Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Pedagogiset asiakirjat ja tukitoimet ammatillisen koulutuksen käytössä

  Päivitetty 12.3.2019

  Ammatillisessa koulutuksessakin annetaan tukea opiskelijalle. Jos huomataan opintojen edetessä tai tiedetään jo opintojen alussa, että opiskelu tuottaa vaikeuksia, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin opiskelijan tukemiseksi. Tuen vaiheet etenevät yleisesta tuesta tehostetun tuen kautta erityiseen tukeen. Opiskelijan tarvitessa erityistä tukea, tehdään erityisen tuen päätös.

  Näihin asioihin liittyy montakin eri toimintoa, jotka voi ottaa käyttöön Wilman puolelle. Nämä kaikki eivät välttämättä ole yhteydessä toisiinsa, mutta joissain tapauksissa voidaan käyttää vaikka kaikkia allaolevia. Niille kaikille on Primuksessa omat rekisterinsä.

  Tähän ohjeeseen on koottu ammatillisten kannalta keskeisimpiä asioita liittyen pedagogisiin asiakirjoihin ja tukitoimiin. Toimintojen käyttöönotto noudattelee samaa kaavaa riippumatta kouluasteesta, joten voit katsoa tarkempia ohjeita perusopetuksen ohjeistuksesta. Tuon ohjeen lopussa on linkit moneen tarkempaan ohjeeseen.

  Muitakin näihin toimintokokonaisuuksiin liittyviä rekistereitä löytyy tästä ohjeesta. Niihin rekistereihin täytetään tarvittavat pohjatiedot kuten esim. tukimuodot.

  Alla on mainittu lyhyesti käyttäjäoikeuksista, mutta tarkemmat käyttäjäoikeusmäärittelyt ovat omassa käyttäjäoikeudet-ohjeessaan.

  Kaikkia asiakirjoja voidaan myös tulostaa Wilmasta. Tulosteet tehdään erikseen Primuksessa ja laitetaan niillekin käyttäjäryhmät.

  Tukitoimet


  Opiskelijalle voidaan opintojen alussa antaa yleistä tukea ja tarvittaessa tehostettuakin tukea. Näistä voidaan tehdä kirjaukset Wilmassa, jokaisesta tukitoimesta erikseen. Ne tallentuvat Primuksen Tukitoimet-rekisteriin omina rekisterikortteinaan ja näkyvät myös Wilmassa opiskelijan Ohjaus ja tuki-sivulla.

  Käyttöönotto

  • Koulun tiedot -rekisteri: rasti kentät Koulunkäynnin tuki –toiminto käytössä ja Tukitoimet ja pedagogiset asiakirjat näkyvät opiskelijalle
  • Tee itse tai lataa www-sivuiltamme Primuksen Lomake-editoriin Tukitoimet, ammatilliset-lomake, joka on tehty Tukitoimet-tietokantaan.
  • Tee käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Tukitoimet-rekisteriin ja siellä uuden rekisterikortin luominen -oikeus. Lisää käyttäjäryhmä niille opettajille, jotka saavat tallentaa tukitoimia.
  • Tarkista, että Wilmassanne on käytössä salattu yhteys! Toimintojen käyttö on estetty, jos salausta ei ole.

  Pedagogiset asiakirjat


  Tukitoimien kanssa samalla opiskelijan Ohjaus ja tuki-sivulla Wilmassa näkyy myös pedagogiset asiakirjat. Pedagogisia asiakirjoja voi myös täyttää Wilman puolella. Ne tallentuvat Primukseen samannimiseen rekisteriin. Pedagogisia asiakirjoja ovat:

  • Ohjauksen ja tuen suunnitelmat
  • Erityisen tuen suunnitelmat
  • Vaativan erityisen tuen suunnitelmat
  • Urasuunnitelmat

  Jos huomataan, että tukitoimet eivät riitä, voidaan opiskelijalle tehdä erityisen tuen päätös. Toki päätös voidaan tehdä jo heti opintojen alussa, jos on tiedossa, että opiskelija ei tule selviytymään tavallisesta opetuksesta.

  • Tee Asiakirjalajit–rekisteriin ainakin rekisterikortit Erityisen tuen suunnitelma, Vaativan erityisen tuen suunnitelma, Urasuunnitelma ja Ohjauksen ja tuen suunnitelma.
  • Tee itse tai lataa www-sivuiltamme valmis HOKS-lomakepaketti Primuksen Lomake-editoriin. Siinä tulee mukana muut paitsi vaativan erityisen tuen suunnitelma.

  Käyttäjäoikeudet

  Käyttäjäoikeuksien määrittely on erityisen tärkeää, ettei asiakirjat näy kaikille opettajille. Tehtävänjaot, kuka vastaa asiakirjoista, vaihtelevat oppilaitoksittain.

  Kirjaukset tehdään Wilmassa lomakkeen avulla, opiskelijan ohjaus ja tuki -sivulta. Tukisivu näkyy vain niille opettajille, joiden on tarpeen päästä tekemään tai näkemään laadittuja asiakirjoja. Muille tukisivu ei edes näy.

  Asiakirjoja varten tehdään tarvittava määrä käyttäjäryhmiä tai yksi ryhmä. Käyttäjäoikeudet määritellään Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä. Tee esimerkiksi käyttäjäryhmä "Wilma: tuki" ja anna sille oikeus Pedagogiset asiakirjat -rekisteriin. Ruksi oikeuksista Uuden rekisterikortin luominen ja Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.

  Samaan käyttäjäryhmään voi liittää lisäksi oikeudet Tukitoimet, Kurinpitotoimet ja Opiskelijakohtaiset muistiot -rekistereihin, jos samat henkilöt vastaavat kaikista niihin liittyvistä kirjauksista.

  Erityinen tuki

  Näitä asiakirjoja tehdään, kun opiskelijalla on erityisen tuen päätös eli esim. opiskelijahuoltoryhmä on kokoontunut ja todennut, että opiskelija ei pärjää ilman erityistä tukea. Ryhmä tekee ehdotuksen päättävälle henkilölle tuen tarpeesta. Henkilö, jolla on vastuu päätöksistä oppilaitoksessa, tekee erityisen tuen päätöksen. Sen jälkeen opiskelijalle tehdään esim. erityisen tuen -asiakirja, jossa kerrotaan, miten opiskelijaa tuetaan, tarviiko hän apuvälineitä, pienryhmäopetusta jne.

  Tukitoimilla opiskelijalle annetaan tukea: tukiopetusta, apuvälineitä, eriyttämistä (opiskelijan omalle tasolle sopivaa opetusta).

  Erityisen tuen päätös voidaan tehdä niinikään Wilman lomakkeella opiskelijan Hakemukset ja päätökset -sivulla. Näiden näkymistä säädellään myös käyttäjäryhmän avulla.

  Tuen tarvetta seurataan ja tarkistetaan puolivuosittain. Huoltajille ilmoitetaan opiskelijalle tehtävästä erityisen tuen päätöksestä, tarvittaessa huoltajaa voidaan kuulla ja pyytää huoltajan suostumus.

  Käyttöoikeudet

  Lisätään käyttäjäryhmä "Wilma: tuki" kaikille opettajille, jotka ovat ryhmänohjaajia. Eli kaikki ne opettajat näkevät lomakkeen joko valvomallaan tai opettamallaan luokalla. Lomakkeen täyttäjä vaihtelee oppilaitoskohtaisesti, mutta esimerkiksi sen voi täyttää joko ryhmänohjaaja tai ryhmänohjaaja ja erityisopettaja yhdessä. Täytetyn lomakkeen tiedot saa nähdä yleensä ryhmänohjaaja, muu vastuuopettajaksi lisätty opettaja, opo ja erityisopettaja.

  Opinto-ohjaajalle ja erityisopettajalle voidaan antaa laajemmat oikeudet, jolloin heille rastitaan Opettajarekisterissä Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa. Tällöin he näkevät kaikkien oman oppilaitoksensa opiskelijoiden pedagogiset asiakirjatiedot. Toinen vaihtoehto on antaa oikeudet kaikkiin pedagogisiin asiakirjoihin, jos ei tarvitse muuten nähdä opiskelijoiden kaikkia muita tietoja. Rasti silloin Oikeus nähdä kaikki pedagogiset asiakirjat käyttäjäryhmälle.

  Esimerkki lomakkeesta

  • Täytetään lomakkeelle päiväys, jolloin asiakirja on laadittu. Tuen tarvetta seurataan ja tarkistetaan puolivuosittain. Jos sille ei enää ole tarvetta, erityinen tuki voidaan purkaa ja päättymispäivä täytetään lomakkeelle.
  • Asiakirjalajiksi on laitettu Erityisen tuen suunnitelma.
  • Piilotetaan suunnitelma muilta opettajilta.
  • Lomakkeen sisältö näkyy vain Vastuuopettajat–kenttään lisätyille opettajille.
  • Asiakirjan laatimispäivä täytetään. Päättymispäivä on muistettava vaihtaa oikeaksi, jos erityinen tuki puretaan aiemmin (-> vaikuttaa tilastointiin).
  • Julkaisupäivä opiskelijalle ja huoltajille, jolloin asiakirja näkyy heille.
  • Tietoja päivitettäessä täytetään seurantapäivä, päivittäjän nimi ja pvm, jotta historiatieto säilyy.
  • Kun opiskelija siirtyy seuraavalle vuosikurssille, kopioidaan lomake ja muutetaan tarvittaessa tietoja ajantasalle ja vastuuopettajia.

  Pedagogiset asiakirjat peruskoulusta toiselle asteelle

  Jos eri kouluasteilla on yhteinen tietokanta (samassa multiPrimuksessa), voidaan peruskoulun HOJKS-asiakirjat näyttää opiskelijan siirtyessä ammatilliseen oppilaitokseen. Peruskoulussa arkistoidaan koulunsa päättäviltä ne asiakirjat, joita ei ammatillisessa oppilaitoksessa tarvita. HOJKS:t jätetään arkistoimatta esimerkiksi vuodeksi.

  Tietoja tarvitseville ammatillisen oppilaitoksen opettajille annetaan katseluoikeus peruskoulun asiakirjoihin. Opettajat näkevät opettamiensa opiskelijoiden peruskoulun pedagogiset asiakirjat, opot ja erityisopettajat näkevät kaikkien oman oppilaitoksensa opiskelijoiden asiakirjat.