Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Grundläggande utbildningen

  8.8.2018, PW 4.57.2

  • Avlagd årskursprestation bekräftas till KOSKI, om utskrivningsdatumet infaller efter läsårets sista dag.
  • Bekräftelsen om avlagd årskurs överförs inte för dem som har årskurslös undervisning.
  • Uppgiften om skolskjuts överförs nu till KOSKI.

  27.6.2018, PW 4.57:

  • Om Utskrivningsdatum är ifyllt, överförs i fortsättningen också avgångsorsaken från fältet Orsak till avgången (register).
  • Överföringen av "Övriga vitsord (ämne)" och den verbala bedömningen fungerar nu.

  Fälten för den grundläggande utbildningen

  Grundskolorna ska inför KOSKI-överföringen fylla i åtminstone de fält som finns i tabellen längre ner. Dessutom ska alla läroanstalter oberoende av skolnivå fylla i de gemensamma fälten enligt anvisningen KOSKI - gemensamma fält. Fältförteckningen är i nuläget preliminär och vi förbehåller oss rätten till ändringar.

  Vad som ska ifyllas i Kurser-registret

  Koderna för läroämnena finns här. Länken leder till UBS:s lista över ämneskoder. Samma koder ska vara ifyllda i er Primus för att ämnena ska kunna identifieras korrekt vid KOSKI-överföringen.

  • T.ex koden "BI" i UBS:s lista ska för ämnet biologi alltså vara ifyllt i fältet Kod i GA ämnen-registret. (Ofta finns dessa i Primus redan från förr).
  • I Kurser-registret ska alltid GA ämne vara ifyllt för respektive ämne. Fältet i Kurser-registret är alltså kopplat till GA ämnen-registret.

  För de främmande språken finns inga GA-ämne-koder, utan dessa språk ska specificeras i Kurser-registret. För dem ska du i Kurser-registrets fält GA språk fylla i det språk som gäller, t.ex. för tyska ska du ha "tyska de". Dessutom ska fältet Lärokurs fyllas i. Där ska du välja A1, A2, B1, B2 eller B3. För de främmande språken ska du INTE fylla i GA ämne-fältet.

  Uppförandet överförs separat och därmed ska man i Kurser-registret för kursen och ämnet kryssa i fältet Uppförande.

  Prestationerna i årskursen ska bekräftas för en elev som kvarstannat.

  För en kvarstannad elev ska grundskolans årskursprestationer överföras till KOSKI, men de ska inte vara bekräftade. Eleven överförs som kvarstannad till KOSKI, om man i Studeranderegistret har alternativet "Stannar kvar på klassen" valt i Uppflyttning från klass-fältet.

  Vitsorden

  Koski-koderna för vitsorden hittar du i detta dokument (välj "sv"). I KOSKI-tjänsten godkänns inga andra vitsord. Det vitsord som står i kolumnen "Koodiarvo" ska ifyllas i Vitsordsdefinitioner-registrets fält KOSKI-vitsord. UBS har inte gett ut svenska motsvarigheter eller bekräftelse på hur H och S ska behandlas på svenska.

  OBS! Till KOSKI överförs alltså bara sådana vitsord som har fältet KOSKI-vitsord ifyllt i Vitsordsdefinitioner-registret.Från och med version PW 4.55.10 av Primus godkänns också O-vitsordet i överföringen.

  Vi rekommenderar att ni på hösten lägger in val för båda kurserna i årskursen åt eleverna. Då undviker man att bedömningen i höstens kurs orsakar att hela årskursen markeras som avlagd i förtid.

  Till KOSKI överförs också bedömningarna av "Övriga vitsord (ämne) och datan i fältet Verbal bedömning. Om en prestation har t.ex. vitsordet "V", måste det ha "S" ifyllt som KOSKI-vitsord. Då överförs även de övriga bedömningselementen för kursen och deras vitsord till KOSKI, den senast bedömda kursen. Om kursen är bedömd med något annat vitsord (t.ex. en siffra), överförs de förutnämnda inte, utan i KOSKI syns då bara siffervitsordet.

  Undantaget är uppförande. För uppförandet överförs de övriga vitsorden och den verbala bedömningen, även om kursprestationen är bedömd med något annat än "S".

  Bekräftelse av avlagd årkurs

  I Studeranderegistret finns den nya tabellen Årskursbekräftelser, där man i fortsättningen kan anteckna bekräftelserna för årskurser med tanke på KOSKI. Ta fram fälten Bekräftelse, årskurs och Bekräftelse, datum. Fyll i årskursen i tabellen, samt bekräftelsedatumet på samma rad. Om dessa är ifyllda i tabellen, kontrollerar systemet inte längre huruvida prestationerna är avklarade eller inte. Bekräftelsedatumet blir det datum som som står i tabellen på den relevanta årskursraden. Dessa ska fyllas i först när man vet att eleven klarat årskursen, dvs. i allmänhet först i slutet av läsåret.

  Om det inte finns någon bekräftelse i tabellen, söker systemet såsom tidigare igenom studerandens prestationer och Information om skolan-registrets fält Läsåret slutar. Då måste man ta bort alla överflödiga val från läroplansträdet, och alla årestationer i den relevanta årskursen ska avara avklarade. Bekräftelsdatumet blir det datum som står i Läsåret slutar.

  Prestationerna för åk 9 fr.o.m. version PW 4.55.8

  • I prestationen för åk 9 ("Perusopetuksen vuosiluokan suoritus") inkluderas framöver inga bedömningar, om eleven har klarat årskursen (dvs. Uppflyttning från klass är "Uppflyttas" eller "Fortsätter studierna").
  • Bedömningarna för åk 9 inkluderas i stället i prestationen av lärokursen i den grundläggande utbildningen (avgångsbetyget).
  • Som bekräftelsedatum för niornas avgångsbetyg överförs det datum som står i Studeranderegistrets fält Examensdatum. (Detta gäller från och med version PW 4.56.5)

  Grundläggande utbildning enligt verksamhetsområde

  Om en studerande har fältet Undervisning enligt verksamhetsområde ikryssat, hämtas bedömningsdatan på följande sätt:

  • Prestationerna för de som studerar enligt verksamhetsområde hämtas från studerandens läroplan. I Kurser-registret ska man för detta ändamål ange rätt alternativ i fältet Verksamhetsområde för ämnena. Det är den senast bedömda kursen som överförs som bedömning i ämnet.
  • För en niondeklassare i verksamhetsområdesundervisning överförs till KOSKI bara lärokursprestationen om eleven klarar årskursen. Bekräftelsen av avlagd årskurs överförs på samma sätt som i den normala grundl. utbildningen, se ovan.

  Övriga fält som ska fyllas i

  I den första kolumnen finns det Primus-fält som ska fyllas i. I den andra kolumnen finns det register därifrån uppgiften hämtas, dvs där fältet finns. I den tredje kolumnen finns kommentarer till överföringen. I den sista kolumnen finns också information om huruvida fältet är obligatoriskt eller alternativt att fylla i. Alla de övriga fälten där vi inte har kommenterat något är valfria. De fält där det står "+ språkfälten" avser fälten på svenska, finska och engelska.

  Fält i PrimusRegisterKommentarer
  Inledningsdatum 1)StuderandeAlternativt
  Grundläggande utbildningens inledningsdatum 1)StuderandeAlternativt
  Ankomstdatum 1)StuderandeAlternativt
  UndervisningsspråkStuderande/Information om skolanObligatoriskt
  DiarienummerStuderande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt
  (Examen->UBS föreskrift/DnrStuderande)
   
  UtskrivningsdatumStuderandeOm utskrivningsdatumet är detsamma som eller infaller senare än datumet som står i Information om skolan-registrets fält Läsåret slutar (= årskursbekräftelse), överförs för eleven också årskursbekräftelsen till KOSKI (de som byter skola när läsåret slutar). Om utskrivningsdatumet infaller tidigare, blir prestationen ofullständig, "kesken", i KOSKI (de som slutar mitt under läsåret). OBS! Utskrivningsdatum ifylls alltid då en studerande byter skola under läsåret eller efter läsårets slut (under sommaren).
  Orsak till avgången (register)->Studierättens status (KOSKI)StuderandeOm Utskrivningsdatumet är ifyllt överförs även avgångsorsaken
  ExamensdatumStuderandeIfylls endast för åk 9 då de fått avg.betyg
  Bekräftelse, årskursStuderandeIfylls i slutet av läsåret (eller när man vet att eleven klarat årskursen)
  Bekräftelse, datumStuderandeIfylls i slutet av läsåret (eller när man vet att eleven klarat årskursen)
  Startdatum för tillf. avbrottStuderande
   
  Slutdatum för tillf. avbrottStuderande
   
  Årskurslös undervisningStuderandeOm fältet är ikryssat skickas aldrig årskursbekräftelse till KOSKI.
  Betygets tilläggsuppgifter + språkfältenStuderande
   
  Senarelagd start för grundläggande utbildningenStuderande
   
  Börjat före läropliktenStuderande
   
  Årskurs/ÅrsnivåStuderandeAlternativt
  Årskurs/ÅrsnivåKlasserAlternativt
  Grupp/KlassStuderandeObligatoriskt. Ska också ifyllas för hemundervisningselever. (Gör klasser för dessa i Klasser-registret)
  SpråkbadsspråkStuderande
   
  Uppflyttning från klassStuderande
   
  Skolskjutsens inledningsdatumStuderande
  Skolskjutsens slutdatumStuderande
  Hemundervisning för studeranden frånStuderande
  Hemundervisning för studeranden tillsStuderande
  Studeranden utomlands frånStuderande
  Studeranden utomlands tillsStuderande
  Betygsundertecknare (lärare) / Betygsundertecknare (personal) /Betygsundertecknare (text) 2)Studerande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt om prestationen är klar
  Betygsundertecknarens titelStuderande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt om prestationen är klar
  Boende, startdatumStuderandeOm personen bor på internat
  Boende, slutdatumStuderandeOm personen bor på internat
  Typ av boendeStuderandeOm personen bor på internat
  Skolhemsperioden börjarStuderande
  Skolhemsperioden slutarStuderande
  Kurstypens nivåKurstyperObligatoriskt (ämne eller kurs)
  IndividualiseradKurstyper
   
  ObligatoriskKurstyperFör kurstyper av typen obligatoriska
  Undervisningsspråk->Kod(ISO 639)Kurser
   
  GA ämne (->Kod) 3)KurserIfylls för riksomfattande ämnen
  GA modersmål 3)KurserIfylls för riksomfattande modersmålsämnen
  GA språk->Kod(ISO 639) 3)KurserIfylls för främmande språk
  Lärokurs 3)KurserIfylls för främmande språk
  KOSKI-ID + språkfältenKurserAlternativt, för lokala ämnen
  Beskrivning + språkfältenKurserAlternativt, för lokala ämnen
  ÅrskursKurserIfylls för alla kurser på de nedre nivåerna
  UppförandeKurserKryssas i för de kurser som avser uppförande och för ämnet uppförande
  Överföring till stödnivån 4)Pedagogiska dokument= Intensifierat stöd
  Stödet inleds 4)Pedagogiska dokument
  Stödet avslutas 4)Pedagogiska dokument
  Utkast 4)Pedagogiska dokumentOm dokumentet är ofullbordat
  Särskilt stöd 4)Ansökningar och beslut
  Stödnivå 4)Ansökningar och beslut
  Beslut om särskilt stöd 4)Ansökningar och beslutObligatoriskt
  Inledningsdatum 4)Ansökningar och beslutObligatoriskt
  Avslutningsdatum 4)Ansökningar och beslut
  Specialelevens undervisningsgrupp 4)Ansökningar och beslut
  Undervisning enligt verksamhetsområde 4)Ansökningar och beslut
  Förlängd läroplikt 5)Ansökningar och beslut
  I flexibel grundläggande utbildning (JOPO) 5)Ansökningar och beslut

  1) Ett av dessa tre datum måste vara ifyllt. Inledningsdatumet är det datum då studeranden har börjat i skolan i fråga.
  2) Om undertecknare-fälten i Studeranderegistret är tomma, hämtas informationen i andra hand från Klasser-registrets fält Betygsundertecknare, Betygsundertecknarens titel. (I tredje hand går programmet via Enhet-fältet och plockar från Enhetens ledare, Enhetsledarens titel). I fjärde hand kontrollerar programmet Information om skolan-registrets Rektor/Skolans föreståndare, Rektorns titel.
  3) Se närmare anvisningar om ifyllningen av ämnen och kurser i en separat anvisning (se listan nertill).
  4) När det gäller tilläggsuppgifterna om den grundläggande utbildningen och uppgiften om intensifierat stöd, hämtas denna data från Pedagogiska dokument-registret, från fälten som nämns i tabellen. Datan om särskilt stöd hämtas från Ansökningar och beslut-registret.
  5) Om studeranden har ett beslut i Ansökningar och beslut-registret och man där har kryssat i antingen Förlängd läroplikt eller , kommer datumen att hämtas från beslutets registerkort, från fälten Inledningsdatum
  och Avslutningsdatum. De motsvarande fälten i Studeranderegistret beaktas inte längre (efter PW 4.55.6).


  Uppdaterad: 9.8.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI