Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerande i läroavtalsutbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret, fältförteckning  Uppdaterad: 16.1.2019

  Denna instruktion gäller läroavtalsutbildning. För att datainsamlingen ska lyckas, ska obligatoriska uppgifter vara ifyllda i Primus i god tid, enligt tabellen nedan. Januari månads dataöverföring kan testas i Primus redan från och med augusti föregående år. De årliga statistikförändringarna är dock inte nödvändigtvis beaktade i programmet förrän Statistickentralen publicerat sina egna instruktioner. De uppgifter som ändras i insamlingen för studerandena 2018 beaktas i den programuppdatering som ges ut i början av januari 2019.

  I den här statistiken insamlas uppgifter endast om studerande i läroavtalsutbildning som leder till examen. Det finns en separat instruktion för datainsamling av uppgifter för övriga studerande, här. Du kan testa dataöverföringen i Primus hur många gånger som helst. Filen skickas inte vidare förrän du för in den i Statistikcentralens applikation.

  Ändringar i insamlingen för 2018

  • Det nya prestationssättet finns med: "Kunnandet visas i yrkesprov (reformen)".
  • Den nya finansieringsformen 10, om arbetskraftsutbildning, beaktas nu. Uppgiften on finansiering samlas in för alla.
  • Närvarouppgifterna kan hämtas från närvarotabellen och nu också från Studerandearbetsdagar/timantal-tabellen. -> nytt alternativ i startrutan för dataöverföringen.
  • När data om specialstuderande insamlas, beaktas i Pedagogiska dokument-registret även dokumenttyperna "Plan för särskilt stöd" och "Plan för krävande särskilt stöd".

  I insamlingen för 2017 ändrades examenskoderna för specialyrkesexamina till att börja med 4 istället för med 3. Dessutom tillkom den nta finansieringsformen "9 yrkesutbildning för invandrare (statsunderstöd)".

  I insamlingen för 2016 kom ett tillägg om finansieringsformen: om foinansieringsformen hade ändrats under statistikåret, kom det in två rader över studeranden i statistiken. Se punkt 8) längre ner.

  Statistikcentralens postbeskrivning/Excel-kolumnPrimus fältRegister
   
  Utbildningsanordnare (A)Läroavtalsutbildarens kodInformation om skolan
   
  Examenskod (B)ExamenStuderande
   
  Kod för examensbenämning (C)ExamensbenämningStuderande
   
  (Kod för examensbenämningExamensbenämning 2Studerande
   
  Kod för kunskapsområde (D)KompetensområdeStuderandeSe 1)
  Kod för kunskapsområdeKompetensområde 2StuderandeSe 1)
  Undervisningsspråk i utbildningen (E)UndervisningsspråkStuderande
   
  Utbildning med examen som mål (F)PrestationssättStuderandeSe 2)
  Läroavtalsutbildning för företagare (G)Företagarens läroavtalsutbildningStuderande
   
  Personbeteckning (H)PersonbeteckningStuderande
   
  Tillnamn(I)EfternamnStuderande
   
  Förnamn (J)FörnamnStuderande
   
  Kön (K)KönStuderandeSe 3)
  Modersmål (L)ModersmålStuderandeSe 3)
  Stadigvarande bostadsort (M)Hemkommun (Ifall fältet är tomt hämtas uppgiften från fältet Boningskommun)StuderandeSe 3)
  Nationalitetskod (N)NationalitetStuderandeSe 3)
  Datum då utbildningen/examen inletts (O)Läroavtalet inledsStuderande
   
  Datum då utbildningen/examen slutförts (P)Läroavtalet upphörStuderande
   
  Den studerandes mål (Q)Studerandens mål med studiernaStuderande
   
  Utfallet under kalenderåret (R)Se punkt 4 nedanStuderandeSe 4)
  Upphörande av läroavtal (S)Hävning av läroavtalStuderande
   
  Betyg över läroavtalsutbildning (T)Intyg över läroavtalsutbildningStuderande
   
  Examensdatum (U)Examensdatum eller Betygstyper och Betygens datumStuderande
   
  Läroanstalt (V)Fältet Skola eller Läroanstalt i Studeranderegistret
   
  Arbetsgivare 5) (W)Läroavtalsplats (FO-nummer)StuderandeSe 5)
  Specialstuderande 6) (X)IP har gjorts eller ett pedagogiskt dokument har upprättats (IP, plan för särskilt stöd, plan för krävande särskilt stöd)Studerande och Pedagogiska dokumentSe 6)
  Examensdelar som avlagts (Y)Primus beräknar automatisktStuderandeSe 7)
  Elevnummer (OID) (Z)Reserveras plats för nummer, ett nytt fältStuderande
   
  Finansiering (AA)Studiernas finansiering / Höstens finansieringsform / Vårens finansieringsform / FinansieringsformStuderandeSe 8)


  1) Om studerandens undervisningsspråk är svenska ska man hämta kompetensområdeskoden från Statisktikcentralens svenskspråkiga lista för studeranden. Gör då registerkort med det svenska namnet i registret Kompetensområden och välj ett sådant för en studerande med svenska som undervisningsspråk.

  Om en studerande avlägger två examensbenämningar samtidigt och/eller två kompetensområden, ska det komma två rader för denna person i statistiken. Raderna innehåller i övrigt samma information förutom examensbenämningskoden och kompetensområdeskoden. Dessa uppgifter hämtas från Primusfälten Examensbenämning 2, Kompetensområde 2. Efter examensreformen (1.8.2015) ersattes utbildningsprogrammen av kompetensområden. Primus beaktar primärt kompetensområden, men om dessa fält är tomma, hämtar programmet informationen ur fälten för utbildningsprogram.

  2) Om Prestationssätt-fältet har uppgiften "Läroplansbaserad" vald, överförs "1 Läroplansbaserad utbildning". Om fältet har "Kunnandet visas i yrkesprov (reformen)" valt, överförs "3 Utbildning enligt lagen som trädde ikraft 1.1.2018".

  3) Kön, modersmål, studerandens stadigvarande boningskommun och studerandens nationalitet är nödvändiga uppgifter ifall studeranden inte har en personbeteckning. Om studeranden har en personbeteckning och det anges korrekt i materialet, behöver man inte meddela studerandens kön, modersmål, stadigvarande boningskommun och nationalitet. Då personbeteckningen är korrekt lämnar Primus bort dessa uppgifter från dataöverföringen. Om personsignumets slutdel har bokstaven Ä som sista tecken, omvandlar Primus slutdelen till XXXX, enligt Statistikcentralens instruktioner.

  4) Utfallet för kalenderåret överförs enligt följande:

  • "1 Avlagt hela examen" överförs om det i studerandens
   • Prestationssätt-fält står "Läroplansbaserad" och
   • i Betygstyper-fältet "1 examensbetyg" och
   • på samma rad ett datum från kalenderåret i fältet Betygens datum eller
   • om Examensdatum-fältet innehåller ett datum från kalenderåret.

  Om det inte finns några examensdatum, men studeranden har prestationer, blir utfallet "2 Avlagt examensdel eller delar". I annat fall, då "Läroplansbaserad"-alternativet är valt i Prestationssätt-fältet, överförs "3 Deltagit i förberedande utbildning eller i läroplansbaserad utbildning, har inte avlagt examen".
  • Om studeranden i Prestationssätt-fältet har alternativet "Fristående prov" överförs uppgifterna enligt nedan:

   • Då det i Betygstyper-fältet står alternativ "1 examensbetyg" och fältet Betygens datum på samma rad har ett datum från kalenderåret, eller ifall Examensdatum-fältet innehåller ett datum från kalenderåret, överförs "1 Avlagt hela examen".
   • Om dessa fält inte innehåller datum eller datumet inte är från kalenderåret, men studeranden har prestationer, överförs "2 Avlagt examensdel eller delar".
   • Om varkendera av de ovannämnda förverkligas (studeranden har inte fått examen eller studeranden har inte prestationer) men fältet Förberedande utbildning för fristående examen är ikryssat, överförs "3 Deltagit i förberedande utbildning, har inte avlagt examen.
  • Om den studerande i Prestationssätt-fältet har "Kunnandet visas i yrkesprov (reformen)" valt, överförs värdet 1, om den studerande har avlagt examen under statistikåret. Om studeranden inte har utexaminerats men har prestationer, överförs värdet 2. Om studeranden inte har utexaminerats och inte har några prestationer, blir värdet 3.
  • Kurstyperna som ska beaktas som prestationer här definieras med hjälp av att kryssa i Kurstyper-registrets fält Beakta i statistiken. Av kurstyperna beaktas examensdelarna (yrkesprovshelheterna/examensprestationerna/yrkesinriktade examensdelar). I fältet Beakta i statistiken ska alternativet då vara "Läroavtal".

  5) Läroavtalsplats-fältets innehåll kommer från Platser för praktik och inlärning i arbete-registret, där man fyller i fältet FO-nummer. Om FO-nummerfältet är tomt hämtas uppgiften från Företag-registrets fält Företag.

  6) För att uppgiften om specialstuderande ska överföras, ska fältet IP har gjorts vara ikryssat för studeranden. Uppgiften om specialstuderande överförs också om studeranden har ett pedagogiskt dokument (av dokumenttypen IP, Plan för särskilt stöd, Plan för krävande särskilt stöd) för statistikåret. IP:s slutdatum ska vara tomt eller längre fram i framtiden.

  7) Det som överförs är det ackumulerade antalet avlagda examensdelar. Primus använder prestationernas kurstyp och prestationsdatum för att räkna ut antalet examensdelar. Kurstyper som har alternativet "Läroavtal" i fältet Beakta i statistiken beaktas i antalet presterade examensdelar. Examensdelen ska dessutom ha ett vitsord. De gemensamma examensdelarna och de fritt valbara examensdelarna ska inte samlas in.

  8) Obligatorisk uppgift för alla. OBS! Om finansieringen har ändrat under statistikåret, uppstår två rader om studeranden i statistiken. Finansieringsinformationen hämtas i första hand från fältet Finansieringsform i tabellen över studerandearbetsdagar, och i andra hand från närvarotabellens fält Höstens finansieringsform och Vårens finansieringsform. Om bägge ställen är tomma, tas finansieringsuppgiften från fältet Studiernas finansiering. De tillåtna koderna för finansieringsformen är 1-10.

  Typ av dataöverföring: 
  Statistikcentralen