Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opettajan työajan tulosteet

  Kurre 7:ssa on valmiit tulosteet opettajan työsuunnitelman ja muihin tehtäviin käytettyjen tuntien tulostamista varten. Työsuunnitelmat koskevat lähinnä ammatillista koulutusta ja opistoja.

  Kaikki opettajan työmääriin liittyvät tulosteet saa auki perustietoikkunan Opettajat-välilehdeltä, Tulosteet-valikosta. Muiden tehtävien tunnit tulostetaan Muut tehtävät -välilehden kautta.


  Opettajan työsuunnitelma -tuloste

  Työmäärät tulostetaan perustietoikkunan Opettajat-välilehdellä: Tulosteet / Opettajan työsuunnitelma. Tässä tulosteessa näkyy opettajan opetusryhmät, niihin liittyvä opetustyö ja muun työn osuus. Alla näkyy yhteenveto suunnitelluista ja toteutuneista tunneista. Ylituntien rivi näytetään vain niiden opettajien osalta, joiden työsuhdemuotona on "Opetusvelvollisuus".

  Tulostusikkunassa on optio: Tulosta sijoitetut tunnit. Sen valitsemalla on mahdollisuus tulostaa ryhmän sijoitettu kesto omana sarakkeenaan työsuunnitelma-tulosteelle. Tulosteen alatunnisteen yhteenvetoihin tulostuu myös sijoitetut kestot omana rivinään.

  Jaksovalinnat-välilehdellä on välilehdet Jaksojärjestelmästä ja Aikaväliltä. Näin voi valita tulostuksen joko jaksojen mukaisesti tai valitun aikavälin mukaisesti. Kohta Käytä tätä jaksojärjestelmää aina oletuksena on disabloitu, toisin sanoen siihen ei käyttäjä voi vaihtaa ruksia päälle tai pois päältä. Kurre ottaa kentän asetuksen suoraan kurretiedoston Yleisista asetuksista Laske työmäärät -kenttäkokonaisuudesta.

  Aikavälin mukaisessa tulostuksessa on lisäksi asetukset viikonlopun päivien ja arkipyhien poistamiseen sekä jaksottamattomien ryhmien ja muiden tehtävien huomiointiin. Välilehdellä on myös Aseta oletusjaksojärjestelmän aikaväli -linkki, jota klikkaamalla Kurre täyttää aikaväliksi senhetkisen oletusjaksojärjestelmän alku- ja loppupäivämäärän. Kurren Yleiset asetukset -ikkunassa voi valita, käytetäänkö tulosteissa oletuksena jaksojärjestelmää vai aikaväliä.

  Lisäasetukset-välilehdellä voi halutessaan siirtää alatunnisteen yhteenvedot tulostumaan ylätunnisteeseen. Lisäksi tulostumaan voi valita myös opettajan työsuhteen tiedot. Tällöin tulosteen yläosaan tulee mukaan opettajan työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä sekä virka/toimi. Myös esimiehen ja opettajan allekirjoitukset voidaan laittaa tulostumaan alatunnisteeseen tämän välilehden kautta.

  Laskennan pohjatiedot ja laskentakaavat on kuvattu tarkemmin erillisissä ohjeissa, joihin on linkit tämän ohjeen alla.

  Huojennukset: Työsuunnitelman alaosaan saa tulostettua myös Lukuvuoden huojennukset. Jos huojennettua tuntimäärää on jaksotettu tai sijoitettu, näkyy tulosteella sarakkeet "Jaksotettu", "Sijoitettu" ja "Tuntimäärä". Valitse Tulostettavat tiedot -välilehdeltä asetukset Tulosta jaksotetut työmäärät ja Tulosta sijoitetut työmäärät, jolloin nämä sarakkeet näkyvät.

  Vuosityöaika: Jos käytössä on vuosityöajan seuranta, tulosteelle saa näkyviin työaikalajit-yhteenvetoon työn luonteelle omat sarakkeet. Työaikalajien taulukon jatkeeksi tulostuu sidotulle ja sitomattomalle työlle molemmille kolme saraketta: "Yhteensä, Tavoite ja Ylitunnit." Jos opettajalta ei löydy työaikalajia, joka hänelle kuitenkin tulostuu, näytetään se punaisella. Punaisella voi tulostua esimerkiksi oletus-työaikalaji, jos opetustunneille ei ole erikseen määritelty työaikalajeja.

  Tunnit, jotka eivät kerrytä työmäärää: Opettajan työmäärä tulosteelle saa myös sellaiset tunnit, joista ei varsinaisesti kerry työmäärää, esim. KiKy-tunnit. Lisäasetukset-välilehdellä rastitaan kohta Tulosta myös tunnit, joista ei kerry työmäärää. Tunnit tulostuvat omaan taulukkoonsa. Työmäärää kerryttämättömiksi lasketaan tunnit, joiden:

  • sijoitustyyppi on tyhjä tai sijoitustyypillä on rastittuna Huomioi työmäärissä,
  • kurssityypin Opetustyökerroin- ja Oheistyökerroin-sarakkeissa on 0 (nolla) ja
  • kurssityypin Opetustyötä/laajuus/opiskelija- ja Oheistyötä/laajuus/opiskelija-sarakkeet ovat tyhjinä.

  Muiden tehtävien tunnit -tuloste

  Perustietoikkunan Muut tehtävät-välilehdellä tulostetaan yhteenveto opettajien muusta työstä: valitse Tulosteet / Muiden tehtävien tunnit. Tässä tulosteessa näkyy yhteenveto opettajan muista tehtävistä, niihin käytetyistä tunneista jaksoittain sekä niiden sijoitustyypit ja opetustilat. Voit tulostaa myös tunnisteet, tehtävään liitetyt muut resurssit tai henkilöt.

  Tulosteelle voi valita Lisäasetukset-välilehdellä optioita:

  • "Tulosta vain sijoitukset", jolloin siihen tulostuu tiedot vain niistä tehtävistä, jotka on jo sijoitettu.
  • "Tulosta opettajakohtaiset rivit", tulostaa niin monta riviä, kuin tunnille on lisätty opettajia.
  • "Tulosta vain tunnit, joissa opettaja", jolloin tehtävä tulostetaan, jos siinä on vähintään yksi opettaja.

  Tiliraporttitulosteet

  Opettajat-välilehden Tulosteet-valikossa on kolme tiliraporttitulostetta:

  • Tiliraportti
  • Tiliraportti opettajittain
  • Tiliraporttikooste

  Lisäksi on vielä kaksi koostetulostetta:

  • Opettajakohtainen tiliraporttikooste
  • Luokittainen tiliraporttikooste

  Ennen tiliraporttitulosteiden käyttöä täytyy Kurssityypit-välilehdelle ottaa esiin sarake Tiliöintitunnus. Sarakkeen saa näkyviin Näytä-valikon Valitse näkyvät sarakkeet -toiminnolla. Tiliöintitunnus-sarakkeeseen määritellään, mihin sarakkeeseen kyseisen kurssityypin tunnit tiliraporteissa lasketaan. Oletuksena sarakkeessa on "Lähiopetus". Tiliöintitunnus täytyy määrittää kurssityypeille kaikkiin Kurren tiedostoihin, jotka ovat mukana opettajien laskennassa.

  Jos tiliraporttituloste halutaan tulostaa esimerkiksi kevät/syksy-jaolla, täytyy Jaksojärjestelmät-välilehdellä luoda uusi jaksojärjestestelmä, jossa on kaksi jaksoa, "syksy" ja "kevät" (ellei tälläistä jaksojärjestelmää ennestään ole). Jakson opetuspäivinä täytyy olla oikeat päivät, koska tulosteeseen lasketaan tunnit vain niiden päivien osalta, jotka jaksojärjestelmään on merkitty mukaan.

  Kun tulostat esim. Tiliraportti-tulostetta, valitse Jaksovalinnat-välilehdeltä haluamasi jaksojärjestelmä (esim. syksy/kevät-jaksojärjestelmä). Rasti kohta Käytä tätä jaksojärjestelmää aina oletuksena, jolloin Kurre tulostaa aina tämän jaksojärjestelmän kautta tämän kyseisen tulosteen. Tiliraporttitulosteet näyttävät siis tunnit valitun jaksojärjestelmän mukaan, joten tunnit voi halutessa jakaa useammallekin jaksolle.

  Tiliraportin voi tulostaa kustannuspaikan, laskentatunnisteiden, tilinumeron tai kokonaisen tunnisteen mukaan. Vaihtoehdoiksi haetaan kaikki tunnisteet, joita opettajilla on eri Kurre-tiedostoissa, jotka ovat julkisia.

  Luokittainen tiliraporttikooste -tulosteessa ryhmän tuntimäärä lasketaan ryhmän oppilasjaon mukaan. Jos esimerkiksi ryhmän oppilaista puolet on A-luokalta ja puolet B-luokalta ja ryhmällä on 28 tuntia, tulee tulosteeseen molemmille luokille 14 tuntia.

  Työmäärien siirto muuhun ohjelmaan

  Jos haluat muokata Kurren tuottamia tietoja jossain toisessa ohjelmassa, saat siirrettyä tiedot Windowsin leikepöydän kautta. Maalaa Opettajat-välilehdellä kaikki opettajat, klikkaa hiiren 2. painiketta ja valitse Kopioi valitut leikepöydälle. Avaa sitten esim. taulukkolaskentaohjelma ja liitä tiedot siihen. Toinen vaihtoehto on tallentaa tuloste html-muodossa ja avata sitten taulukkolaskentaohjelmassa.

  Työmäärien siirto Primukseen

  Opettajien työmäärät voi siirtää myös suoraan Kurresta Primukseen, Opettajien työmäärät -rekisteriin. Valitse Opettajat-välilehdellä Tiedonsiirrot / Siirrä Primukseen / Opettajien työmäärät. Katso tarkemmat ohjeet alapuolella olevasta ohjelinkistä.

  Avainsanat: opettajan työsuunnitelma, muiden tehtävien tunnit

  Päivitetty 23.3.2017