Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ändra kursbrickans val, studerande

  Studeranden kan ändra sina val på två olika sätt, antingen via valsidan eller med hjälp av kursbrickan. På valsidan syns hela läroplanen och studerandena kan själva välja vilka kurser de vill ha. Kursbrickan fungerar litet annorlunda, eftersom administratörerna först bestämmer vilka kurser som ska finnas med på brickan. De kan också begränsa vilka kurser de olika studerandena får välja och hur många val en studerande får ha. Det går att använda båda funktionerna parallellt.

  Kursbrickan

  Med hjälp av kursbrickan kan man samla in studerandens egentliga, periodspecifika val. De val som görs via kursbrickan gäller en specifik grupp av en kurs, t.ex. MA1-kursens andra grupp.

  Studeranden ser en lista över de kursbrickor där de för tillfället kan välja kurser.

  • Studeranden ser endast sådana kursbrickor som är aktuella och synliga för den egna klassen.
  • Studeranden behöver inte vara med i Kurre-filen för att se kursbrickorna. Om det t.ex. kommer en ny studerande till en klass räcker det att man lägger till studeranden i Primus och gör ett eget Wilma-användarnamn åt honom/henne. Studeranden ser sin skolas kursbrickor i Wilma och när han/hon väljer något i kursbrickan i Wilma så läggs han/hon automatiskt till i Kurre.
  • De kursbrickor vars anmälningstid har gått ut syns på Kursbricka-sidan, men studeranden kan inte längre ändra eller ta bort valen.

  Kursbrickans utseende i Wilma

  På kursbrickornas sida i Wilma syns schemats namn högst upp på sidan (namnet på Kurres krd-fil). Under namnet finns alla perioders kursbrickor. Kursbrickan öppnas då man klickar på dess namn och den stängs genom att man klickar på krysset uppe i det högra hörnet. Det går att ta fram flera kursbrickor samtidigt och de öppnas då under varandra.

  I Wilma är kursbrickornas och schemats namn samma som i Kurre. Därför bör man ge Kurre-filerna ett välfungerande namn. Det går att ändra Kurre-filens namn i Kurre under Allmänna inställningar. Kursbrickans namn kan ändras i grupperingsfönstret på Kursbricka-fliken under Egenskaper.

  • Varje undervisningsgrupp syns som en egen låda i kursbrickan. De lådor som är placerade i samma balk undervisas samtidigt.
  • Lådans färg visar vilken kurstyp det rör sig om. Läroanstalten kan själv bestämma färgerna, t.ex. rött för obligatoriska, blått för fördjupade och rosa för tillämpade kurser.
  • Kursens namn syns då man för muskursorn ovanpå gruppen. Läraren och antalet anmälda syns om Visa gruppens lärare i Wilma samt Visa gruppens studerandeantal i Wilma är ikryssade i kursbrickans Egenskaper-ruta i Kurre.

  • Man kan få fram en mer detaljerad beskrivning av kursen om man klickar på gruppen med musens högerknapp.
  • De kurser som studeranden redan har haft är gråa, men de kan ändå väljas på nytt.
  • I Primus kursutbud är också de kurstyper som skolan inte tillåter studeranden att välja i Wilma gråa. Vilka kurstyper de får välja definieras i Primus register Kurstyper. På Kurres kursbrickor kan studeranden välja alla kurstyper, vilket innebär att man till kursbrickan endast ska föra över sådana kurser som studeranden får välja.
  • De grupper som har en mörkare bakgrund och en svart ram är sådana grupper som studeranden har valt. Studeranden ser endast gruppvalen i Wilma (Kurres mörkblåa val), inte förhandsvalen (Kurres ljusblåa val).

  Att lägga till och spara val

  När en studerande väljer en kurs på kursbrickan i Wilma syns valet direkt i Kurre. Valen behöver alltså inte sparas separat.

  • De kurser som väljs via kursbrickan är mörkblåa gruppval i Kurre.
  • När en studerande klickar på en grupp på kursbrickan blinkar gruppens cell en liten stund. När valet har överförts till Kurres server slutar valet blinka och det blir synligt i både studerandens Wilma och i Kurres kursbricka.
  • Om man inaktiverar inställningen Använd snabbval, visas kursinfon när man klickar på gruppen och man kan lätt markera kursvalet.
  • Om bedömningslistan redan är gjord läggs studeranden till i bedömningslistan i Primus och Wilma. Om bedömningslistorna inte är gjorda sparas valen endast i Kurre. Senare då bedömningslistorna görs inkluderas alla de studeranden som har valt gruppen i Wilma i bedömningslistorna.
  • Valantalet kan fås fram i realtid, t.ex. i Kurres valfönster och kursbricka.
  • Enskilda studerandes val syns i valfönstret på fliken Val per studerande.

  Vartefter att studeranden lägger till val uppdateras schemat som finns i det nedre vänstra hörnet. Den aktiva balken visas med gul botten både i Wilmas kursbricka och i schemat. För att schemat ska vara synligt krävs att kursbrickans balkar är placerade i Kurre.

  Att lägga till val till en grupp vars bedömningslista redan är fastställd

  När studeranden gör ett val via en kursbricka överförs han i Kurre till den valda gruppen. Samtidigt flyttas studeranden till gruppens bedömningslista i Primus, om denna inte är fastställd. Ibland uppstår dock en situation då man vill att studeranden då han gör ett val överförs till gruppens bedömningslista trots att denna redan är fastställd. Ett exempel på detta är nätbaserade kurser som kan väljas året om. Bedömningslistorna för dylika kurser fastställs under hela läsåret samtidigt som de hela tiden är öppna för nya val.

  För att studeranden i en dylik situation ska överföras till gruppens bedömningslista fyller man i ett datum långt in i framtiden i fältet Anmälningen slutar under kursbrickans egenskaper i Kurre. Om fältet lämnas tomt överförs studeranden då han gör ett val inte till gruppens bedömningslista, om denna redan är fastställd.

  Övriga skolors kursbrickor

  Förutom den egna skolans kursbricka går det att göra andra skolors kursbrickor synliga för studeranden i Wilma. Det kan röra sig om situationer då t.ex. yrkesskolan, vuxengymnasiet och musikskolan till viss del har gemensam undervisning. Se närmare instruktion regional kursbricka.

  Övriga skolors kursbrickor visas på samma sida som den egna skolans kursbrickor och man kan välja kurser i dem på samma sätt. När en studerande väljer en grupp som finns t.ex. på musikskolans kursbricka läggs studeranden automatiskt till i musikskolans Kurre-fil. Studeranden kommer också med i musikskolans bedömningslistor om musikskolan finns i samma MultiPrimus som studerandens läroanstalt. Då sparas också vitsorden som han/hon får i musikskolan på registerkortet i den egna läroanstalten, längst ner i läroplansträdet.

  När gruppen är full

  När gruppen har nått sitt maximala antal studerande meddelar Wilma att gruppen är full. Wilma meddelar också att grupper överlappas om studeranden försöker välja flera grupper från samma balk. Det går dock att ställa in enskilda kursbrickor så att överlappningar tillåts.

  Kursens innehåll

  Genom att klicka på kursbrickans kurser med musens högerknapp kan man få fram de uppgifter som har skrivits in för kursen i kursregistret (omfattning, beskrivning, innehåll o.s.v.).

  Överlappningar

  Om studeranden väljer två grupper som finns i samma balk uppstår en överlappning, vilket betyder att studeranden har två kurser samtidigt. Wilma meddelar att det har uppstått en överlappning och sparar inte det senare valet.

  • Överlappningar är som standard förhindrade, men det går att tillåta dem. Detta gör man i Kurre, i kursbrickans egenskaper. Inställningen fungerar så att Wilma inte förhindrar överlappningar, men ändå meddelar om dem.
  • Överlappningar uppstår också om studeranden har valt två grupper som inte är i samma balk, men som ändå är placerade på samma ställe i schemat. Oftast placeras t.ex. delade kurser samtidigt som en "vanlig" balk. Sådana överlappningar förhindras inte, men Wilma meddelar studeranden om dem.
  • Om studeranden har ett val som överlappar valet i en annan skolas kursbricka, meddelar Wilma inte om detta. Tidpunkten för lektionen i den andra skolan visas däremot i schemat som finns i det nedre hörnet.