om kompetenspoäng för examen, sådant kunnande som förvärvats via inlärning i arbetetUtförd som arbetsplatsutbildning, OM egen kurstyp används!
  Examensdelar som avlagtsExamensdel avlagd i form av yrkesprov (För kurstyperna: 1yrkesprov helhet, 1yrkesprov i arb helhet, 1yrkesprov erk.kunn.)

  Uppdaterad: 10.1.2017

  Typ av dataöverföring: 
  Statistikcentralen