Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Register och fält för examensbetyget

  För att examensbetyget ska bli korrekt utskrivet ska vissa saker vara registrerade i de register som nämns nedan. De uppgifter som behövs för betyget skrivs ut direkt från dessa registers fält. På så vis behöver man anteckna uppgifterna endast på ett ställe och de kan hämtas till olika utskriftsbottnar. I Studeranderegistret finns länkfält är kopplade till registren som nämns nedan. Informationen i dessa fält hämtas till utskrifterna som data.


  I registret Examenskommissioner ska du ha alla examenskommissioner för de examina som ingår i läroanstaltens utbud (gäller fristående examen). Examenskommissionens och dess ordförandes namn hämtas till betyget från detta register. Examenskommissionens ordförande undertecknar betyg för examen som avlagts som fristående examen eller delexamensbetyg.

  I registret Organ antecknas uppgifterna om de organ som ansvarar för yrkesproven. I Studeranderegistret finns fältet Organ, som är kopplat till Organ-registret. Yrkesprovsbetyget undertecknas av organets ordförande.

  I registret Examina ska finnas alla de examina som kan avläggas vid läroanstalten. För varje examen ska ifyllas åtminstone fälten Examen, Examenskod, UBS föreskrift/Dnr och UBS föreskrift/datum (finns på framsidan av examensgrunderna). Fristående examen: välj för varje examen ur rullgardinsmenyn den examenskommission som examen hör till. Alternativen kommer från registret Examenskommissioner.

  Examina kan också hämtas från gränssnittet eGrunder, med hjälp av en loader.

  Om en examensbenämning täcker hela examen ska den stå i fältet Gemensam examensbenämning. (T.ex. grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare).

  I registret Kompetensområden antecknas alla kompetensområden som kan studeras vid läroanstalten. Fyll i åtminstone fälten Kompetensområde och Kod. I Studeranderegistret finns länkfälten Kompetensområde och Kompetensområde 2 som är direkt kopplade till registret Kompetensområden.

  Tidigare:
  Kompetensområdena ersätter utbildningsprogrammen, men i t.ex. statistiken hämtar Primus uppgifter också från fältet Utbildningsprogram, om detta är ifyllt. I registret Utbildningsprogram ska åtminstone fälten Utbildningsprogram och Kod vara ifyllda. I Studeranderegistret finns på motsvarande sätt länkfälten Utbildningsprogram och Utbildningsprogram 2.

  Registret Examensbenämningar behövs då man inom samma examen utexaminerar studerande med olika examensbenämningar. Då kommer namnet på examen (samma för alla) samt examensbenämning(ar) (varierar) separat in på betyget. Om examensbenämningen är den samma för alla studerande som avlägger en viss examen, ska denna benämning stå i fältet Gemensam examensbenämning i registret Examina. I Studeranderegistret finns fälten Examensbenämning och Examensbenämning 2 som kan användas då studerandens examen inkluderar två examensbenämningar.

  I registret Förordningar som antecknas på betyg ska främst förordningsnummer och datum som används i den läroplansbaserade undervisningen registreras. På baksidan kommer texten att examen är avlagd i enlighet med undervisningsministeriets förordning, och därtill förordningsnumret, t.ex. A216/2011. Efter förordningsnumret antecknas ändringsdatum och nummer för den bilaga som var i kraft då studeranden inledde sina studier. Studerande från samma grupp kan alltså på betygets baksida ha olika förordningsnummer och datum, beroende på när de inlett sina studier.

  I Studeranderegistret finns fältet Förordning som ska finnas på betyget (register) som är kopplat till registret Förordningar som antecknas på betyg. Här kan man för varje studerande välja vilken förordning som ska komma på deras betyg. Då alternativen färdigt förts in i registret behöver man inte separat ange långa förordningsnummer och datum för varje studerande, och på detta sätt undviker man också skrivfel.

  I registret Tilläggsuppgifter till bedömning kan du skriva in egna referensuppgifter för betygen eller hämta referensuppgifterna med en dataöverföring. Eftersom referenstexterna ofta är långa lönar det sig att spara dem i registret. På så vis finns samma referenstexter tillgängliga att användas för alla studerande.

  Du kan bearbeta referensuppgifterna ännu i bedömningsskedet genom att klicka på kursprestationens Tilläggsuppgifter-fält eller bedömningslistans Betygsreferens-fält och trycka på F3 på tangentbordet. Då öppnas ett separat editeringsfönster där du kan välja den önskade referensen, varvid hela texten visas i den nedre delen av fönstret och är lättare att bearbeta.

  Avgift för fristående examen: En del av examenskommissionerna vill förutom betygen också ha en lista där det framgår bl.a. när den fristående examen har betalats. Datumen antecknas i fältet Avgift för fristående examen i Studeranderegistret. Andra examenskommissioner vill ha en tabell över studerandena, avlagda examensprestationer med vitsord, lärare/utbildare som deltagit i utvärderingssamtalet mm.