Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studiehandledarens verktyg

  Med hjälp av Primus, Kurre och Wilma går det att följa med och kontrollera studerandens ämnesval, studieframgång, frånvaro, studieplan, prao o.dyl. En stor del av dessa uppgifter kan studeranden själva fylla i. Studiehandledaren kan kontrollera hur situationen ser ut för en hel årskurs med hjälp av sammanfattningar och utskrifter.

  Val

  Har alla tillräckligt med val?

  • I Kurre kan du ordna studeranden enligt antalet val, både i grunduppgifter- och i valfönstret. Klicka på rubriken för den kolumn som visar antalet val. Antalet motsvarar kursantalet. Du kan enkelt få fram t.ex. vem som har över 50 val, eller vem som har färre än 20 val.

  Enskilda studerandens val


  Lyckades alla val?

  • I Kurres valsammanfattning kan du se om studerande har placerats i någon av de grupper som ordnas i de kurser som studeranden har valt. Om gruppen är mörkblå betyder det att studeranden är med, men om den är ljusblå så betyder det att studeranden inte är med.

  Vad kan man välja istället?

  • I Kurres valfönster, på fliken Val per studerande syns det vilka andra grupper som ordnas samtidigt (i samma balk).

  Prestationer


  Vitsord

  • Sammanfattning av bedömning
  • Underkända: I Primus bedömningssammanfattning ska du kryssa i "4", "U" eller något annat som motsvarar ett underkänt vitsord. De finns i det nedre vänstra hörnet, under Vitsord som söks.
  • Tior: Sök efter vitsordet "10", som ovan.
  • Vissa kurser: Klicka fram fliken Sammanfattning av huvudämnen och klicka på alla de kurser som du vill ha med i sammanfattningen. Om du håller ner Ctrl-knappen kan du välja flera kurser.

  Medeltal
  Primus kan räkna ut olika medeltal, t.ex. medeltalet av vitsorden i alla ämnen, ämnesgrupper eller specifika årskurser.

  Det går att göra medeltalen synliga för studerande, vårdnadshavare och klassföreståndare med hjälp av Wilmas blanketter eller utskrifter.

  Provvitsord?

  Saknas slutvitsordet?

  I Primus Kurser-register ska du ställa in i vilket skede som slutvitsordet skapas. Det kan t.ex. vara att alla obligatoriska kurser ska vara avlagda.

  Är alla obligatoriska kurser avlagda?

  Specialkurser

  Frånvaro

  Statistik för enskilda klasser och för hela skolan

  Vem har mest frånvaro?

  • Primus sammanfattning av frånvaro. Sök fram t.ex. de studeranden som har fler än 50 timmar frånvaro.
  • Anteckningar sammanlagt är den sammanlagda summan av de anteckningar som motsvarar frånvaro. Dagar visar hur många dagar som de olika frånvaroanteckningarna fördelas på. Om det finns 7 anteckningar och 1 dag så betyder det att alla anteckningar har lagts till på en och samma dag.

  Det går att ordna studeranden i Primus enligt deras frånvaroantal:

  • Hela skolans frånvaro: Öppna Primus sammanfattning av lektionsanteckningar. Alfabetisera informationen enligt Wilmas frånvaroanteckningar () & Efternamn & Förnamn och kryssa i Omvänd alfabetisering. Det antal som syns framför studerandens namn i samband med förhandsgranskningen är frånvaroantalet.
  • Läsårets eller periodens frånvaro: Alfabetisera informationen enligt Wilmas frånvaroanteckningar.Tidsperiod. Lägg till inledningsdatum och avslutningsdatum, t.ex. Läsåret börjar och Höstterminen slutar som finns i registret Information om skolan.

  Wilmas övriga anteckningar - flit och uppmärksamhet

  Vem glömmer ofta att göra läxorna?

  • I Wilma: Studerande / klass / Lektionsanteckningar.
  • I Primus Sammanfattning av lektionsanteckningar. Kryssa i de klassificeringar som har att göra med flit och uppmärksamhet
  • På Wilmas flik Disciplin visas de tillrättavisningar som har getts.
  • I Wilma, Studerande / Skolans namn / Statistik, visas en sammanfattning över klassificeringar och årskurser. Sidan visas om användaren har Rätt att se alla studerandens uppgifter i Wilma eller Rätt att se alla pedagogiska dokument. Fälten finns i lärar- eller personalregistet.
  • Sammanfattning av stöd- och disciplinära åtgärder

  Sammanfattningar för enskilda studerande

  Uppgifter om enskilda studerande syns på studerandens egen sida i Wilma

  • På fliken Lektionsanteckningar finns en sammanfattning över frånvaro, men också över övriga anteckningar.
  • I Wilma kan man lägga till en utskrift över klassificeringar som vårdnadshavare och klassföreståndare kan printa ut.
  • Stödfliken finns en sammanfattning över stöd- och disciplinära åtgärder.

  Studentskrivningarna

  Studeranden kan planera för studentskrivningarna i Wilma med hjälp av en elektronisk blankett. Studiehandledaren ser också uppgifterna i sin egen Wilma. För planeringen och för den egentliga anmälningen används olika fält och olika blanketter.

  Plan för fortsättningen

  Planer som berör studerandens gymnasiestudier, fortsatta studier och arbetsliv samlas också in med hjälp av en elektronisk blankett. På blanketterna kan studeranden berätta om sig själv, skriva in vilka förväntingar han/hon har på gymnasiestudierna, tidigare studieerfarenheter samt planera tidtabellen för studentskrivningarna. Med hjälp av blanketterna kan man också kartlägga studerandens fortsatta planer, plan för mellanår och annat som har att göra med framtida studier och arbete.

  Andra stadiets gemensamma ansökan

  • I Wilma går det att lägga till länkar till olika läroanstalter och utbildningar eller direkt till webbsidan för läroanstalterna i närområdet. Länkarna syns på huvudsidan.
  • Länkar i Wilma
  • I Primus kan man göra färdiga överföringsfiler för Studieinfo-systemet för de elever som slutar grundskolan. Funktionen ger också två olika sammanfattningsutskrifter där det är enkelt att kontrollera uppgifterna.
  • Överföring till Studieinfo